Lontoo-rajattu

Äidinkieli ja kirjallisuus

Äidinkielen ja kirjallisuuden opetusta ohjaa näkemys äidinkielestä käsitejärjestelmänä, jolla ihminen jäsentää maailmaa ja rakentaa sosiaalista todellisuutta. Äidinkielen myötä ihminen omaksuu yhteisönsä kulttuurin ja rakentaa omaa identiteettiään. Tämä mahdollistaa sosiaalisen vuorovaikutuksen sekä kulttuurin jatkuvuuden ja sen kehittämisen.

Oppiaineena äidinkieli ja kirjallisuus on lukio-opetuksen keskeinen taito-, tieto-, kulttuuri- ja taideaine, joka tarjoaa aineksia kielelliseen ja kulttuuriseen yleissivistykseen. Se saa sisältöjä kieli-, kirjallisuus- ja viestintätieteistä sekä kulttuurin tutkimuksesta. Kielen, kirjallisuuden ja viestinnän tietoja sekä lukemisen, kirjoittamisen ja puheviestinnän taitoja opitaan erilaisissa viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa.

Äidinkielen ja kirjallisuuden opetus opastaa arvostamaan omaa kulttuuria ja kieltä. Oppiaine ohjaa monikulttuurisuuden ja monikielisyyden ymmärtämiseen ja kielelliseen ja kulttuuriseen suvaitsevaisuuteen. Lukion kirjallisuuden opetuksen tavoitteena on kaunokirjallisuuden ymmärtäminen, tekstien eritteleminen ja tulkitseminen eri näkökulmista. Kaunokirjallisuus tarjoaa aineksia henkiseen kasvuun, kulttuuri-identiteetin muodostumiseen ja omien ilmaisuvarojen monipuolistamiseen. Äidinkielen ja kirjallisuuden opetus tähtää sellaisiin viestintä- ja vuorovaikutustaitoihin,jotka luovat riittävät edellytykset jatko-opinnoille, osallisuudelle työelämässä ja aktiiviselle kansalaisuudelle. Sosiaalinen vuorovaikutus ja oppiminen perustuvat monipuoliseen viestintäosaamiseen ja vankkaan luku- ja kirjoitustaitoon sekä taitoon käyttää kieltä tilanteen vaatimalla tavalla. Oppiaine äidinkieli ja kirjallisuus ohjaa aktiiviseen tiedon hankkimiseen, tiedon kriittiseen käsittelyyn ja tulkintaan.

Opetuksessa pyritään oppiaineen sisäiseen integraatioon, sillä eri tieto- ja taitoalueet ovat toiminnallisessa yhteydessä toisiinsa. Niitä yhdistävänä tekijänä on kieli ja näkemys ihmisestä tavoitteellisesti toimivana, itseään ilmaisevana, merkityksiä tulkitsevana ja tuottavana viestijänä.

Opetuksen tavoitteet

Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen tavoitteena on, että opiskelija

 • syventää tietojaan kielestä, kirjallisuudesta ja viestinnästä ja osaa hyödyntää niihin liittyviä käsitteitä,
 • syventää ja monipuolistaa viestintä- ja vuorovaikutustaitojaan niin, että hän pystyy tavoitteelliseen ja tarkoituksenmukaiseen vuorovaikutukseen,
 • oppii käyttämään kieltä entistä tarkoituksenmukaisemmin sekä puheessa että kirjoituksessa,
 • oppii ymmärtämään ja analysoimaan tekstin ja kontekstin suhdetta,
 • syventää tekstitaitojaan siten, että hän osaa eritellä, tulkita, arvioida, hyödyntää ja tuottaa erilaisia tekstejä entistä tietoisempana niiden tavoitteista ja konteksteista,
 • oppii arvioimaan tekstin ilmaisua, esimerkiksi retorisia keinoja ja argumentaatiota,
 • sekä soveltamaan tietojaan tekstien vastaanottamiseen ja tuottamiseen,
 • syventää kirjallisuuden tuntemustaan ja kehittää siten ajatteluaan, laajentaa kirjallista yleissivistystään, mielikuvitustaan ja eläytymiskykyään ja rakentaa maailmankuvaansa,
 • hallitsee kirjoitetun kielen normit ja ymmärtää yhteisen kirjakielen tarpeellisuuden,
 • osaa valikoida ja kriittisesti arvioida erilaisia tietolähteitä, tiedon luotettavuutta, käyttökelpoisuutta ja tarkoitusperiä, osaa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa oppiaineen opiskelussa,
 • nauttii kulttuurista ja arvostaa sen monipuolisuutta.

Arviointi

Äidinkielen ja kirjallisuuden kurssien arvioinnin tulee kohdistua monipuolisesti oppiaineen eri alueisiin. Arvioinnin pohjana on opiskelijan tieto kurssien tavoitteista ja sisällöistä niin, että hän pystyy seuraamaan omaa edistymistään. Kurssiarvosanaan vaikuttavat kirjalliset ja suulliset tuotokset sekä aktiivinen osallistuminen. Henkilökohtainen tavoitteenasettelu ja palaute sekä toisilta opiskelijoilta että opettajalta ovat opiskelijan puheviestinnän ja kirjoittamisen taitojen kehittymisessä tärkeitä. Opetuksessa tulee kehittää opiskelijan itsearviointitaitoja, joiden avulla hän voi rakentaa myönteistä mutta realistista käsitystä itsestään puhujana, lukijana ja kirjoittajana.

PAKOLLISET KURSSIT

Kursseilla toteutetaan aineen sisäistä integraatiota: lukeminen, kirjoittaminen, puheviestintä, kieli, kirjallisuus ja media kytkeytyvät jokaisen kurssin tavoitteisiin ja sisältöihin siten, että tietojen ja taitojen opiskelu on jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään. Kaikilla kursseilla syvennetään kirjoitetun kielen hallintaa ja kehitetään lukemisen, kirjoittamisen ja puheviestinnän taitoja sekä luetaan runsaasti kaunokirjallisia ja muita tekstejä kunkin kurssin näkökulmasta.

1. Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (ÄI1)

Opiskelijan käsitys kielestä, teksteistä ja niiden tulkinnasta syvenee, ja hänen taitonsa lukea tekstejä kehittyy. Hän osaa jäsentää viestintäympäristöään sekä tunnistaa omia taitojaan puhujana, kuuntelijana, kirjoittajana, lukijana ja median käyttäjänä niin, että hänen viestijäkuvansa tarkentuu.

TAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • syventää tekstikäsitystään,
 • oppii tarkastelemaan monenlaisia tekstejä entistä tietoisempana tulkintaansa ohjaavista seikoista,
 • ymmärtää tekstin merkityskokonaisuutena ja tarkastelee sen piirteitä tavoitteen, viestintätilanteen ja -välineen kannalta,
 • oppii tarkastelemaan kielenkäyttöään, lukemistapojaan ja viestintäänsä entistä tietoisemmin,
 • tottuu huoltamaan tuottamiensa tekstien kieliasua,
 • syventää tietojaan ryhmäviestinnästä: hän kehittää ja oppii arvioimaan omia osallistumistapojaan ryhmän vuorovaikutuksen ja ilmapiirin sekä ryhmätyön tai keskustelun tuloksellisuuden kannalta.

KESKEISET SISÄLLÖT

 • tekstien tulkintaa ja tuottamista ohjaavia perustekijöitä kuten tavoite, vastaanottaja, tekstilaji ja tekstityyppi,
 • viestintätilanteen ja -välineen vaikutus tekstiin,
 • tekstikäsityksen syventäminen, esimerkiksi puhutut ja kirjoitetut tekstit, mediatekstit, sähköiset ja graafiset tekstit, asia- ja kaunokirjalliset tekstit, julkiset ja yksityiset tekstit,
 • erilaisten tekstien kielen ja sisällön havainnointia ja harjoittelua: ymmärrettävyys,
 • havainnollisuus ja eheys,
 • tekstien referointi ja kommentointi,
 • omien viestintätietojen, -taitojen, -asenteiden ja -motivaation arviointi lukio-opiskelun näkökulmasta,
 • vuorovaikutustaidot ryhmässä.

2. Tekstien rakenteita ja merkityksiä (ÄI2)

Opiskelija harjaantuu erittelemään tekstien kieltä, rakenteita ja merkityksiä sekä oppii näkemään tekstin yhteyden kontekstiin ja muihin teksteihin. Opiskelija syventää tekstilajituntemustaan ja kehittyy erilaisten tekstien tuottajana.

TAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • osaa arvioida tekstien sisältöä, näkökulmia, tyyliä ja muotoa sekä oppii erittelemään tekstiä temporaalisista, kausaalisista, kontrastiivisista ja muista merkityssuhteista koostuvana kokonaisuutena, oppii tekstien erittelyssä tarvittavaa käsitteistöä ja pystyy soveltamaan sitä myös tuottaessaan itse tekstiä,
 • tottuu työstämään tekstiään oman ja toisten arvion pohjalta,
 • oppii suunnittelemaan ja laatimaan puhuttuja ja kirjoitettuja asiatekstejä sekä kykenee välittämään sanomansa kuuntelijoille tai lukijoille tavoitteittensa mukaisesti,
 • oppii tiedonhankintastrategioita, käyttää painettuja ja sähköisiä tietolähteitä sekä löytää käyttökelpoista ja luotettavaa tietoa kirjoitelmansa tai puhe-esityksensä pohjaksi.

KESKEISET SISÄLLÖT

 • tekstuaaliset keinot, esimerkiksi lausetyypit ja -rakenteet, sananvalinnat, kielen kuvallisuus; jaksotus, viittaussuhteet, kytkökset; fokusointi, aiheen rajaus ja näkökulman valinta,
 • informatiivisen puheenvuoron rakentaminen, kohdentaminen, havainnollinen esittäminen ja arviointi,
 • kirjoittaminen prosessina: tarkoituksenmukaisen aineksen haku, kriittinen valikointi ja siihen viittaaminen ja hyödyntäminen omassa tekstissä sekä tekstin ja sen kieliasun hiominen erityisesti rakenteen ja tekstin eheyden kannalta.

3. Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (ÄI3)

Opiskelijoiden käsitys kaunokirjallisuudesta, kielen taiteellisesta tehtävästä ja sen kulttuurisesta merkityksestä syvenee.

TAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • oppii ymmärtämään kielen kuvallisuutta ja monitulkintaisuutta,
 • syventää tietojaan kirjallisuuden lajeista ja niiden ominaispiirteistä,
 • kehittyy fiktiivisten tekstien analysoijana erilaisia lukija- ja tulkintalähtökohtia sekä tarpeellisia kirjallisuustieteellisiä käsitteitä käyttäen,
 • oppii perustelemaan tulkintaansa teksteistä sekä suullisesti että kirjallisesti,
 • harjaantuu käyttämään kurssilla havainnoituja kielen keinoja tarkoituksenmukaisesti omassa ilmaisussaan.

KESKEISET SISÄLLÖT

 • kirjallisuuden erittelyä ja tulkintaa tulkinnan kannalta perusteltua käsitteistöä ja lähestymistapaa hyödyntäen,
 • proosa kirjallisuudenlajina: kerrontateknisiä keinoja, esimerkiksi kertoja, näkökulma, aihe, henkilö, aika, miljöö, teema, motiivi,
 • lyriikka kirjallisuudenlajina: käsitteinä esimerkiksi runon puhuja, säe, säkeistö, rytmi, mitallisuus, toisto, kielen kuvallisuus,
 • draama kirjallisuudenlajina,
 • novellien, runojen ja draaman erittelyä,
 • kirjallisuuden keinojen käyttöä omissa teksteissä,
 • teatterivierailu.

4. Tekstit ja vaikuttaminen (ÄI4)

Opiskelija oppii tarkastelemaan tekstejä ja niiden kieltä erityisesti vaikuttamisen näkökulmasta. Hän perehtyy argumentointiin ja syventää siihen liittyviä tietoja. Hän oppii analysoimaan ja tuottamaan argumentatiivisia tekstejä.

TAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • syventää medialukutaitoaan, jolloin hän pystyy analysoimaan ja tulkitsemaan erilaisia mediatekstejä, niiden taustoja ja tavoitteita sekä kriittisesti arvioimaan median välittämää informaatiota ja vaikutusta yksilöihin ja yhteiskuntaan,
 • osaa niin kirjoittajana kuin puhujanakin perustella monipuolisesti näkemyksiään sekä arvioida vaikuttamispyrkimyksiä ja tekstin luotettavuutta,
 • osaa tarkastella kirjallisuuden yhteiskunnallista vaikutusta,
 • oppii tarkastelemaan ja arvioimaan tekstejä ja niiden välittämiä arvoja myös eettisistä lähtökohdista.

KESKEISET SISÄLLÖT

 • suora ja epäsuora vaikuttaminen: esimerkiksi suostuttelu, ohjailu, manipulointi; mainonta, propaganda; ironia, satiiri, parodia,
 • vaikuttamaan pyrkivien tekstien lajeja, graafisia ja sähköisiä tekstejä: mielipide, kolumni, pakina, arvostelu, pääkirjoitus, kommentti, mainos,
 • argumentointitavat ja retoriset keinot,
 • kantaa ottavia puheenvuoroja, keskusteluja ja väittelyitä,
 • tietoisesti vaikuttamaan pyrkivää kirjallisuutta ja muita kantaa ottavia tekstejä,
 • tekstien ideologisuus, lähdekritiikki ja mediakritiikki,
 • viestijän vastuu; mediavalinnat ja verkkoetiikka.

5. Teksti, tyyli ja konteksti (ÄI5)

Opiskelija oppii tarkastelemaan tekstejä ja niiden tyyliä siten, että hän osaa ottaa huomioon kontekstin merkityksen tulkinnassa ja tekstin tuottamisessa.

TAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • oppii tarkastelemaan niin fiktiivisiä tekstejä kuin asiatekstejäkin niiden kulttuurikontekstissa ja suhteessa muihin teksteihin,
 • oppii erittelemään tyylin elementtejä ja niiden vaikutusta tekstin kokonaisuuteen,
 • pystyy itsenäiseen kirjoitusprosessiin aiheen ja näkökulman valinnasta, aineiston koonnista ja järjestelystä tekstin muokkaamisen ja tyylin hionnan kautta oman pohdiskelevan tekstin laadintaan,
 • kehittää omaa ilmaisutapaansa ja kirjallista tyyliään.

KESKEISET SISÄLLÖT

 • eri aikakausia ja tyylejä edustavia kaunokirjallisia ja muita tekstejä erityisesti kulttuurisen kontekstin näkökulmasta,
 • tekstien tarkastelua ihmiskuvan, maailmankuvan, arvo- ja aatemaailman ilmentäjinä sekä oman aikansa että nykyajan kontekstissa,
 • tyylin aineksien kuten sananvalinnan, sävyn, kielen kuvallisuuden, rytmin ja lauserakenteen vaikutus tekstiin,
 • oppiaineen sisältöihin liittyvästä aiheesta, itse valitusta näkökulmasta laadittu pohdiskeleva teksti,
 • oman tyylin hiontaa ja huoltoa.

6. Kieli, kirjallisuus ja identiteetti (ÄI6)

Opiskelija saa yleiskuvan suomen kielen sekä suomalaisen kirjallisuuden ja kulttuurin merkityksestä yksilölle ja yhteiskunnalle.

 TAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • oppii tuntemaan suomen kielen kehityksen vaiheita ja ymmärtää eurooppalaisten kieli- ja kulttuurikontaktien vaikutuksen suomalaisen kulttuurin muotoutumiseen ja jatkuvaan muutokseen,
 • arvostaa nyky-Suomen monikulttuurisuutta ja -kielisyyttä ja ymmärtää äidinkielen merkityksen jokaiselle ihmiselle,
 • tuntee suomalaisen kirjallisuuden keskeisiä teoksia ja teemoja sekä osaa arvioida niiden merkitystä oman kulttuurinsa näkökulmasta kulttuurisen ja yksilöllisen identiteetin rakentajana.

KESKEISET SISÄLLÖT

 • teksti suullisessa ja kirjallisessa traditiossa: kansanrunoudesta kirjallisuuteen, kirjoitetusta kulttuurista nykyviestintään,
 • suomen kielen muotoutuminen ja muuttuminen kansainvälisessä ympäristössä; kielenohjailun periaatteet opiskelijan kielenkäytön näkökulmasta,
 • kielen ja kirjallisuuden merkitys kansallisen identiteetin rakentamisessa,
 • suomalaista kaunokirjallisuutta aika- ja kulttuurikontekstissaan, keskeisiä teoksia ja teemoja,
 • kirjallisia ja suullisia tuotoksia kurssin teemoihin liittyvistä aiheista.

SYVENTÄVÄT KURSSIT

7. Puheviestinnän taitojen syventäminen (ÄI7)

Opiskelija syventää ja monipuolistaa puheviestintään liittyviä tietojaan ja taitojaan sekä oppii arvioimaan puheviestinnän merkitystä ihmissuhteissa, opiskelussa ja työelämässä.

TAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • syventää tietojaan vuorovaikutuksen luonteesta, ominaispiirteistä ja puhekulttuurista,
 • kehittää puhumisrohkeuttaan ja ilmaisuvarmuuttaan sekä esiintymis- ja ryhmätaitojaan,
 • tunnistaa ja osaa analysoida sekä puhujan että sanoman luotettavuuteen vaikuttavia tekijöitä.

KESKEISET SISÄLLÖT

 • vuorovaikutustilanteiden osatekijät ja ominaispiirteet,
 • verbaalinen ja nonverbaalinen viestintä,
 • esiintymisen, neuvottelujen, kokousten ja erilaisten keskustelujen ominaispiirteet ja menettelytavat,
 • esiintymis- ja ryhmätaitojen harjoittelua erilaisissa vuorovaikutustilanteissa,
 • puheviestinnän kulttuurisia piirteitä ja suomalaista puhekulttuuria.

8. Tekstitaitojen syventäminen (ÄI8)

Opiskelija syventää ja monipuolistaa taitojaan analysoida ja tuottaa tekstejä.

 TAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • vahvuistaa taitoaan lukea analyyttisesti ja kriittisesti erilaisia tekstejä,
 • varmentaa taitoaan kirjoittaa sisällöltään, rakenteeltaan ja tyyliltään ehyttä ja johdon-mukaista tekstiä.

KESKEISET SISÄLLÖT

Kerrataan ja syvennetään seuraavia asioita:

 • tekstityypit ja tekstilajit,
 • tekstianalyysi ja siinä tarvittavat käsitteet,
 • tekstin rakentaminen: ideointi, suunnittelu, näkökulman valinta, jäsentely, muokkaaminen, tyylin hionta, otsikointi ja ulkoasun viimeistely,
 • kielenhuoltoa.

9. Kirjoittaminen ja nykykulttuuri (ÄI9)

Opiskelija perehtyy kulttuuri- ja yhteiskunnalliseen keskusteluun, median ajankohtaisaiheisiin ja nykykirjallisuuteen. Hänen kriittinen ja kulttuurinen lukutaitonsa syvenee, ajattelutaitonsa kehittyy ja kirjallinen ilmaisunsa kypsyy kohti lukion päättötason vaatimuksia.

TAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • kykenee keskustellen ja kirjoittaen käsittelemään ajankohtaisia kielen, kirjallisuuden ja viestinnän teemoja,
 • oppii arvioimaan ja arvottamaan ajankohtaisia tekstejä eettisin ja esteettisin perustein ja näkemään niiden merkityksen osana yhteiskunnallista keskustelua,
 • löytää nykykirjallisuudesta itseään kiinnostavia tekstejä ja osallistuu niistä käytävään keskusteluun,
 • osoittaa kypsyyttä oman tekstinsä näkökulman valinnassa, aiheen käsittelyssä, ajattelun itsenäisyydessä ja ilmaisun omaäänisyydessä.

KESKEISET SISÄLLÖT

 • nykykirjallisuutta ja sen ilmiöitä,
 • ajankohtaisia suullisia ja kirjallisia puheenvuoroja kieltä ja kulttuuria käsittelevistä aiheista,
 • mediatekstien ajankohtaisaiheiden, ilmaisukeinojen ja vaikutusten tarkastelua,
 • osallistumista lukija- ja kirjoittajayhteisöön.

SOVELTAVAT KURSSIT

 1. Lukiolaisen lyhyt kielioppi (ÄIS1)

Opiskelija kertaa suomen kieliopin keskeisimmät asiat 19 oppitunnin mittaisen kurssin (puoli kurssia) aikana. Kurssi käydään heti lukio-opintojen alussa.

TAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • hahmottaa suomen kielen virkerakenteen keskeisimmät piirteet,
 • tietää oikeinkirjoituksen periaatteet,
 • parantaa kielellistä hahmottamistaan, mikä auttaa välillisesti koko lukio-opiskelua.

KESKEISET SISÄLLÖT

 • harjoitusten avulla kerrataan seuraavaa: pää- ja sivulauseen tunnistaminen, virkkeen ja lauseen sisäiset viittaussuhteet sekä oikeinkirjoituksen keskeisimmät asiat.

2. Meidän koulu (ÄIS2, KUS1)

Kurssin aikana ideoidaan ja kootaan Kauniaisten suomenkielisten koulujen Meidän koulu -vuosikirja yhteiskurssina kuvataiteen kanssa.

TAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • hahmottaa kirjantekoon liittyvät työvaiheet ideoinnista viimeistelyyn,
 • sitoutuu ja harjaantuu toimimaan työryhmässä,
 • oppii työskentelemään pitkäkestoisessa prosessissa,
 • oppii erilaisia viestintätapoja.

KESKEISET SISÄLLÖT

 • artikkelien laatiminen,
 • kouluvuoden tapahtumien valo- ja videokuvaaminen,
 • taitto-ohjelmaan perehtyminen ja sivuntaiton perusteet,
 • visuaalisen ilmeen suunnittelu ja toteutus.

2. Teatterintekijät (ÄIS3)

Opiskelija saa käsityksen näyttämöllisen tuotoksen työprosessista ja harjaantuu sitoutuvasti osallistumaan siihen. Kurssi voidaan myös integroida kullonkin sopivaan oppiaineeseen, kuten taito- ja taideaineisiin.

TAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tutustuu näytelmällisen tekstin tulkitsemiseen ja tunnistaa ilmaisullisia kykyjään,
 • saa esiintymisvarmuutta ja vahvistaa ryhmässä työskentelyn taitojaan,
 • tutustuu teatterityön prosesseihin ja sitoutuu esityksen työstämiseen,
 • saa perusvalmiudet luovaan esiintymiseen.

KESKEISET SISÄLLÖT

 • improvisaatioharjoitukset oman ilmaisun pohjana,
 • näytelmällisen roolin harjoituttaminen,
 • valmisteltu teatteriesitys,
 • osallistuminen pitkäkestoiseen ryhmätyöhön.

3. Teatteritaiteen lukiodiplomi (ÄIS4)

Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa teatterityöhön liittyvän tuotoksen ja laatii työprosessistaan esseen sekä ottaa vastaan palautteen. Esityksellinen ja kirjallinen osio arvoidaan, ja niiden perusteella opiskelija saa arvosanaksi yhden numeron (1 - 5).

TAVOITTEET

Diplomin suorittamisen tavoitteena on, että opiskelija

 • vahvistaa taitojaan taiteellisesta oppimisprosessista,
 • vahvistaa draamallisia ja teatteri-ilmaisullisia taitojaan,
 • kartuttaa kommunikaatio- ja sosiaalisia taitojaan,
 • kehittää itsearviointiaan.

KESKEISET SISÄLLÖT

 • diplomisuoritus ohjaajatyöstä, dramaturgiasta, näyttelijätyöstä tai em. Yhdistämisestä,
 • essee ja palautekeskustelu.

4. Luova kirjoittaja (ÄIS5)

Opiskelija perehtyy luovan kirjoittamisen merkitykseen ja tutustuu erilaisiin työprosesseihin ja luovan kirjoittamisen genreihin. Kurssi voidaan myös integroida johonkin toiseen oppiaineeseen.

TAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • vahvistaa kirjallista ilmaisuaan fiktiivisten tekstien alueella,
 • syventää tekstilajien ja -tyylien tuntemustaan,
 • vahvistaa valmiuksiaan keskustella omista teksteistään,
 • voi rohkaistua tekstiensä julkaisemiseen.

KESKEISET SISÄLLÖT

 • erilaisten fiktiivisten tekstien valmisteluprosessi,
 • palautekeskustelu omista teksteistä,
 • tutustuminen erilaisiin luovan kirjoittamisen virikkeisiin,
 • luova kirjoittaminen ilmaisun ja viestinnän muotona.

   

5. Kirjallisuuden merkkiteoksia (ÄIS6)

Opiskelija sopii opettajan kanssa kotimaisen ja / tai ulkomaisen kirjallisuuden merkkiteosten lukemisesta ja kuulustelemisesta. Opiskelija suorittaa kurssin itsenäisesti.

TAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tunnistaa eri aikoina ja eri kulttuureissa kirjoitettujen kaunokirjallisten teosten merkityksen,
 • osaa eritellä teoksien pintatasoja,
 • osaa eritellä ja tulkita teoksien merkityssuhteista syntyvää sisäistä rakennetta,
 • kokee lukuelämyksiä klassikoiden parissa.

KESKEISET SISÄLLÖT

 • itsenäinen lukeminen ja lukemisprosessin aikana havaintojen tekeminen,
 • kirjalliset analyysit ja tulkinnat luetuista teoksista,
 • kirjallisuuskeskustelu luetuista teoksista,
 • luettujen teosten reseptio.

Rehtori 050 5995411
Toimisto 050 5392512 tai 050 3313321
kauniaistenlukio@kauniainen.fi
Kasavuorentie 1