Lontoo-rajattu

Biologia

Biologia on luonnontiede,joka tutkii elollisen luonnon rakennetta, toimintaa ja vuorovaikutus-suhteita molekyyli-ja solutasolta biosfääriin.Biologialle tieteenä on ominaista havainnointiin ja kokeellisuuteen perustuva tiedonhankinta.Biotieteet ovat nopeasti kehittyviä tiedonaloja, joiden sovelluksia hyödynnetään laajasti yhteiskunnassa.Biologia tuo esille uutta tietoa elollisen luonnon monimuotoisuudesta ja kestävän kehityksen edistämisestä.

Biologian opetuksen tarkoituksena on, että opiskelija ymmärtää toimivan eliömaailman rakenteen ja kehityksen, ihmisen osaksi eliömaailmaa sekä ihmisen toiminnan merkityksen ympäristössä. Lukion biologian tulee myös luoda perusta ymmärtää biotieteiden tarjoamia mahdollisuuksia edistää ihmiskunnan, muun eliökunnan ja elinympäristöjen hyvinvointia.

Opetus kehittää opiskelijan luonnontieteellistä ajattelua, herättää kiinnostusta biotieteisiin sekä edistää opiskelijan luonnon monimuotoisuutta säilyttävää ja ympäristöstä vastuullista käyttäytymistä.

Opetuksen tavoitteet

Biologian opetuksen tavoitteena on,että opiskelija

 • hallitsee biologian keskeiset käsitteet,
 • tunnistaa elämän tuntomerkit ja osaa jäsentää elämän ilmiöt sekä biologian eri organisaatiotasot molekyylitasolta biosfääriin,
 • oppii arvostamaan eliökunnan monimuotoisuutta ja ymmärtämään eliöiden sopeutumisen erilaisiin ympäristöihin,
 • ymmärtää perimän ja evoluution merkityksen eliökunnan kehittymisessä,
 • perehtyy biologisen tiedonhankinnan ja tutkimuksen menetelmiin sekä osaa arvioida kriittisesti eri lähteistä saamaansa biologista tietoa,
 • osaa suunnitella ja toteuttaa yksinkertaisen biologisen kokeen sekä tulkita sen tuloksia,
 • tuntee biotieteiden,esimerkiksi bioteknologian ja lääketieteen sovelluksia,
 • tuntee ihmiselimistön toiminnan peruspiirteet,
 • ymmärtää perimän ja ympäristötekijöiden merkityksen terveyden taustana sekä yksilön että ihmiskunnan kannalta,
 • tiedostaa kestävän kehityksen välttämättömyyden ja ymmärtää oman vastuunsa ekosysteemien tulevaisuudesta.

Arviointi

Biologiassa arvioidaan opiskelijan kykyä hallita ja käyttää biologian keskeisiä käsitteitä sekä soveltaa biologisia tietoja. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota luonnontieteellisten lainalaisuuksien sekä syy-ja seuraussuhteiden ymmärtämiseen,vuorovaikutussuhteiden merkityksen oivaltamiseen sekä kokonaisuuksien hahmottamiseen.Taitojen arvioinnissa painotetaan opiskelijan luonnontieteellisiä työskentelytaitoja, ryhmässä toimimista, kykyä käyttää erilaisia lähteitä biologisen tiedon hankinnassa sekä kykyä arvioida tietoa kriittisesti. Harrastuneisuus biologian eri osa-alueisiin voidaan ottaa arvioinnissa huomioon.

PAKOLLISET KURSSIT

 1. Eliömaailma (BI1)

TAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on,että opiskelija

 • tuntee elämän tunnusmerkit ja perusedellytykset sekä tietää,miten elämän ilmiöitä tutkitaan,
 • ymmärtää,mitä luonnon monimuotoisuus biosysteemien eri tasoilla tarkoittaa,
 • ymmärtää evoluution jatkuvuuden, mekanismit ja merkityksen,
 • tuntee muuntelun,sopeutumisen ja lajien välisten suhteiden merkityksen elämän kehitykselle,
 • osaa jäsentää nykyisen eliökunnan rakenteen ja tulkita sen kehitystä,
 • tuntee ekosysteemien keskeiset toimintaperiaatteet.

KESKEISET SISÄLLÖT

Biologia tieteenä:

 • elämän ominaisuudet ja perusedellytykset,
 • biologiset tieteet ja tutkimusmenetelmät.

Luonnon monimuotoisuuden ilmeneminen:

 • ekosysteemien ja lajien monimuotoisuus
 • eläinten käyttäytyminen monimuotoisuuden ilmentäjänä,
 • geneettinen monimuotoisuus.

Evoluutio – elämän kehittyminen:

 • elämän syntyvaiheet,
 • lisääntymisstrategiat ja evoluutiovoimat,
 • lajien syntyminen ja häviäminen,
 • nykyinen eliökunta.

Miten luonto toimii?

 • elollisen ja elottoman luonnon vuorovaikutus,
 • ekosysteemien rakenne ja toiminta,
 • populaatioiden ominaisuudet,
 • lajien väliset suhteet,
 • eliöiden sopeutuminen ympäristöönsä ja levinneisyys.

2. Solu ja perinnöllisyys (BI2)

TAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on,että opiskelija

 • ymmärtää solun merkityksen elämän perusyksikkönä, tunnistaa erilaisia soluja ja niiden rakenteita,
 • ymmärtää solurakenteiden kehityksen ja merkityksen sekä evoluutioprosessin kokonaisuuden,
 • osaa solun kemiallisen rakenteen ja toiminnan sekä osaa kytkeä ne yksilön toimintaan,
 • hallitsee solun energiatalouden prosessit ja niiden merkityksen,
 • tuntee geneettisen informaation rakenteen sekä sen siirtymisen solusta soluun ja sukupolvelta toiselle,
 • tietää, miten geenit ohjaavat solun toimintaa,
 • osaa periytymisen lainalaisuuksien perusperiaatteet,
 • tietää kuinka soluja tutkitaan ja hallitsee kokeellisen työskentelyn taitoja.

KESKEISET SISÄLLÖT

Solu elämän perusyksikkönä:

 • solujen tutkimismenetelmiä,
 • erilaisia soluja,
 • solun rakenne ja toiminta.

Solun energiatalous:

 • energian sitominen,
 • energian vapauttaminen.

Solujen toiminnan ohjaaminen:

 • DNA:n rakenne ja toiminta,
 • proteiinisynteesi.

Solujen lisääntyminen:

 • mitoosi ja sen merkitys,
 • solujen jakautuminen,kasvu ja erilaistuminen.

Periytymisen perusteet:

 • geenit ja alleelit,
 • sukusolut ja niiden synty meioosissa,
 • periytymismekanismit.

Populaatiogenetiikka ja synteettinen evoluutioteoria.

SYVENTÄVÄT KURSSIT

3.Ympäristöekologia (BI3)

TAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on,että opiskelija

 • osaa ekologian perusteet ja ymmärtää ihmisen toiminnan vaikutuksen elolliseen luontoon,
 • ymmärtää biodiversiteetin merkityksen ihmiskunnan tulevaisuudelle,
 • hahmottaa ympäristöongelmien syitä ja niiden seurauksia ekosysteemeissä,
 • tutustuu suomalaisiin ekosysteemeihin ja niiden erityispiirteisiin sekä perehtyy myös ihmisen muokkaamiin ekosysteemeihin,
 • tuntee ja osaa arvioida menetelmiä, joilla voidaan tarkkailla ympäristön tilaa ja ratkaista syntyneitä ongelmia,
 • osaa suunnitella ja toteuttaa pienen tutkimuksen ympäristön tilasta ja esittää sen tulokset,
 • kehittää ympäristölukutaitoaan, ymmärtää vastuunsa ympäristön tilasta ja osaa toimiakestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

KESKEISET SISÄLLÖT

Ekologinen tutkimus:

 • ekologisten peruskäsitteiden syventäminen,
 • ekologisen tutkimuksen tehtävä,
 • ympäristön laadun indikaattorit,
 • oman tutkimuksen suunnittelu ja toteuttaminen.

Biodiversiteetti ja sen merkitys:

 • biodiversiteetti luonnonvarana,
 • eliölajien ja elinympäristöjen uhanalaisuus ja suojelu,
 • biodiversiteetin väheneminen.

Ekologiset ympäristöongelmat, niiden syyt ja ratkaisumahdollisuudet:

 • aineiden kiertoon liittyvät ongelmat,
 • paikalliset ympäristöongelmat.

Suomen luonnon haavoittuvuus:

 • pohjoiset metsät
 • suot,
 • järvet ja virtavedet,
 • Itämeri.

Kestävä tulevaisuus:

 • ekologisesti kestävä kehitys ja yksilön valinnat,
 • rakennettu ympäristö ja kaupunkiekologia,
 • ekologisesti kestävä tuotanto,
 • ympäristötekniikan mahdollisuudet.

4. Ihmisen biologia (BI4)

TAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on,että opiskelija

 • osaa ihmissolun erilaistumisen pääpiirteet sekä kudosten ja elinten rakenteet ja toimintaperiaatteet,
 • ymmärtää ihmisen kemiallisen tasapainon säätelymekanismeja sekä ulkoisten ja sisäisten tekijöiden vaikutuksia niihin,
 • ymmärtää hermoston toiminnan ja hormonaalisen viestinnän merkityksen yksilön toimintojen ohjaajana,
 • ymmärtää lisääntymiseen ja ihmisen elinkaareen liittyviä fysiologisia muutoksia sekä ihmisen yhteisöllisyyden merkityksen terveyden kannalta,
 • pystyy selittämään elimistön kykyä sopeutua muutoksiin ja puolustautua ulkoisia uhkia vastaan ja tuntee merkityksellisimpien sairauksien syntymekanismeja,
 • ymmärtää ihmisen lajinkehityksen sekä perimän ja ympäristön yhteisvaikutuksen ihmisen terveyteen,
 • pystyy tarkastelemaan oppimiaan asioita arkielämän esimerkkien avulla ja tutustumaan alan uutisiin ja arvioimaan niitä kriittisesti.

KESKEISET SISÄLLÖT

Ihmisen solujen ja kudosten erityispiirteet:

 • solujen synty,kasvu ja erilaistuminen kudoksiksi sekä kantasolujen merkitys,
 • solujen vanheneminen ja kuolema,
 • syöpä.

Elimistöjen rakenne,toiminta ja merkitys:

 • ruoansulatus ja ravitsemus,
 • hengityselimistö ja hengityksen säätely,
 • veri ja verenkierto,
 • erityselimistöt ja kemiallinen tasapaino,
 • tuki-ja liikuntaelimistö.

Elintoimintojen säätely:

 • umpirauhaset ja hormonit,
 • hermosto ja aistit,
 • lämmönsäätely.

Ihmisen lisääntyminen:

 • sukupuolinen kehitys ja seksuaalisuus,
 • hedelmöitys,raskaus ja synnytys,

Ihmisen elämänkaari ja yhteisöllisyys.

Perimän merkitys:

 • ihmisen evoluutio ja ihminen lajina,
 • perinnöllisyys ja terveys.

Elimistön sopeutuminen ja puolustusmekanismit:

 • elimistön puolustusjärjestelmät,
 • ihminen ja mikrobit,
 • myrkylliset aineet ja mutageenit.

5. Bioteknologia (BI5)

TAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • syventää tietojaan solun hienorakenteesta ja solun eri osien toiminnasta,
 • ymmärtää elämän keskeisten molekyylien rakenteen ja merkityksen solun toiminnassa,
 • hallitsee tärkeimpien mikrobiryhmien kuten bakteerien ja virusten rakenteen,toiminnan ja lisääntymisen periaatteet,
 • tuntee geenien toiminnan ja sen säätelyn,
 • tuntee geenien etsintä-ja tunnistusmenetelmiä sekä geenien siirtämisen tekniikan pääpiirteet ja hallitsee geeni-ja biotekniikan keskeiset käsitteet,
 • tuntee biotekniikan tarjoamia sovellusmahdollisuuksia eri biotieteissä ja teollisuudessa,
 • pystyy arvioimaan biotekniikan kehittymisen luomia mahdollisuuksia,uhkatekijöitä ja eettisiä ongelmia sekä tekemään niiden pohjalta perusteltuja arkielämän ratkaisuja.

KESKEISET SISÄLLÖT

Solun hienorakenne ja solujen välinen viestintä

Solut proteiinien valmistajina:

 • DNA:n, geenien ja genomien rakenne,
 • entsyymit solun ja biotekniikan työkaluina.

Geenien toiminta:

 • geenin toiminta ja sen säätely,
 • mutaatiot.

Geeniteknologia ja sen mahdollisuudet:

 • geenitekniikan menetelmät ja geenikartoitus,
 • geenitutkimus lääketieteessä,
 • geenitutkimus yksilöiden tunnistamismenetelmänä.

Mikrobit ja niiden merkitys:

 • bakteerin ja viruksen rakenne,toiminta ja lisääntyminen,
 • bakteerien viljely ja käsittely,
 • mikrobit luonnossa ja ihmisen taloudessa.

Biotekniikka teollisuudessa.

Kasvien ja eläinten jalostus.

Geenitekniikan etiikka ja lainsäädäntö.

SOVELTAVAT KURSSIT

1. Biologinen tutkimus (BIS1)

TAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

- perehtyy biologisen tutkimuksen periaatteisiin ja prosessiin, esimerkiksi seuraavasti 

 • tutkimuksen suunnittelu,
 • koejärjestelyt luonnossa ja laboratoriossa
 • aineiston käsittely
 • johtopäätösten teko,
 • tulosten julkaisu.

Kurssin teemaksi valitaan jokin muuta biologian lukio-opiskelua tukeva ajankohtainen aihe. Kurssi järjestetään siten, että tutkimustyö tulee tutuksi joko koulussa tai biologisella tutkimusasemalla.

KESKEISET SISÄLLÖT

Kurssin sisältö vaihtelee valittavan teeman mukaan, esimerkiksi Itämeren tutkimus tai ympäristön muutos tutkimuskohteena.

2. Biologian harrastuskurssi (BIS2)

TAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on, että

 • kurssi edistää biologiasta kiinnostuneiden opiskelijoiden monipuolista harrastuneisuutta,
 • teemaksi valitaan ryhmän kiinnostuksen mukaan jokin eliöryhmä, kuten linnut, kasvit tai hyönteiset,
 • lajintuntemuksen, havainnoinnin ja kenttätutkimusmenetelmien oppiminen.

KESKEISET SISÄLLÖT

 • sisällöt vaihtelevat kurssin teeman mukaan,
 • ekologian periaatteiden soveltaminen yhden eliöryhmän, esimerkiksi lintujen, kautta.

3. Survival-kurssi (BIS3)

TAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • oppii luonnossa liikkumista, yöpymistä ja selviytymistä erilaisissa olosuhteissa,
 • tutustuu luonnosta saataviin ravintokohteisiin sekä niiden valmistamiseen ruoaksi.

 KESKEISET SISÄLLÖT

 • jokamiehenoikeudet ja velvollisuudet,
 • syötävät kasvit, marjat, sienet, kalat ja riista,
 • myrkylliset kasvit ja sienet,
 • retkeilyn perusteet ja hätätilanteista selviytyminen.

4. Lapin-vaellus (BIS4, GES4, LIS4)

TAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • oppii retkeilyn perusteita, luonnossa liikkumista ja selviytymistä eri olosuhteissa,
 • kehittää elämystensä kautta luontosuhdettaan ja luonnon havainnointia,
 • oppii erilaisten olosuhteiden merkitystä maantieteen ja biologian kannalta edistää liikunnan itsenäistä harrastamista.

Kurssi toteutetaan yhdessä yhteistyössä Gymnasiet Grankulla samskolan kanssa.

KESKEISET SISÄLLÖT

 • Lappiin suuntautuva vaellus joko syksyllä tai talvella,
 • Lapin maantieteeseen ja biologiaan tai retkeilyyn liittyvät oppimistehtävät.

5. Biologian kertauskurssi (BIS5)

TAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • kertaa biologian kurssien keskeisen sisällön,
 • valmistautuu vastaamaan biologian ainereaalin tehtäviin,
 • ohjatataan biologian opiskelun olennaisiin asioihin,
 • motivoituu biologian opiskeluun.

KESKEISET SISÄLLÖT

 • biologian keskeisten teemojen kertausta ja opiskelua vaihtelevilla menetelmillä,

 • aiempien ylioppilaskokeen tehtävien harjoittelua.

Rehtori 050 5995411
Toimisto 050 5392512 tai 050 3313321
kauniaistenlukio@kauniainen.fi
Kasavuorentie 1