Lontoo-rajattu

2 Opetuksen toteuttaminen

2. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN

2.1 Oppimiskäsitys

Opetussuunnitelman perusteet pohjautuvat oppimiskäsitykseen, jonka mukaan oppiminen on seurausta opiskelijan aktiivisesta ja tavoitteellisesta toiminnasta, jossa hän vuorovaikutuksessa muiden opiskelijoiden, opettajan ja ympäristön kanssa ja aiempien tietorakenteidensa pohjalta käsittelee ja tulkitsee vastaanottamaansa informaatiota. Opetuksessa tulee ottaa huomioon, että vaikka oppimisen yleiset periaatteet ovat kaikilla samat, se, mitä opitaan, riippuu yksilön aikaisemmasta tiedosta ja hänen käyttämistään strategioista. Oppiminen on sidoksissa siihen toimintaan, tilanteeseen ja kulttuuriin, jossa se tapahtuu. Yhdessä tilanteessa opittu tieto tai taito ei automaattisesti siirry käytettäväksi toisenlaisissa tilanteissa.

2.2 Tietostrategia

Tavoitteena on tieto- ja viestintätekniikan luonteva käyttö oppimisen, opetuksen sekä muun koulutyön kehittämisen välineenä. Luonteva käyttö tarkoittaa, että opettajat ja opiskelijat käyttävät tieto- ja viestintätekniikkaa yhtenä oppimisen ja opetuksen välineenä tarkoituksenmukaisella tavalla. Luonteva käyttö edellyttää, että opettajat ja opiskelijat hallitsevat tieto- ja viestintätekniikan perusasiat, tekninen ja pedagoginen tuki ovat käytettävissä, jotta laitteet toimivat, niitä on riittävästi, ja ne ovat asianmukaisesti varustettuja. Opettajat ovat avainasemassa tietostrategian toteuttamisessa, joten heidän tieto- ja viestintätekniikan kouluttautumisestaan huolehditaan. Tietostrategian toteuttamista varten opettajien käytettävissä on ajanmukaiset työvälineet. Koulu ylläpitää ja päivittää erillistä yksityiskohtaista tietostrategiaa.

2.3. Opiskeluympäristö ja –menetelmät

Opiskelijan omaa aktiivista tiedonrakentamisprosessia korostavasta oppimiskäsityksestä seuraa, että lukion on luotava sellaisia opiskeluympäristöjä, joissa opiskelijat voivat asettaa omia tavoitteitaan ja oppia työskentelemään itsenäisesti ja yhteistoiminnallisesti erilaisissa ryhmissä ja verkostoissa. Heille tulee antaa tilaisuuksia kokeilla ja löytää omalle oppimistyylilleen sopivia työskentelymuotoja. Heitä tulee ohjata tiedostamaan, arvioimaan ja tarvittaessa korjaamaan omaa työskentelytapaansa. Tutkimusprosessin kaltaista, tutkivan oppimisen mukaista opiskelutapaa sovelletaan mahdollisuuksien mukaan oppiaineissa, joihin se luontevasti soveltuu. Opetuksessa on myös otettava huomioon, että opiskelijoiden kyky opiskella itsenäisesti vaihtelee ja että he tarvitsevat eri tavoin opettajaa opiskelunsa ohjaajana. Opiskelijoiden yksilöllisyyden ja erilaisuuden vuoksi opetus- ja opiskelumuotojen tulee olla monipuolisia. Opiskelijoille tulee antaa välineitä tiedon hankkimiseen ja tuottamiseen sekä tiedon luotettavuuden arviointiin ohjaamalla heitä soveltamaan kullekin tiedon- ja taidonalalle luonteenomaisia tiedon- ja taidon hankkimis- ja tuottamistapoja. Opiskelijoita ohjataan käyttämään tieto- ja viestintätekniikkaa sekä kirjastojen tarjoamia palveluja. Opiskelutilanteita tulee suunnitella siten, että opiskelija pystyy soveltamaan oppimaansa myös opiskelutilanteiden ulkopuolella. Osa opiskelusta voidaan järjestää etäopiskeluna, itsenäisenä tai vieraskielisenä opiskeluna.

2.3.1 Itsenäisen opiskelun periaatteet

Lukio-opintojen aikana suositellaan suoritettavaksi ainakin yksi kurssi itsenäisesti, jolloin lukioasetukseen perustuen opiskelija on osallistumatta opetukseen. Yhteiskunnan nopeat ja vaikeasti ennustettavat muutokset ovat johtaneet siihen, että kaikkien tulisi sisäistää elinikäisen oppimisen periaatteet. Se edellyttää opiskelijalta halua ja taitoa asettaa itselleen tavoitteita sekä taitoa tarkkailla ja ohjata omaa opiskeluaan. Itsenäinen opiskelu kehittää tiedonkäsittelyn, soveltamisen sekä tuottamisen taitoja ja kannustaa yritteliäisyyteen. Kurssin suorittaminen itsenäisesti ohjaa opiskelijaa määrätietoiseen, suunnitelmalliseen ja pitkäjänteiseen opiskelutapaan. Samalla opiskelija tiedostaa, että hän itse viime kädessä vastaa omasta opiskelustaan ja oppimisestaan. Itsenäinen opiskelu antaa hyvät valmiudet opiskeluun jatkokoulutuspaikoissa. Itsenäinen opiskelu voi sisältää yhteistoiminnallisen opiskelun muotoja, kuten pienryhmäopiskelua tai opiskelua asiantuntijan tai opettajan ohjauksessa. Itsenäisesti suoritettavan kurssin vaatimuksiin voi kuulua kirjallisesti ja / tai suullisesti esitettäviä tuotoksia tai muita kurssin tavoitteiden edellyttämiä näyttöjä. Kurssin voi suorittaa itsenäisesti, kun siihen on saanut kyseisen kurssin opettajalta ja rehtorilta hyväksynnän. Kurssin itsenäisestä suorittamisesta ja suorittamisperiaatteista sovitaan aina kirjallisesti. Suorittamisperiaatteisiin kuuluvat kurssin oppisisältö, aikataulu ja arviointi. Itsenäisesti opiskeltava kurssi tulee suorittaa hyväksytysti, jolloin siitä saa numeroarvosanan tai suoritusmerkinnän. Itsenäisesti suoritettavien kurssien enimmäismäärää ei ole.

2.3.2 Muualla suoritetut kurssit

Lukio-opintoihin kuuluviksi voidaan hyväksyä kursseja, jotka vastaavat tasoltaan lukiokoulutusta. Kurssien hyväksymisestä kurssikertymään päättää rehtori.

2.4 Koulun toimintakulttuuri

2.4.1 Koulun toiminnan arviointi

Koulun toiminnan arviointia ohjaa arviointisuunnitelma, joka laaditaan aina valtuustokaudeksi kerrallaan. Lukuvuosittain on vaihtuva arviointikohde, joka voi olla esimerkiksi huoltajille suunnattu koulun laadun arviointi, henkilöstön kehitystarpeiden ja oppivan organisaation arviointi tai opetussuunnitelman arviointi. Lukuvuoden lopulla laaditaan lukuvuosiarviointi, jossa arvioidaan lukuvuosisuunnitelmassa asetettuja tavoitteita. Lukuvuosiarviointi vaikuttaa seuraavan lukuvuosisuunnitelman tavoitteiden asettamiseen. Arviointien käytännön työtä varten koulussa toimii muutamista opettajista koostuva arviointitiimi. Varsinkin työyhteisöä koskevissa arvioinneissa käytetään johtopäätösten tekijänä koulun ulkopuolista arvioitsijaa. Arviointitieto suuntaa koulun jatkuvaa kehittämistä ja ohjaa lukuvuosisuunnitelmiin kirjoitettavaa tavoitteistoa. Arviointitietoa julkistetaan huoltajille tiedotteilla, Internet-sivuilla tai esimerkiksi koulun vuosikirjassa.

2.4.2 Työyhteisön kehittäminen

Kauniaisten lukion työyhteisössä tavoitteena on työskentely-ympäristö, jossa opettajat ja muu henkilökunta kokevat tekevänsä mielekästä työtä ja viihtyvät hyvin. Tavoitteeseen pyritään toimivalla työnjaolla, johon kuuluvat erilaiset tiimit ja aineryhmät. Työyhteisöä kehitetään kohti oppivaa organisaatiota, jatkuvan dialogin ja toiminnan arviointien avulla. Koulu tarjoaa henkilökunnalle asian- ja ajanmukaiset työtilat ja työskentelyyn soveltuvat välineet. Henkilökunnan kouluttautumista ja työssä oppimista tuetaan. Panostukset työyhteisöön heijastuvat positiivisesti opiskelijoiden viihtyvyyteen, motivaatioon ja oppimistuloksiin. Opiskelijat ovat merkittävä osa koulun työyhteisöä. Heidät otetaan mukaan yhteiseen päätöksentekoon oppilaskunnan kautta. Opiskelijoita kutsutaan mukaan tiimien jäseniksi tai opettajien kokouksiin kertomaan mielipiteitään kulloinkin käsittelyyn soveltuvista asioista. Opiskelijoilla on edustus lukion koulutoimikunnassa. Opiskelijatutorit auttavat uusia opiskelijoita perehtymään koulun käytäntöihin ja lukio-opiskeluun. Tutorit ovat mukana järjestämässä myös koulun yhteisiä tilaisuuksia. Opettajien ja opiskelijoiden välille pyritään rakentamaan avoimet, luottamukselliset ja kannustavat suhteet. Tätä tuetaan mm. avoimella tiedotuksella koulun asioista, suhtautumalla opiskelijoihin tasavertaisina mielipiteiden muodostajina ja antamalla opiskelijoille vastuuta opiskelusta ja yhteisten asioiden hoidosta.

2.4.3 Koulun opinto-opas ja järjestyssäännöt

Kauniaisten lukion opiskelijoiden ja opettajien toimintaa ohjaavat kirjalliset normit ovat koulun järjestyssäännöissä sekä joka syksy ilmestyvässä opinto-oppaassa.

2.4.4 Jaksojärjestelmä ja koeviikot

Kauniaisten lukion opiskeluvuosi jakaantuu viiteen jaksoon. Jokaisessa jaksossa on tuntikaavio. Tuntikaavion koodeissa tarjottava opetus on nähtävissä kurssitarjottimessa. Jaksojen lopussa on koeviikko, joka kattaa kaikkien koodien kokeet. Jokaisen jakson jälkeen opiskelija saa jaksotodistuksen. Hylättyjä kurssisuorituksia voi uusia jokaisen jakson jälkeen järjestettävänä uusintakuulustelupäivänä. Kaksi kertaa vuodessa järjestetään korotuskuulustelu, jolloin opiskelija voi yrittää korottaa myös jo hyväksyttyä kurssiarvosanaa.

2.4.5 Opiskelijan velvollisuudet

Opiskelija on velvollinen noudattamaan koulun järjestyssääntöjä, muita käytäntöjä sekä annettuja ohjeita. Vaikka lukio on vapaaehtoinen koulu, opiskelija on velvollinen selvittämään poissaolonsa opetuksesta. Poissaolot selvitettään poissaolokirjalla tai erillisessä todistuksella. Alaikäisen opiskelijan poissaoloselvityksiin vaaditaan huoltajan allekirjoitus. Jos opiskelija laiminlyö velvollisuuksiaan tai aiheuttaa koulussa muuta vakavaa häiriötä, häneen voidaan soveltaa lukiolain mukaista kurinpitomenettelyä. Rangaistuksena voi olla kirjallinen huomautus tai vakavassa tapauksessa erottaminen määräajaksi koulusta.

2.5 Opintojen rakenne

Lukio-opinnot muodostuvat valtioneuvoston antaman asetuksen mukaisesti pakollisista, syventävistä ja soveltavista kursseista. Syventävät kurssit ovat opiskelijalle valinnaisia, oppiaineen pakollisiin kursseihin liittyviä kursseja, joita opiskelijan on valittava opinto-ohjelmaansa vähintään kymmenen. Syventävien kurssien vähimmäismäärän lisäksi lukiossa voi olla koulukohtaisia, lukion opetussuunnitelmassa määriteltäviä syventäviä kursseja. Soveltavat kurssit ovat eheyttäviä kursseja, jotka sisältävät aineksia eri oppiaineista, menetelmäkursseja tai saman tai muun koulutuksen järjestäjän järjestämiä ammatillisia opintoja tai lukion tehtävään soveltuvia muita opintoja. Soveltaviin kursseihin voivat kuulua myös taito- ja taideaineissa suoritettaviin lukiodiplomeihin kuuluvat kurssit. Lukiodiplomit suoritetaan opetushallituksen ohjeiden mukaan.

2.5.3 Tuntijako 

Kauniaisten lukion 2. ja 3. vuositasolla noudatetaan Opetushallituksen asetuksen (955/2002) mukaista tuntijakoa.

Oppiaine tai aineryhmä       Pakolliset kurssit      Syventävät kurssit

Äidinkieli ja kirjallisuus          6                                   3
Kielet
A-kieli                                    6                                   2
B1-kieli                                  5                                   2
muut kielet                                                                 16
Matematiikka
lyhyt oppimäärä                     6                                   2
pitkä oppimäärä                    10                                  3
Ympäristö ja luonnontieteet
Biologia                                 2                                    3
Maantiede                             2                                    2
Fysiikka                                 1                                    7
Kemia                                    1                                    4
Uskonto tai
elämänkatsomustieto             3                                   2
Filosofia                                 1                                    3
Psykologia                             1                                    4
Historia                                  4                                    2
Yhteiskuntaoppi                     2                                    2
Taito- ja taideaineet               5
Liikunta                                  2                                    3
Musiikki                                 1–2                                 3
Kuvataide                              1–2                                 3
Terveystieto                           1                                     2
Opinto-ohjaus                        1                                     1
Pakolliset kurssit                   47–51
Syventävät kurssit vähintään 10
Soveltavat kurssit
Kurssit yhteensä vähintään     75

Tuntijaon mukaisten pakollisten ja syventävien kurssien lisäksi koulun kurssitarjottimessa on vuosittain vaihteleva määrä soveltavia kursseja. Soveltavilla kursseilla voidaan antaa myös vieraskielistä opetusta. Oppituntien lisäksi opinto-ohjauksessa opiskelijalle annetaan muuta ohjausta. Opiskelija voi opiskella myös useampaa kuin yhtä A-kieltä.

2.5.4 Kieliohjelma

Kauniaisten lukion kieliohjelmaan kuuluvat seuraavat kielet: A-kieli: ruotsi, englanti, saksa B2-kieli: ranska, saksa, venäjä B3-kieli: espanja, ranska, saksa, venäjä

2.5.5 Kansainvälisyys koulun toiminnassa

Kansainvälisyys on olennainen osa nykyaikaisen koulun toimintaa. Kauniaisten lukio tarjoaa opiskelijoilleen mahdollisuuksia kansainvälisiin kontakteihin ja opiskeluun yhteistyössä muiden maiden opiskelijoiden kanssa. Toimintaan kuuluvat mm. opiskelija- ja opettajavaihdot, opintomatkat sekä kansainväliset projektit. Kiinteitä yhteistyösuhteita ylläpidetään mm. ystävyyskouluihin Tallinnaan ja Pietariin. Koulu hakeutuu aktiivisesti myös EU:n projekteihin, kuten Comenius-hankkeisiin. Projektityöskentelyssä pyritään luomaan kontakteja paitsi kouluihin myös yrityksiin ja korkeakouluihin.
Rehtori 050 5995411
Toimisto 050 5392512 tai 050 3313321
kauniaistenlukio@kauniainen.fi
Kasavuorentie 1