Lontoo-rajattu

Kuvataide

Lukion kuvataideopetuksessa opiskelija oppii tulkitsemaan, arvostamaan ja arvottamaan omaa ja muiden kuvallista kulttuuria. Kuvataideopetuksen tarkoituksena on kehittää opiskelijan ymmärrystä yhteiskunnan ja ympäristön visuaalisista ilmiöistä ja niiden merkityksistä. Omakohtainen taiteellinen työskentely antaa opiskelijalle mahdollisuuden taiteesta nauttimiseen, onnistumisen kokemuksiin ja itselle tärkeiden asioiden ilmaisemiseen. Opetuksessa tuetaan opiskelijan mielikuvituksen, luovan ajattelun ja assosiaatiokyvyn kehittymistä. Opiskelijaa ohjataan pohtimaan ja perustelemaan esteettisiä ja eettisiä arvovalintojaan omassa elämässä, kuvataiteessa, mediassa ja kulttuuriympäristössä. Opetuksen keskeisenä tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää taiteen merkityksen omassa elämässään ja yhteiskunnassa. Opetuksessa syvennetään visuaalisen kulttuurin yleissivistyksen perusteet ja luodaan riittävät edellytykset jatko-opinnoille. Opetuksen sisältöjä ovat kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu, taiteen tuntemus ja kulttuurinen osaaminen, ympäristön suunnittelu, arkkitehtuuri ja muotoilu sekä median visuaaliset tekstit.  Opetuksessa pyritään oppiaineen sisäiseen integraatioon, jossa taidolliset ja tiedolliset sisällöt täydentävät toisiaan. Oppisisällöistä rakennetaan teemallisia kokonaisuuksia ja opetuksessa tehdään yhteistyötä eri taiteen- ja tieteenalojen kanssa. Opetuksen lähtökohtana on opiskelijan oma kokemus, jonka pohjalta opiskelija toteuttaa monipuolisia kuvien tuottamis- ja tulkintaprosesseja. Oppiaineiden välistä yhteistyötä tehdään kouluympäristön viihtyvyyden ja kulttuuritoiminnan lisäämiseksi. Opiskelija hankkii projekti- ja kulttuuriosaamista työskennellessään yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa.

Opetuksen tavoitteet

Kuvataiteen opetuksen tavoitteena on, että opiskelija

 • oppii tunnistamaan, ymmärtämään ja arvottamaan kuvataidetta ja muuta visuaalista kulttuuria omassa elämässään ja yhteiskunnassa,
 • tuntee kuvataiteen ja visuaalisen kulttuurin keskeisiä käsitteitä ja osaa käyttää niitä taideteosten, visuaalisten viestien sekä omien ja toisten töiden tulkinnassa, arvioinnissa ja työskentelyprosessin kuvailussa,
 • harjaantuu tavoitteelliseen prosessinomaiseen työskentelyyn ja itsearviointiin sekä yhteistyöhön,
 • oppii valitsemaan ja käyttämään tarkoituksenmukaisesti eri materiaaleja, tekniikoita ja välineitä kuvallisessa ilmaisussaan,
 • tuntee nykytaidetta ja kuvataiteen historiaa,
 • ymmärtää mediakulttuuria ja sen vaikutusta ihmiseen ja yhteiskuntaan,
 • oppii mediatuotannon visuaalisen sisällön suunnittelua, tuottamista ja esteettistä arviointia ja osaa soveltaa mediateknologiaa omassa kuvallisessa työskentelyssään,
 • tuntee arkkitehtuurin, muotoilun ja esinekulttuurin visuaalista kieltä ja historiaa,
 • tiedostaa oman toimintansa vaikutukset luontoon, kulttuurimaisemaan, rakennettuun ympäristöön ja niitä koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon,
 • osaa käyttää ja arvostaa kulttuuripalveluja.

Arviointi

Kuvataiteen arviointi on pitkäkestoista ja vuorovaikutteista. Arvioinnin tulee antaa tietoa opiskelijan edistymisestä ja samalla kannustaa häntä ilmaisemaan itseään rohkeasti luottaen omaan kuvalliseen ilmaisuunsa. Kuvataideopetuksen tulee kehittää opiskelijan itsearviointitaitoja. Arvioinnin kohteina ovat työprosessit, työskentelyn tulokset, sisällölliset, ilmaisulliset ja tekniset taidot ja kyky soveltaa teoriatietoa omassa ilmaisussaan. Kuvataidekurssien arvioinnissa otetaan huomioon kuvalliset ja kirjalliset yksilö- ja ryhmätehtävät, luonnokset, itsenäisesti suoritettavat tehtävät ja yleinen aktiivisuus.

PAKOLLISET KURSSIT

Minä, kuva ja kulttuuri (KU1)

  TAVOITTEET

  Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • tuntee visuaalisen kulttuurin sisältöjä ja perusteita,
  • oppii ilmaisemaan itseään kuvataiteen keinoin ja tekemään omakohtaisia ratkaisuja,
  • oppii käyttämään taiteen käsitteistöä tarkastellessaan ja arvioidessaan omia, muiden opiskelijoiden, taiteen ja median kuvia,
  • oppii tarkastelemaan visuaalisen kulttuurin ilmiöitä kriittisesti ja tulkitsemaan niiden sisältöjä, muotoja ja merkityksiä yksilön ja yhteiskunnan kannalta sekä soveltamaan oppimaansa omassa työskentelyssään,
  • ymmärtää kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin merkityksen omassa elämässään ja yhteiskunnassa.

  KESKEISET SISÄLLÖT

  • mitä taide on: taide yksilön ja yhteiskunnan kannalta ja erilaiset taidekäsitykset,
  • kuvan valta ja vallan kuva kulttuurissa,
  • taide kulttuurin tulkkina: suomalaisuus, pohjoismaisuus, eurooppalaisuus ja Euroopan ulkopuolisia kulttuureita,
  • oma kuvallinen ilmaisu: piirtäminen, maalaaminen, kolmiulotteinen työskentely, digitaalisen kuvan käyttö,
  • kuvan rakentamisen keinot: sommittelu, muoto, väri, liike, tila ja aika,
  • kuvan tulkinta ja analysointi kuvallisin ja sanallisin keinoin, analysointitapoihin, kuten formalistiseen, semioottiseen, ikonografiseen ja reseptioanalyyttiseen tulkintaan tutustuminen.
  Ympäristö, paikka ja tila (KU2)

  TAVOITTEET

  Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • oppii muotoilun ja arkkitehtuurin perusteita, ilmaisutapoja, materiaalituntemusta, estetiikkaa ja suunnitteluprosesseja,
  • oppii ympäristön suunnittelussa ja muotoilussa tekemään havaintoja eri näkökulmista, kuten esteettiseltä ja eettiseltä sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän kehityksen kannalta,
  • oppii tarkastelemaan ympäristöä luonnonvaraisena, rakennettuna, sosiaalisena ja psyykkisenä ilmiönä sekä kulttuurisena viestinä,
  • ymmärtää yhteisö- ja ympäristötaiteen merkityksen ympäristösuunnittelussa ja laajemmin visuaalisessa kulttuurissa.

  KESKEISET SISÄLLÖT

  • tila käsitteenä: tilan kokeminen psyykkisenä, fyysisenä ja sosiaalisena paikkana,
  • arkkitehtuurin ja muotoilun peruskäsitteet: mittakaava, liike, tila, suhdejärjestelmät, rakenne, väri, muoto ja materiaali,
  • maisema, rakennus, esine ja taideteos materiaalisena, henkisenä, esteettisenä ja oman aikansa kulttuurihistoriallisena viestinä,
  • arkkitehtuuri ja muotoilu kulttuurisesti kestävän kehityksen ja talouselämän näkökulmasta,
  • mallintaminen, havainnekuvat, pienoismallit ja materiaalikokeilut.

  SYVENTÄVÄT KURSSIT

   Media ja kuvien viestit (KU3)

   TAVOITTEET

   Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

   • oppii erittelemään ja tulkitsemaan median kuvaaman maailman suhdetta kulttuuriin ja todellisuuteen,
   • ymmärtää kuvailmaisun vaikutuskeinoja mediassa,
   • oppii käyttämään erilaisia kuvia ja tekniikoita eri viestintäympäristöissä oman ilmaisunsa välineenä,
   • oppii analysoimaan ja kehittämään omaa mediasuhdettaan.

   KESKEISET SISÄLLÖT

   • kuva mediassa: kuvajournalismi, mainonta, viihteen kuvat, populaarikulttuuri, sarjakuva, www-sivujen ja tietokonepelien kuvailmaisu,
   • graafinen suunnittelu: taitto, typografia, kuvan muokkaus- ja siirtomenetelmät,
   • mediakuvien aatekriittinen ja kulttuurinen tarkastelu eri aikoina, paikoissa ja osakulttuureissa,
   • valokuva mediassa,
   • lokuva ja video: perinteinen ja uudistuva kuvakerronta,
   • visuaalisuus tuotteistamisessa ja tuotemerkkien luomisessa.

   Taiteen kuvista omiin kuviin (KU4)

   TAVOITTEET

   Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

   • hahmottaa kuvataiteen historian pääpiirteitä teemallisesti ja kronologisesti,
   • ymmärtää kuvataiteen sisältöjä ja ilmaisutapoja eri aikoina ja eri kulttuureissa,
   • käyttää omassa ilmaisussaan hyväkseen taiteen tuntemustaan,
   • oppii työskentelemään itsenäisesti ja harjaantuu pohdiskelevaan, sanalliseen itsearviointiin.

   KESKEISET SISÄLLÖT

   • taidekuvan tulkinta ja analyysi kuvin ja sanoin,
   • eri aikakausien kulttuuristen merkitysten ja käsitysten ilmeneminen kuvataiteessa,
   • aiheen kehittely ja luonnostelu osana taiteellista luomisprosessia,
   • kuvan sisältö ja muoto taiteilijan ja kulttuurin viestinä, sommittelu, kuten: väri, valo, varjo ja liike sekä illusorisuus ja kolmiulotteisuus sekä pinnan rakenne ja materiaali.
   Nykytaiteen työpaja (KU5)

   TAVOITTEET

   Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

   • oppii seuraamaan ja arvioimaan nykytaiteen ajankohtaisia ilmiöitä,
   • oppii havaitsemaan ja oivaltamaan visuaalisia merkityksiä ympäristössä sekä soveltamaan havaintojaan omassa ilmaisussaan,
   • oppii ymmärtämään ja käyttämään nykytaiteen keinoja työskennellessään erilaisten ilmiöiden parissa,
   • harjaantuu tavoitteelliseen prosessinomaiseen työskentelyyn.

   KESKEISET SISÄLLÖT

   • mitä nykytaide on: nykytaiteen taustalla vaikuttavat ilmiöt ja erilaiset taidekäsitykset,
   • nykytaide ja kulttuurien välinen vuorovaikutus, visuaaliset alakulttuurit,
   • taiteiden väliset projektit koulussa tai koulun ulkopuolella,
   • oman produktion toteuttaminen,
   • visuaaliset ammatit yhteiskunnassa ja taidealan organisaatioita.

   SOVELTAVAT KURSSIT

   Piirustus ja maalaus (KUS1)

    TAVOITTEET

    Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

    • oppii ilmaisemaan itseään kuvataiteen keinoin,
    • oppii käyttämään monipuolisesti erilaisia materiaaleja ja tekniikoita kuvallisessa ilmaisussaan,
    • harjaantuu soveltamaan kuvan rakentamisen keinoja omassa työskentelyssään,
    • harjaantuu tavoitteelliseen prosessinomaiseen työskentelyyn.

    KESKEISET SISÄLLÖT

    • piirustus- ja maalausharjoitelmat eri välineillä ja materiaaleilla,
    • keskeiset kuvan rakentamiskeinot : sommittelu, muoto ja värioppi,
    • oman kuvallisen ilmaisutavan etsiminen kokeilujen avulla.

    Valokuvaus ja kuvankäsittely (KUS2)

    TAVOITTEET

    Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

    • oppii käyttämään valokuvaa viestinnän ja oman kuvallisen ilmaisun välineenä,
    • oppii analysoimaan ja käyttämään valokuvan vaikutuskeinoja,
    • oppii soveltamaan yleisiä kuvanrakentamisen keinoja valokuvauksessa,

    KESKEISET SISÄLLÖT

    • valokuvauksen ja kuvankäsittelyn taidot,
    • rakennetun kuvan suunnittelu- ja toteutus,
    • kuvan viestien ja muodon analyysi.
    Arkkitehtuuri ja muotoilu (KUS3)

    TAVOITTEET

    Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

    • oppii havainnoimaan ja arvioimaan ympäristön esteettistä ja eettistä laatua,
    • ymmärtää nykypäivän rakennetun ympäristön osana historiallista jatkumoa,
    • oppii suunnittelun prosessinomaisuutta,
    • hahmottaa suunnittelijoiden työnkuvaa ja vastuuta.

    KESKEISET SISÄLLÖT

    • arkkitehtuurin peruselementtien: tilan, valon, varjon, värin, muodon, materiaalien ja rakenteiden käyttö omassa työskentelyssä,
    • ideoinnin ja luovuuden käyttö tuotteen suunnittelussa,
    • markkinointi ja yrittäjyys osana tuotesuunnittelua,
    • kolmiulotteinen rakentelu,
    • arkkitehtuurin ja muotoilun historia.
     Mediataito (KUS4)

      TAVOITTEET

      Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

      • oppii ilmaisemaan itseään median avulla,
      • oppii soveltamaan kuvallisen ilmaisun keinoja omien mediatuotteiden suunnittelussa,
      • hahmottaa roolinsa sekä median viestien vastaanottajan että median tuottajana,
      • oppii analysoimaan mediaa ja sen viestejä kriittisesti ja tunnistamaan median viesteihin sisältyviä arvoasetelmia,
      • oppii arvioimaan mediatuotteiden esteettistä ja taiteellista laatua.

      KESKEISET SISÄLLÖT

      • välineiden monipuolisen ja tarkoituksenmukaisen käytön harjoittelu,
      • kerronnan tavat ja tyylit,
      • mediaviestien analysointi sekä lähettäjän että vastaanottajan kannalta,
      • elokuva, video, valokuvaus ja tietokonegrafiikka ilmaisuvälineinä,
      • mediatuotteen suunnittelu ja toteutusprosessin hallinta.
      Kuvataiteen lukiodiplomi (KUS5)

       Lukiodiplomilla voi täydentää lukio-opinnoissa annettavia näyttöjä. Lukiodiplomista annetaan erillinen todistus arvosana-asteikolla 1 – 5, ja suoritus voidaan merkitä päättötodistuksen lisätietoihin, mikäli opiskelija näin haluaa. Suorituksia arvioi oman opettajan lisäksi ulkopuolinen arvioitsija.

       TAVOITTEET

       Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

       • oppii pitkäkestoisen projektin suunnittelua ja hallintaa,
       • harjaantuu arvioimaan omaa oppimistaan ja työskentelyään,
       • oppii soveltamaan kuvallisia taitojaan.

       KESKEISET SISÄLLÖT

       • oman projektityön suunnittelu ja toteutus,
       • portfoliotyöskentely,
       • lähdeaineiston kerääminen ja soveltaminen kirjallisessa ja kuvallisessa työskentelyssä.
       Kokonaisilmaisun työpaja (KUS6)

        TAVOITTEET

        Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

        • oppii monipuolisia ilmaisutaitoja,
        • rohkaistuu itseilmaisuun,
        • harjaantuu työskentelemään ryhmässä.

        KESKEISET SISÄLLÖT

        • taiteidenvälisen ilmaisun keinot,
        • kuvan, äänen ja liikkeen yhdistäminen,
        • luova kirjoittaminen,
        • draamailmaisu,
        • yksilö- ja ryhmäharjoitukset,
        • performanssin tai draamallisen esityksen rakentaminen ryhmäprosessina.
        Meidän koulu (KUS7)

         Kurssilla ideoidaan ja kootaan Kauniaisten suomenkielisten koulujen Meidän koulu

         –vuosikirja yhteiskurssina äidinkielen ja kirjallisuuden kanssa.

         TAVOITTEET

         Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

         • hahmottaa kirjan tekoon liittyvät työvaiheet ideoinnista viimeistelyyn,
         • sitoutuu ja harjaantuu toimimaan työryhmässä,
         • oppii työskentelemään pitkäkestoisessa prosessissa,
         • oppii erilaisia viestintätaitoja.

         KESKEISET SISÄLLÖT

         • artikkelien laatiminen,
         • kouluvuoden tapahtumien valo-ja videokuvaaminen,
         • taitto-ohjelmaan perehtyminen ja sivutaiton perusteet,
         • visuaalisen ilmeen suunnittelu ja toteutus.

         Rehtori 050 5995411
         Toimisto 050 5392512 tai 050 3313321
         kauniaistenlukio@kauniainen.fi
         Kasavuorentie 1