Lontoo-rajattu

4 Opiskelijan oppimisen arviointi

4. OPISKEIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI

4.1 Arvionnin tavoitteet

Opiskelijan oppimisen arvioinnin tehtävänä on antaa opiskelijalle palautetta opintojen edistymisestä ja oppimistuloksista sekä lukion aikana että lukio-opiskelun päättyessä. Palautteen tarkoituksena on kannustaa ja ohjata opiskelijaa opintojen suorittamisessa. Lisäksi arviointi antaa tietoja opiskelijan huoltajalle ja jatko-opintojen järjestäjille sekä työelämän ja muiden vastaavien alojen tarpeisiin. Opiskelijan oppimisen arviointi auttaa myös opettajaa ja kouluyhteisöä opetuksen vaikuttavuuden arvioinnissa. Arvosanan antaminen on yksi arvioinnin muoto. Arvioinnilla kannustetaan opiskelijaa myönteisellä tavalla omien tavoitteittensa asettamiseen ja työskentelytapojensa tarkentamiseen.

4.2 Kurssisuorituksen arviointi

Opiskelijan opiskelema kurssi arvioidaan sen päätyttyä. Arvioitsijoina ovat opiskelijan opettaja tai opettajat yhdessä, jos opettajia on useita,. Arvioinnin tehtävänä on antaa palautetta opiskelijalle kurssin tavoitteiden saavuttamisesta ja oppiaineen opiskelun etenemisestä. Kurssin arvioinnin pitää olla monipuolista ja se voi perustua kirjallisiin kokeisiin, opiskelutaitojen ja tietojen jatkuvaan havainnointiin, tuotoksiin sekä aineen suullisen esittämisen taitoihin. Opiskelijan itsearviointia omasta suoritustasostaan ja edistymisestään opiskelun aikana pyritään käyttämään hyväksi. Kurssi voidaan jättää arvioimatta, mikäli arviointiin ei ole edellytyksiä riittävien näyttöjen puuttuessa. Kunkin kurssin arviointiperusteet selvitetään opiskelijalle kurssin alussa, jolloin niistä keskustellaan opiskelijoiden kanssa. Kunkin oppiaineen pakolliset ja valtakunnalliset syventävät kurssit arvioidaan numeroin seuraavasti: 4 (hylätty) 5 (välttävä) 6 (kohtalainen) 7 (tyydyttävä) 8 (hyvä) 9 (kiitettävä) 10 (erinomainen) Hyväksytysti suoritetut koulukohtaiset syventävät sekä soveltavat kurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä ( S ) ja hylätyt ( H ). Kesken oleva kurssisuoritus merkitään suoritus kesken –merkinnällä (SK). Tarvittaessa arviointia voidaan täydentää ja täsmentää sanallisella arvioinnilla tai suullisella palautteella arviointikeskustelussa. Itsenäisesti opiskeltu kurssi tulee suorittaa hyväksytysti. Kurssin arvioinnissa noudatetaan edellä mainittuja arviointiperiaatteita. Diagnosoidut vammat tai niihin rinnastettavat vaikeudet, kuten lukemis- ja kirjoittamishäiriö, maahanmuuttajien kielelliset vaikeudet sekä muut syyt, jotka vaikeuttavat osaamisen osoittamista, otetaan huomioon arvioinnissa siten, että opiskelijalla on mahdollisuus muuhunkin kuin kirjalliseen näyttöön. Annettua kurssiarvosanaa ei voida todistuksesta jälkikäteen poistaa. Opiskelija voi uusia hylättyä kurssiarvosanaa yhden kerran uusintakuulustelussa. Jos uusintayritys ei onnistu, hänen täytyy osallistua kyseiselle kurssille uudelleen. Opiskelijalla on oikeus korottaa myös hyväksyttyä kurssiarvosanaa yhden kerran. Lopulliseksi kurssiarvosanaksi tulee tällöin kyseisistä suorituksista parempi. Opiskelijalla on myös mahdollisuus osallistua kurssille uudelleen. Kielissä (toinen kotimainen ja vieraat kielet) voi opiskelija halutessaan korottaa vain kahden viimeksi suorittamansa kurssin hyväksyttyä arvosanaa. Muissa oppilaitoksissa suoritetut opinnot, jotka ovat tavoitteiltaan ja keskeisiltä sisällöiltään lukion opetussuunnitelman mukaisia, voidaan lukea opiskelijan hyväksi. Luettaessa opiskelijalle hyväksi opintoja pitäydytään suoritusoppilaitoksen antamaan arviointiin. Jos kyseessä on lukion opetussuunnitelmassa numeroin arvioitava kurssi, sen arvosana muutetaan lukion arvosana-asteikolle seuraavan vastaavuusasteikon mukaisesti:
asteikko 1-5              lukioasteikko                 asteikko 1-3
1 tyydyttävä              5 välttävä                      1
2 tyydyttävä              6 kohtalainen                1
3 hyvä                       7 tyydyttävä                  2
4 hyvä                       8 hyvä                           2
5 kiitettävä                9 kiitettävä                     3
                                 10 kiitettävä 

Kurssisuoritusten vastaavuus määritellään opiskelijan eduksi. Ulkomailla suoritetut opinnot voidaan lukea hyväksi lukio-opintoihin pakollisiksi, syventäviksi tai soveltaviksi kursseiksi. Mikäli ne luetaan hyväksi pakollisiin tai opetussuunnitelman perusteissa määriteltyihin syventäviin kursseihin, niistä tulee antaa numeroarvosana. Arvosananmäärittelyn tueksi voidaan tarvittaessa edellyttää lisänäyttöjä. Opiskelijan siirtyessä oppiaineen pitkästä oppimäärästä lyhyempään hänen suorittamansa pitkän oppimäärän opinnot luetaan hyväksi lyhyemmässä oppimäärässä siinä määrin kuin niiden tavoitteet ja keskeiset sisällöt vastaavat toisiaan. Vastaavuudet on määritelty tarkemmin oppiaineiden oppimäärien yhteydessä. Tällöin pitkän oppimäärän kurssien arvosanat siirtyvät suoraan lyhyiden kurssien arvosanoiksi. Muut pitkän oppimäärän mukaiset opinnot voivat olla lyhyen oppimäärän syventäviä tai soveltavia kursseja. Jos opiskelija pyytää, tulee järjestää lisäkuulustelu osaamistason toteamiseksi. Siirryttäessä kesken oppimäärän lyhyemmästä pitempään oppimäärään, menetellään edellä olevien periaatteiden mukaisesti. Tällöin voidaan edellyttää lisänäyttöjä, ja tässä yhteydessä myös arvosana harkitaan uudelleen. Maahanmuuttajaopiskelija arvioidaan suomi / ruotsi toisena kielenä (S2/R2) vieraskielisille -oppimäärän mukaan, jos opiskelija on valinnut sen oppimääräkseen riippumatta siitä, onko hänelle järjestetty erillistä suomi / ruotsi toisena kielenä -opetusta vai ei tai onko lukio voinut tarjota vain osan suomi / ruotsi toisena kielenä -kursseista. Suomi / ruotsi äidinkielen ja kirjallisuuden oppimäärän mukaisesti suoritetut kurssit luetaan hyväksi täysmääräisesti suomi/ruotsi toisena kielenä -kursseihin, ja niistä saatu arvosana siirtyy suomi/ruotsi toisena kielenä -kurssin arvosanaksi. Opiskelijalla voi olla todistuksessaan arvosana vain joko suomen / ruotsin äidinkielen ja kirjallisuuden oppimäärästä tai suomi/ruotsi toisena kielenä (S2/R2) vieraskielisille oppimäärästä, mutta ei molemmista. Opiskelijoilta, jotka eivät ole täysi-ikäisiä, koulu edellyttää huoltajan allekirjoituksen tiedotteisiin, jotka koskevat opiskelijan työskentelyä ja opintojen edistymistä.

4.3. Oppiaineen oppimäärän arviointi

Oppiaineen oppimäärä muodostuu opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti opiskelemista pakollisista ja syventävistä kursseista sekä niihin läheisesti liittyvistä soveltavista kursseista. Oppiaineen oppimäärän arvosana määräytyy opiskelijan opiskelemien pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien kurssiarvosanojen aritmeettisena keskiarvosanana. Mainituista opinnoista opiskelijalla saa olla hylättyjä kurssiarvosanoja enintään seuraavasti: Opiskelusuunnitelman mukaisesti opiskeltuja pakollisia ja valtakunnallisia syventäviä kursseja, joista voi olla hylättyjä kurssiarvosanoja enintään:
1 - 2 kurssia                  0
3 - 5 kurssia                  1
6 - 8 kurssia                  2
9 kurssia tai enemmän  3

Opiskelijan on mahdollista korottaa pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien pohjalta muodostuvaa arvosanaa: koulukohtaisten syventävien ja soveltavien kurssien pohjalta saadulla lisänäytöllä, harkinnanvaraisella korotuksella, mikäli opiskelijan tiedot ja taidot ovat oppiaineen päättövaiheessa kurssiarvosanojen perusteella määräytyvää arvosanaa paremmat, erillisellä oppimäärän kuulustelulla. Päättötodistuksessa numeroin arvioitavat oppiaineet Lukioasetuksen määrittämin numeroarvosanoin arvioidaan kaikki pakollisten oppiaineiden oppimäärät sekä valinnaiset vieraat kielet. Opinto-ohjauksesta annetaan suoritusmerkintä. Mikäli opiskelija pyytää, hän on oikeutettu saamaan päättötodistukseen suoritusmerkinnän liikunnasta ja sellaisista oppiaineista, joissa opiskelijan suorittama oppimäärä käsittää vain yhden kurssin, sekä valinnaisista vieraista kielistä, mikäli opiskelijan suorittama oppimäärä niissä käsittää vain kaksi kurssia. Koulukohtaisista syventävistä ja soveltavista kursseista annetaan suoritusmerkintä ja opiskelijan pyynnöstä voidaan antaa erillinen todistus.

4.4. Lukion oppimäärän suoritus

Opiskelija on suorittanut lukion oppimäärän silloin, kun hän on suorittanut oppiaineiden oppimäärät hyväksytysti ja vähintään 75 kurssia. Kurssimäärään tulee kuulua 47-51 pakollista kurssia ja vähintään 10 syventävää kurssia. Koulukohtaisista syventävistä ja soveltavista kursseista luetaan mukaan vain opiskelijan hyväksytysti suorittamat kurssit. Lukio tiedottaa opiskelijoille arvioinnin uusimis- ja oikaisumahdollisuudesta.


Rehtori 050 5995411
Toimisto 050 5392512 tai 050 3313321
kauniaistenlukio@kauniainen.fi
Kasavuorentie 1