Lontoo-rajattu

Liikunta

Liikunnanopetuksen tehtävänä on edistää terveellistä ja aktiivista elämäntapaa sekä ohjata opiskelijaa ymmärtämään liikunnan merkitys fyysiselle, psyykkiselle ja sosiaaliselle hyvinvoinnille. Liikunnan myönteiset kokemukset vahvistavat psyykkistä vireystilaa ja jaksamista koulutyössä. Liikunnassa opiskelija ilmaisee itseään ja kokee elämyksiä. Se on toiminnallinen oppiaine, jossa kehitetään opiskelijoiden fyysis-motorisia ominaisuuksia sekä tuetaan heidän tasapainoista kasvuaan ja kehitystään. Liikunnan avulla vahvistetaan sosiaalisia taitoja ja yhteenkuuluvuutta, ohjataan vastuullisuuteen ja reilun pelin hengen ymmärtämiseen sekä hyviin tapoihin. Liikunnanopetus tukeutuu eettiseen ja esteettiseen arvopohjaanFyysisen kunnon harjoittamisen ja seurannan avulla opiskelijaa ohjataan ymmärtämään hyvän kunnon merkitys jaksamiselle ja työkyvylle. Monipuolisella liikunnan opetuksella luodaan valmiuksia omaehtoiseen liikunnan harrastamiseen. Liikuntaa opetetaan monipuolisesti ottaen huomioon vuodenajat ja paikalliset olosuhteet. Opetusjärjestelyinä käytetään yksilö-, pienryhmä- sekä ryhmäopetusta. Suomalaisen liikuntakulttuurin perinteet otetaan huomioon valittaessa liikuntamuotoja. Erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille opetusta eriytetään yksilöllisten tarpeiden pohjalta. Opetuksen toteuttamisessa otetaan huomioon turvallisuus, monikulttuurisen oppilasaineksen erityistarpeet sekä uskonnollinen vakaumus.

Opetuksen tavoitteet

Liikunnan opetuksen tavoitteena on, että opiskelija

 • kehittää taitojaan ja tietojaan eri liikuntamuodoissa,
 • saa valmiuksia omaehtoiseen liikuntaharrastukseen,
 • osaa arvioida omaa fyysistä kuntoaan sekä asettaa itselleen tavoitteita,
 • toimii hyvien tapojen mukaisesti, noudattaa sovittuja sääntöjä sekä osaa liikkua luonnonarvoja kunnioittaen,
 • osaa työskennellä rakentavasti, turvallisesti ja vastuullisesti sekä itsenäisesti että ryhmässä.

Arviointi

Liikunnan arvioinnissa otetaan huomioon opiskelijan aktiivisuus, vastuullisuus ja asennoituminen sekä taidot, tiedot ja toimintakyky.

PAKOLLISET KURSSIT

Pakollisilla kursseilla syvennetään peruskoulussa opittuja taitoja ja tietoja sekä annetaan

mahdollisuus tutustua uusiin lajeihin. Tarvittaessa opetusta eriytetään opiskelijalähtöisesti. Kurssien suunnittelussa tulee ottaa huomioon vuodenajat niin, että pakollisten kurssien aikana pyritään harjoittamaan kesä- ja talviliikuntaa sekä sisä- ja ulkoliikuntaa. Opetuksessa tulee korostaa liikunnan vaikutusta terveyteen ja hyvinvointiin. Opiskelussa otetaan huomioon turvallisuus ryhmiä muodostettaessa.

Taitoa ja kuntoa (LI1)

TAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • jatkaa peruskoulussa opittujen liikuntataitojen syventämistä ja harjoittamista,
 • saa ohjausta monipuoliseen liikuntaan,
 • saa myönteisiä liikuntakokemuksia,
 • tutustuu mahdollisuuksien mukaan uusiin liikuntalajeihin,
 • ymmärtää monipuolisen fyysisen kunnon harjoittamisen periaatteet ja toimii terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta edistävästi.

KESKEISET SISÄLLÖT

 • fyysisen kunnon harjoittelu, oman fyysisen kunnon mittaaminen ja arviointi,
 • lihashuolto ja rentoutus,
 • sisä- ja ulkopalloilu, mailapelit,
 • voimistelu eri muodoissaan,
 • tanssi eri muodoissaan,
 • talviliikunta,
 • uinti ja vesipelastus,
 • yleisurheilu,
 • suunnistus ja luontoliikunta.
Liikuntaa yhdessä ja erikseen (LI2)

TAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • monipuolistaa lajitaitojaan ja –tietojaan,
 • saa perustiedot kunto-ohjelman laatimiseen ja toteuttamiseen,
 • saa ohjausta henkilökohtaisen, terveyttä edistävän liikuntaharrastuksen aktivoimiseen,
 • oppii vastuulliseen toimintaan itsenäisesti ja ryhmässä,
 • oppii arvostamaan ja ylläpitämään terveyttä ja työkykyä,
 • kehittyy sosiaalisessa kanssakäymisessä.

KESKEISET SISÄLLÖT

 • fyysisen kunnon harjoittelu, lihashuolto ja rentoutus,
 • sisä- ja ulkopalloilu, mailapelit,
 • voimistelu eri muodoissaan,
 • tanssi eri muodoissaan,
 • talviliikunta,
 • kuntouinti ja vesiliikunta,
 • luontoliikunta,
 • jokin uusi liikuntalaji.

SYVENTÄVÄT KURSSIT

Kurssien tavoitteena on opiskelijalähtöisyyden korostuminen, yhteistoiminnallisuuden edistäminen ja koulun yhteishengen vahvistaminen. Syventävien kurssien sisällöt tarkennetaan opiskelijoiden kanssa yhdessä.

Virkisty liikunnasta (LI3)

TAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • saa liikunnasta lisää opiskeluvireyttä ja tukea jaksamiselleen opinnoissa,
 • ymmärtää liikunnan merkityksen rentouttavana vastapainona teoriaopinnoille.

KESKEISET SISÄLLÖT

 • erilaiset elämykselliset liikuntalajit
 • erilaiset rentoutumistavat.
Yhdessä liikkuen (LI4)

TAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on

 • edistää opiskelijoiden yhteisiä liikuntaharrastuksia,
 • opiskelijaryhmän yhteistoimintakyvyn kehittäminen.

KESKEISET SISÄLLÖT

 • erilaiset joukkuepelit.
Kuntoliikunta (LI5)

TAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tehostaa omaa säännöllistä liikuntaansa,
 • pyrkii kohottamaan omaa kuntoaan ja seuraamaan sen kehitystä,
 • oivaltaa jatkuvan liikunnan harrastamisen merkityksen.

KESKEISET SISÄLLÖT

 • monipuoliset fyysisen kunnon kohottamiseen tähtäävät harjoitukset,
 • mahdollisuus laatia henkilökohtainen liikuntasuunnitelma opettajan avustuksella.

SOVELTAVAT KURSSIT

Mailapelit (LIS1)


TAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija kehittää taitojaan yhdessä tai useammassa mailapelissä.

KESKEISET SISÄLLÖT

 • perinteiset yksilömailapelit, kuten tennis, sulkapallo,squash, golf.
 • mailalla pelattavat joukkuepelit, kuten salibandy, jääkiekko, pesäpallo.

Vanhat tanssit (LIS2)


TAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on, että opiskelijat

 • oppivat yleisimmät salonki- ja vakiotanssit,
 • järjestävät tanssiesitykset vanhemmilleen ja koululle.

KESKEISET SISÄLLÖT

 • yleisimmät salonki- ja vakiotanssit.

Kilpavalmennus I ja II (LIS3 ja LIS4)


TAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on tarjota kilpaurheilua harrastaville opiskelijoille mahdollisuus harjoitella lajiaan.

KESKEISET SISÄLLÖT

 • harjoittelu oman lajin valmentajan johdolla.

Fitness-kuntokurssi (LIS5)


TAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on tarjota opiskelijoille mahdollisuus harrastaa monipuolisesti musiikkiliikuntaa ja kohottaa kuntoaan.

KESKEISET SISÄLLÖT

 • erilaiset kuntoilumuodot, kuten aerobic, circuit training, venyttely.
 • erilaiset tanssit opiskelijoiden kiinnostuksen mukaan, esimerkiksi jazz, hiphop, latinalaisrytmit.

Kuntosalikurssi (LIS6)


TAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tuntee voimaharjoittelun teoreettiset perusteet,
 • osaa toteuttaa kuntosaliharjoittelua käytännössä,
 • laatii itselleen sopivan kuntosaliohjelman ja toteuttaa sitä.

KESKEISET SISÄLLÖT

 • henkilökohtaisen kuntosaliohjelman laadinta,
 • aktiivinen kuntosaliharjoittelu.

Lukiodiplomi (LIS7)


TAVOITTEET

Kurssin tavoittena on liikunnan lukiodiplomin suorittaminen.

KESKEISET SISÄLLÖT

Lukiodiplomin suoritukseen kuuluu seuraavat osa-alueet:

 • tutkielma,
 • erityisosaamisen näyttö omassa lajissa,
 • portfolio,
 • liikuntakykyisyystestit.

Lapin-kurssi (LIS8)


Lapin-kurssi on liikunnan, maantieteen ja biologian yhteinen kurssi.


Rehtori 050 5995411
Toimisto 050 5392512 tai 050 3313321
kauniaistenlukio@kauniainen.fi
Kasavuorentie 1