Lontoo-rajattu

Maantiede

Maantieteessä tarkastellaan elottoman ja elollisen luonnon sekä ihmisen luomien järjestelmien rakennetta ja toimintaa.Maantieteen opetuksen tulee ohjata opiskelijaa tiedostamaan luonnon ja ihmistoiminnan vuorovaikutussuhteita sekä tarkastelemaan maailmaa muuttuvana ja kulttuurisesti monimuotoisena elinympäristönä. Maantieteen opetuksessa integroituvat luonnontieteelliset ja yhteiskuntatieteelliset aiheet.Opetuksen tavoitteena on, että opiskelija saa valmiuksia ympäristökysymysten alueelliseen jäsentämiseen ja kestävän kehityksen mukaisten ratkaisujen etsimiseen.

Lukion maantieteen opetuksen tulee auttaa opiskelijaa ymmärtämään maailmanlaajuisia, alueellisia ja paikallisia ilmiöitä ja ongelmia sekä niiden ratkaisumahdollisuuksia. Tavoitteena on, että opiskelija oppii maantieteellisen tiedon avulla havaitsemaan muuttuvaan maailmaan vaikuttavia tekijöitä, muodostamaan perusteltuja mielipiteitä, ottamaan kantaa lähialueilla ja koko maailmassa tapahtuviin muutoksiin sekä toimimaan aktiivisesti luonnon ja ihmisen hyvinvoinnin edistämiseksi.

Opetuksen tavoitteet

Maantieteen opetuksen tavoitteena on, että opiskelija

 • osaa hankkia,tulkita ja kriittisesti arvioida maantieteellistä tietoa, kuten karttoja, tilastoja, kirjallisia, digitaalisia ja muita medialähteitä, sekä osaa hyödyntää monipuolisesti tietotekniikkaa maantieteellisten tietojen esittämisessä,
 • ymmärtää, mitä alueellisuus, tila ja paikka merkitsevät maantieteessä ja maantieteellisessä ajattelussa,
 • osaa kuvata luonnon ja ihmistoiminnan alueellisia ilmiöitä, rakenteita ja vuorovaikutussuhteita sekä osaa kriittisesti arvioida ajankohtaisia maailman tapahtumia,
 • osaa havainnoida, analysoida ja arvioida luonnonympäristön ja rakennetun ympäristön tilaa, niissä tapahtuvia muutoksia sekä ihmisten hyvinvointia paikallisesti ja maailmanlaajuisesti,
 • ymmärtää, mitä alueellinen kehittyneisyys merkitsee ja osaa pohtia mahdollisuuksia ratkaista taloudellisia ja sosiaalisia eriarvoisuusongelmia,
 • tuntee ja ymmärtää erilaisia kulttuureja sekä suvaitsee ja kunnioittaa erilaisuutta,
 • tuntee suunnittelun keinoja eri aluetasoilla ja tietää mahdollisuudet vaikuttaa oman ympäristönsä kehitykseen,
 • osaa toimia ympäröivän maailman kysymyksiin kantaaottavana ja kestävän kehityksen puolesta toimivana aktiivisena maailmankansalaisena.

Arviointi

Maantieteessä arvioidaan maantieteellisen ajattelun kehittymistä tietojen ja taitojen suhteen. Arvioinnin kohteina ovat peruskäsitteiden hallinta,valmius perustella maantieteellisiä väittämiä ja kannanottoja sekä taito havaita alueellisia riippuvuuksia.

Arvioinnissa otetaan huomioon myös taito tulkita ja arvioida maantieteellistä tietoainesta sekä soveltaa maantieteellistä tietoa eri tilanteissa.Arvioitavia taitoja ovat maantieteellisen tiedon analysointi-, käsittely-ja esittämistaidot, kuten kartan tulkintataito ja muut graafiset taidot sekä opiskelijan yhteistyötaidot.

PAKOLLISET KURSSIT


1. Sininen planeetta (GE1)

TAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • osaa käyttää luonnonmaantieteen peruskäsitteitä,
 • ymmärtää maapallon planetaarisuudesta johtuvat ilmiöt,
 • osaa kuvata ilma-, vesi- ja kivikehän rakenteen ja toiminnan,
 • ymmärtää, miten ja miksi luonnonmaisemat muuttuvat ja osaa tulkita kuvista ja kartoilta luonnonmaisemien rakennetta, syntyä ja kehitystä,
 • tietää elottoman ja elollisen luonnon vyöhykkeisyyden maapallolla,
 • osaa soveltaa hankkimaansa luonnonmaantieteellistä tietoa sekä paikallisesti että maailmanlaajuisesti.

KESKEISET SISÄLLÖT

Maantieteellinen ajattelu:

 • Mitä on maantiede?
 • maantiede luonnontieteenä,
 • maantieteellinen tietoaines, tutkimusmenetelmät ja tutkimuksen kulku,
 • maailmankuvan muutos ja karttakuvan kehitys.

Maan planetaarinen luonne:

 • aurinkokunnan synty ja perusrakenne,
 • Aurinko ja sen vaikutukset maapallolla,
 • Maan planetaariset liikkeet ja niistä johtuvat ilmiöt.

Ilmakehä liikkeessä:

 • ilmakehän rakenne ja merkitys,
 • tuuli ja sen synty, planetaariset ja alueelliset tuulet sekä paikallistuulet.

Vesikehä liikkeessä:

 • veden kiertokulku luonnossa,
 • sateiden synty ja jakautuminen,
 • meriveden liikkeet ja merkitys.

Sää ja ilmasto:

 • sää ja sen ennustaminen,
 • lämpö-ja ilmastovyöhykkeet,
 • ilmastonmuutos.

Maapallon muuttuvat pinnanmuodot:

 • Maan rakenne,
 • endogeeniset ja eksogeeniset tapahtumat maanpinnan muokkaajina.

Maapallon kasvillisuusvyöhykkeet:

 • kasvillisuusvyöhykkeiden sijainti ja kuvaus,
 • ihmisen toiminnan edellytykset ja vaikutukset eri kasvillisuusvyöhykkeillä.

Luonnonmaisemien tulkinta karttojen ja kuvien avulla.

2. Yhteinen maailma (GE2)

TAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on,että opiskelija

 • osaa käyttää kulttuurimaantieteen käsitteitä sekä osaa tulkita ihmisen toimintaan liittyviä ilmiöitä ja rakenteita kulttuurimaantieteen teorioita ja malleja hyväksi käyttäen,
 • tuntee eri kulttuureja ja osaa arvioida niiden kehittymiseen vaikuttaneita tekijöitä,
 • osaa analysoida maapallon eri alueiden väestönkehitystä ja asutuksen piirteitä sekä kaupungistumisen syitä ja seurauksia,
 • osaa arvioida luonnonvarojen ja ympäristön tarjoamien mahdollisuuksien vaikutusta ihmisen toimintaan eri alueilla sekä ymmärtää ekologisesti ja taloudellisesti kestävän kehityksen merkityksen,
 • tuntee aluesuunnittelun tavoitteita ja vaikuttamiskeinoja,
 • tuntee kehittyneisyyserojen erilaiset ilmenemismuodot,
 • osaa arvioida ihmisten hyvinvointia, ympäristön tilaa sekä kulttuurisesti ja sosiaalisesti kestävää kehitystä nyt ja tulevaisuudessa maapallon eri alueilla.

KESKEISET SISÄLLÖT

Kulttuurimaantieteen olemus ja tehtävät:

 • lähestymistavat ja näkökulmat,
 • maantieteellinen mieltäminen ja miellekartat,
 • paikkojen kokeminen ja alueellinen identiteetti.

Väestö ja asutus:

 • väestönkehitys ja väestönkasvu
 • asutuksen alueellinen jakautuminen, muuttoliikkeet ja kaupungistuminen,
 • kulttuurit ja kulttuurien muuttuminen sekä vähemmistökulttuurit,

Luonnonvarat:

 • luokittelu ja riittävyys.

Alkutuotanto ja ympäristö:

 • ravinnontuotanto ja ravinnon riittävyys sekä kestävä maa- ja kalatalous,
 • maatalouden muodot,
 • metsät luonnonvarana ja kestävä metsätalous.

Teollisuus ja energia:

 • raaka-aineet ja energialähteet,
 • teollisuuden sijainti,
 • kestävän teollisuuden ja energiatalouden periaatteet,

Liikkuminen ja vuorovaikutus:

 • liikennejärjestelmät,
 • matkailu ja sen merkitys eri alueilla,
 • maailmankauppa,
 • alueellinen leviämisilmiö – maantieteellinen diffuusio.

Ihmistoiminnan alueellinen rakenne:

 • ytimet ja periferiat,
 • maankäyttö maaseudulla ja kaupungeissa,
 • keskukset ja vaikutusalueet,
 • kulttuurimaisemien tulkinta karttojen ja kuvien avulla.

Kehityksen ohjailu ja kestävä kehitys:

 • aluesuunnittelu ja osallistuvan suunnittelun periaatteet,
 • kehittyneisyyserot eri aluetasoilla,
 • kansainvälinen yhteistyö,
 • globalisaatio.

SYVENTÄVÄT KURSSIT

3. Riskien maailma (GE3)

TAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tuntee luonnon toimintaan, ihmisen toimintaan sekä ihmisen ja luonnon vuorovaikutukseen liittyvät riskit maapallolla sekä osaa arvioida niiden merkitystä ihmisen ja ympäristön kannalta,
 • tuntee, millaisia riskejä maapallon eri alueilla ilmenee sekä osaa vertailla ja arvioida eri alueiden riskiherkkyyttä sekä maailmanlaajuisesti että paikallisesti,
 • osaa arvioida alueiden kehittyneisyyden ja alueilla ilmenevien riskien välistä suhdetta,
 • osaa seurata ja kriittisesti arvioida ajankohtaisia riskiuutisia eri medioissa sekä osaa soveltaa oppimaansa tietoa riskiuutisten analysointiin ja arviointiin,
 • tietää, millaisten ratkaisujen avulla uhkia voidaan välttää tai niiden vaikutuksia lieventää,
 • ymmärtää, että ihminen vaikuttaa omalla toiminnallaan maapallon elinkelpoisuuteen sekä ihmisten hyvinvointiin ja turvallisuuteen,
 • tietää mahdollisuudet ennakoida ja varautua riskeihin, säädellä ristiriitoja sekä toimia kestävän kehityksen mukaisesti.

KESKEISET SISÄLLÖT

Riskien maantiede, riskien luokittelu ja merkitys.

Luonnon toimintaan liittyvät riskit ja riskialueet:

 • avaruuteen liittyvät uhkat,endogeeniset riskit, myrskyt, tulvat, kuivuus ja eliöperäiset riskit,
 • luonnonriskeihin varautuminen.

Ihmisen ja luonnon riippuvuuteen liittyvät ympäristöriskit ja riskialueet:

 • luonnonvarojen käyttöön liittyvät riskit: energiakysymykset ja luonnonvarojen riittävyys, puhtaan veden saatavuus, eroosio ja aavikoituminen, ilmaston muutos, saastuminen ja biodiversiteetin heikkeneminen,
 • mahdollisuudet estää ja pienentää ympäristöriskejä kestävän kehityksen keinoin

Ihmiskunnan riskit ja riskialueet:

 • väestönkasvu ja nälkä, kaupungistuminen, globalisoitumiseen liittyvät riskit, yhteiskunnalliset ja poliittiset jännitteet, sodat, pakolaisuus ja sosiaalinen eriarvoistuminen,
 • ristiriitojen säätelymahdollisuudet, tekniset riskit

4. Aluetutkimus (GE4)


TAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • osaa kartografian perusteet,
 • tuntee maantieteellisten paikkatietojärjestelmien periaatteita ja sovellusmahdollisuuksia,
 • osaa kerätä tiettyyn alueeseen liittyvää tietoa eri tavoin, kuten kenttähavainnoinnin, kyselyn tai haastattelun avulla sekä kartastoista, kartoista, tilastoista ja muista lähteistä,
 • osaa käyttää tietoverkkoja aineistojen hankinnassa, vuorovaikutteisessa työstämisessä ja tulosten julkaisemisessa,
 • osaa visualisoida alueellista tietoa karttoina, diagrammeina ja valokuvina,
 • saa analysoida ja tulkita hankkimaansa aineistoa ja laatia aineiston avulla kuvauksen alueesta,
 • osaa tieteellisen kirjoittamisen periaatteet, kuten kriittisen lähteiden käytön ja viittaustekniikan sekä tuntee tekijänoikeudet.

KESKEISET SISÄLLÖT

Kartografian perusteet ja maantieteelliset lähdeaineistot:

 • kenttähavainnot,kysely ja haastattelu,
 • kartat, niiden mittakaavat, karttaprojektiot ja karttatyypit, ilmakuvat ja satelliittikuvat,
 • numeeriset lähteet sekä niiden visualisointi karttoina ja diagrammeina,
 • painettu lähdekirjallisuus ja digitaalisessa muodossa kuten tietoverkoissa ja CD-ROM-tallenteina olevat lähteet.

Paikkatietojärjestelmät:

 • paikkatiedon perusteet ja sen sovellusmahdollisuudet,
 • esimerkkejä maantieteellisen lähdeaineiston käsittelystä, tulkinnasta ja visualisoinnista eritasoisilla alueilla paikkatieto-ohjelman avulla.

Oma aluetutkimus:

 • tutkimusalueen valinta,
 • aineiston keruu karttojen, tilastojen, digitaalisen paikkatietoaineiston tai muiden tietolähteiden avulla, aineiston käsittely ja tulkinta sekä pienimuotoisen aluekuvauksen raportointi,
 • aihealueet: tutkimusalueen sijainti osana laajempia aluekokonaisuuksia, alueen koko, luonnonolot, väestö ja asutus, luonnonvarat ja maankäyttö, elinkeinot, liikenne ja palvelut,
 • alueen jako.

SOVELTAVAT KURSSIT

1. Kehitysmaiden maantiede (GES1)

TAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tutustuu perusteellisesti kehitysmaiden problematiikkaan,
 • ymmärtää kehitysmaiden tilanteen syyt ja seuraukset,
 • alkaa tuntea halua yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen,
 • soveltaa maantieteellisiä tutkimusmenetelmiä kehitysmaihin.

KESKEISET SISÄLLÖT

 • kehityksen mittaaminen,
 • kehitysmaiden ominaispiirteet,
 • erilaiset kehitysmaat,
 • kehitysavun keinot ja mahdollisuudet,
 • alueelliset esimerkit.

2. World today – maailma tänään (GES2)

TAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • osaa käsitellä maailman ajankohtaisia ongelmia maantieteelliseltä kannalta englanniksi,
 • ymmärtää aiempaa paremmin maailman tapahtumia ja niiden taustoja,
 • kehittää kielitaitoaan.

KESKEISET SISÄLLÖT

 • englanninkielisen median ajankohtaiset aiheet,
 • keskustelu- ja analyysitehtävät uutisaiheista,
 • maantieteellisen tekstin laatiminen englanniksi.

3. Tähtitiede (GES3, FYS3)

TAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tutustuu maailmankaikkeuden rakenteeseen ja maan asemaan avaruudessa.

Kurssilla luodaan katsaus tähtitieteen perusteisiin ja tutkimusmenetelmiin sekä yhdistetään fysiikkaa ja maantiedettä.

KESKEISET SISÄLLÖT

 • maailmankaikkeuden rakenne ja osat,
 • havainnoinnin perusteet,
 • tähtikuvioiden tunnistus,
 • avaruusfysiikan alkeet ja harjoitukset.

4. Lapin-vaellus (GES4, BIS4, LIS4)

TAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • oppii retkeilyn perusteita, luonnossa liikkumista ja selviytymistä eri olosuhteissa,
 • kehittää elämysten kautta luontosuhdettaan ja luonnon havainnointia,
 • ppii erilaisten olosuhteiden merkitystä maantieteen ja biologian kannalta edistää liikunnan itsenäistä harrastamista.

Kurssi toteutetaan yhdessä yhteistyössä Gymnasiet Grankulla samskolan kanssa.

KESKEISET SISÄLLÖT

 • Lappiin suuntautuva vaellus joko syksyllä tai talvella,
 • Lapin maantieteeseen ja biologiaan tai retkeilyyn liittyvät oppimistehtävät.

5. Maantieteen kertauskurssi (GES5)

TAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • kertaa maantieteen kurssien keskeisen sisällön,
 • valmistautuu vastaamaan maantieteen ainereaalin tehtäviin,
 • oppii maantieteen opiskelun olennaisia asioita,
 • motivointuu maantieteen opiskeluun.

KESKEINEN SISÄLTÖ

 • maantieteen keskeisten teemojen kertausta ja opiskelua vaihtelevilla menetelmillä,
 • aiempien ylioppilaskokeiden tehtävien harjoittelua.

Rehtori 050 5995411
Toimisto 050 5392512 tai 050 3313321
kauniaistenlukio@kauniainen.fi
Kasavuorentie 1