Lontoo-rajattu

Ev.-Lut. uskonto

Uskonnonopetuksen keskeinen tehtävä on perehdyttää opiskelija omaan uskontoonsa, senkulttuuriperintöön sekä uskonnosta nousevaan elämänkatsomukselliseen ja eettiseen ajatteluun. Muihin uskontoihin tutustutaan niiden omista lähtökohdista käsin. Uskonnonopetuksessa uskontoa tarkastellaan laajasti osana kulttuuria ja yhteiskuntaa sekä yhteisön ja yksilön elämää.Uskonnonopetus on erilaisia näkemyksiä huomioon ottavaa ja yksilöllistä vakaumustakunnioittavaa. Oppiaineksen opetuksessa hyödynnetään viimeaikaista teologista ja uskontotieteellistä tutkimusta. Koska uskonto on osa kulttuuria ja yhteiskuntaa, uskonnonopetuksella on luontaiset kytkennät myös humanistis-yhteiskunnallisiin tieteisiin ja taideaineisiin.Uskonnonopetuksessa luodaan edellytykset ymmärtää uskontoja ja soveltaa tätä tietoaoman maailmankatsomuksen, kulttuurin ja yhteiskunnan jäsentämisessä sekä kulttuurien välisessä vuorovaikutuksessa. Opetuksessa käytetään hyväksi uskontojen omia lähteitä, tutkimusta ja eri medioiden välittämää ajankohtaista materiaalia. Opetuksessa painottuvat aktivoivat työtavat, joiden avulla uskonnon sisältöjä liitetään opiskelijoiden kokemusmaailmaan ja autetaan heitä prosessoimaan ja sisäistämään kurssien sisältöjä ja kasvamaan asetettujen tavoitteiden suuntaan.

Opetuksen tavoitteet

Uskonnon opetuksen tavoitteena on, että opiskelija

 • hallitsee uskontoihin liittyvää kulttuurista lukutaitoa niin, että hän ymmärtää uskonnon merkityksen ja vaikutuksen niin yksityisen ihmisen ja yhteisön elämässä kuin yhteiskunnassa ja kulttuurissakin,
 • hallitsee käsitteitä, tietoa ja taitoa, joiden avulla hän osaa pohtia ja analysoida erilaisia uskontoihin liittyviä kysymyksiä,
 • kykenee rakentamaan, jäsentämään ja arvioimaan omaa maailmankatsomustaan ja kulttuuri-identiteettiään sekä arvostaa oman kulttuurinsa ja muiden kulttuurien uskonnollista perinnettä,
 • kunnioittaa ihmisiä, joilla on erilainen vakaumus ja pystyy elämään ja toimimaan eri kulttuureista tulevien ja eri tavoin ajattelevien ja uskovien ihmisten kanssa monikulttuurisessa yhteiskunnassa ja maailmassa,
 • ymmärtää henkilökohtaisen vastuun merkityksen sekä tiedostaa erilaisten eettisten ratkaisujen taustalla vaikuttavat arvot ja niiden merkityksen,
 • hallitsee uskonnollisiin ja moraalisiin kysymyksiin liittyviä keskustelu- ja ajattelutaitoja sekä uskontoihin liittyvän tiedon itsenäistä hankintaa ja kriittistä arviointia.

Arviointi

Uskonnon opetuksessa arviointi kohdistuu katsomuksellisten ajattelutaitojen hallintaan,

joka tarkoittaa kykyä yhdistellä, eritellä ja arvioida uskontoja, uskonnon ja kulttuurin sekä uskonnon ja yhteiskunnan vuorovaikutusta. Opetuksessa opiskelijoita ohjataan arvioimaan asetettujen ja omien tavoitteiden saavuttamista. Arvioinnissa otetaan huomioon opiskelijan työn määrä ja laatu sekä opiskelijoiden yksilölliset taidot. Arvioinnin tulee kannustaa opiskelijoita oman työskentelynsä suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen.

Evankelis-luterilainen uskonto

PAKOLLISET KURSSIT

Uskonnon luonne ja merkitys (UE1)

TAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tietää, millainen ilmiö uskonto on, ja tuntee Raamatun ominaislaadun pyhän kirjallisuuden edustajana,
 • ymmärtää uskonnon yleismaailmallisen luonteen, uskonnoissa ilmenevät kysymyksenasettelut ja uskonnon nivoutumisen kulttuuriin ja yhteiskuntaan,
 • saa aineksia ja käsitteellisiä välineitä oman maailmankatsomuksensa jäsentämiseen,
 • tuntee Raamatun vaikutuksen länsimaisessa kulttuurissa ja Raamatun tutkimuksen osana uskonnon tutkimusta,
 • oppii pyhyyden ymmärtämisen avulla kunnioittamaan ihmisiä, joilla on erilainen vakaumus.

KESKEISET SISÄLLÖT

 • uskonnon määrittely ja tutkiminen,
 • uskonnon ydinkysymykset,
 • uskonto yhteisössä ja yksilön kokemuksessa,
 • Raamattu pyhänä kirjallisuutena,
 • yleispiirteet Raamatun synnystä ja sisällöstä,
 • Raamatun tutkimus- ja tulkintatavat,
 • Raamatun vaikutukset maailmankuvaan ja kulttuuriin.
Kirkko, kulttuuri ja yhteiskunta (UE2)

TAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • ymmärtää, miten kristillinen kirkko on muotoutunut, levinnyt ja vaikuttanut ympäristöönsä eri aikoina ja miten se on ollut vuorovaikutuksessa aikansa kulttuurin ja yhteiskunnan kanssa,
 • tuntee kirkon opin rakentumisen, jumalanpalveluselämän ja taiteen vuorovaikutuksen, sekä kirkon poliittisen ja sosiaalisen merkityksen historian eri vaiheissa,
 • ymmärtää, miten kristinusko vaikuttaa erilaisina kirkkokuntina eri puolilla maailmaa,
 • osaa analysoida erilaisten kristillisten perinteiden ilmenemistä nykyajassa ja ymmärtää näihin sisältyvän yhteisen, ekumeenisen perustan.

KESKEISET SISÄLLÖT

 • kristillisen kirkon synty,
 • alkukirkosta idän ja lännen kirkon eroon,
 • lännen kirkko keskiajalla,
 • idän kirkon kehitys,
 • reformaatio ja kirkkojen kehitys uudella ajalla,
 • nykyinen kristikunta ja kirkkojen rooli nykyajan maailmassa,
 • kirkkojen ja uskontojen välinen vuoropuhelu.
Ihmisen elämä ja etiikka (UE3)

TAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • hallitsee eettisen kysymyksenasettelun ja ymmärtää elämänkysymysten ja eettisen pohdinnan merkityksen,
 • saa käsitteellisiä välineitä eettisten kysymysten tarkasteluun,
 • ymmärtää tekevänsä päivittäin moraalisia valintoja ja tietää olevansa vastuussa ratkaisuistaan,
 • saa perustiedot ihmisen elämänkysymyksistä ja ajankohtaisista etiikan aiheista ja osaa kytkeä ne uskonnon kannalta keskeisiin kysymyksenasetteluihin,
 • ymmärtää Raamatun yhteyden elämänkysymyksiin ja etiikkaan,
 • ymmärtää kristinuskon ja etiikan yhteyden, erityisesti luterilaisen etiikan keskeisen sisällön ja kirkkojen eettisten kannanottojen taustalla olevia teologisia perusteita.

 

 

KESKEISET SISÄLLÖT

 • ihmisen tärkeät elämänkysymykset: elämän tarkoitus, kärsimys, kuolema,
 • kristillinen käsitys Jumalasta, ihmisestä, luonnosta ja pelastumisesta,
 • hyvän ja pahan käsitteet,
 • kristillinen etiikka ja etiikan teoriat,
 • yksilöeettisiä kysymyksiä,
 • yhteiskuntaeettisiä kysymyksiä.

SYVENTÄVÄT KURSSIT

Uskontojen maailmat (UE4)

TAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tuntee maailmanuskontojen ominaispiirteet,
 • ymmärtää uskontoihin liittyvän sisäisen monimuotoisuuden ja niiden vaikutuksen ajatteluun, kulttuuriin ja yhteiskuntaan,
 • ymmärtää eri uskonnoissa ilmenevien ihmiselämän peruskysymysten samankaltaisuuden ja oppii arvostamaan muiden kulttuurien uskonnollista ja eettistä perinnettä.

KESKEISET SISÄLLÖT

Kurssilla käsitellään hindulaisuutta, buddhalaisuutta, Kiinan ja Japanin uskontoja, juutalaisuutta ja islamia seuraavien teemojen näkökulmasta:

 • uskontojen levinneisyys ja kannattajamäärät,
 • uskontojen pyhät kirjat ja oppi,
 • uskontojen eettiset ohjeet,
 • uskontojen kultit ja rituaalit,
 • uskontojen suuntaukset,
 • uskonnot ja yhteiskunta.

Lisäksi tarkastellaan luonnonkansojen uskontojen yhteisiä piirteitä. Kurssiin liittyy vierailuja eri yhteisöihin.

Mihin suomalainen uskoo? (UE5)

TAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tuntee uskonnon ilmenemismuodot Suomessa muinaissuomalaisesta uskonnosta nykypäivän uskonnollisuuteen,
 • ymmärtää Suomen uskonnollisista ja maailmankatsomuksellisista kysymyksistä käytyä keskustelua ja siihen liittyviä taustatekijöitä,
 • osaa jäsentää Suomen uskonnollisia liikkeitä niiden toiminnan ja opillisten korostusten näkökulmasta,
 • osallistuu vierailuihin eri uskonnollisissa yhteisöissä.

KESKEISET SISÄLLÖT

 • muinaissuomalainen uskonto,
 • Suomen kirkkohistorian yleislinjat,
 • luterilainen kirkko ja muut kristilliset kirkot nykypäivän Suomessa,
 • ei-kristilliset yhteisöt Suomessa,
 • kristinuskon vaikutus suomalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan.

SOVELTAVAT KURSSIT

Uskonto elokuvassa (UES1)

TAVOITTEET

Kurssin Tavoittena on, että opiskelija

 • havaitsee uskonnollisten teemojen moninaisuuden länsimaisessa taiteessa,
 • tunnistaa kristillisiä aiheita ja kykenee analysoimaan niitä,
 • tutustuu elokuvan kautta muihinkin uskontoihin.

KESKEISET SISÄLLÖT

 • erilaisten elokuvien katsominen kurssin aikana,
 • elokuvien analysointi, kiinnittäminen tulkintataustaansa ja henkilökohtainen arviointi.

Uskonnon kertauskurssi (UES2)

TAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

- muodostaa kokonaiskuvan uskonnon kursseista ja kurssien välisistä yhtymäkohdista

- tunnistaa erilaiset uskonnon yo-kokeen tehtävätyypit

- terävöittää vastaustekniikkaa

KESKEISET SISÄLLÖT

 • kurssien pääsisältöjen kertaus,
 • kurssien yhtymäkohdat,
 • ylioppilaskokeen tehtävätyypit,
 • ylioppilaskokeen tehtävien harjoittelu ja vastaustekniikka,
 • henkinen valmennus.

Rehtori 050 5995411
Toimisto 050 5392512 tai 050 3313321
kauniaistenlukio@kauniainen.fi
Kasavuorentie 1