Lontoo-rajattu

Musiikki

Lukion musiikinopetus perustuu ajatukselle, että musiikki on merkittävä osa ihmisen kulttuuria. Musiikinopetus tähtää siihen, että opiskelija tiedostaa musiikkisuhteensa ja syventää sitä. Omakohtainen musiikkisuhde vahvistaa itsetuntemusta ja kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä tukee itsetuntoa. Opiskelija oppii ymmärtämään musiikin monenlaisia ilmenemismuotoja ja merkityksiä. Tehtävänä on tarjota elämyksiä, taitoja ja tietoja, jotka lisäävät opiskelijan musiikillista sivistystä ja rohkaisevat häntä elinikäiseen musiikin harrastamiseen. Musiikinopetuksessa on keskeistä opiskelijan oma ilmaisu, luovuus, vuorovaikutustaidot ja myönteiset kokemukset. Musiikillinen osaaminen, ajattelu ja kyky oman toiminnan arviointiin kehittyvät vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Yhdessä musisoiminen on ainutlaatuista ryhmätoimintaa, joka vahvistaa sosiaalisia ja kommunikaatiotaitoja. Musiikin tuottaminen - laulaminen, soittaminen ja musiikillinen keksintä - ja kuunteleminen ovat opetuksen keskeisiä sisältöjä. Oppisisältöjen valinnassa otetaan huomioon opiskelijoiden erilainen suuntautuminen ja lähtötaso. Musiikin kursseilla pyritään tarjoamaan jokaiselle mielekkäitä musiikillisia tehtäviä.
Taideaineena musiikin tulee tukea ja luoda koulun kulttuuritoimintaa. Se on tärkeä osa koulun juhlia ja muita tapahtumia. Musiikinopiskelu syventää oman ja muiden kulttuurien tuntemusta. Se auttaa arvostamaan kulttuurien monimuotoisuutta ja ymmärtämään kulttuurien- ja taiteidenvälistä vuorovaikutusta. Opiskelija saa valmiuksia taiteelliseen työskentelyyn, aktiiviseen kulttuurivaikuttamiseen, teknologian hyödyntämiseen musiikin alalla ja median tarjonnan kriittiseen tarkasteluun.

Opetuksen tavoitteet

Musiikinopetuksen tavoitteena on, että opiskelija

 • tiedostaa oman suhteensa musiikkiin ja kykenee arvioimaan sitä sekä oppii arvostamaan erilaisia käsityksiä musiikista,
 • oppii ilmaisemaan itseään musiikillisesti, laulaen ja soittaen,
 • kehittää taitoaan kuunnella musiikkia ja tulkita kuulemaansa, myös musisoidessaan,
 • syventää tietojaan musiikin eri tyyleistä, lajeista ja historiasta,
 • tunnistaa oman kulttuuri-identiteettinsä sekä oppii ymmärtämään musiikkikulttuurien monimuotoisuutta ja toimimaan kulttuurien välisessä vuorovaikutuksessa,
 • oppii ymmärtämään musiikin ja äänen merkitystä mediassa,
 • osaa toimia vastuullisesti ja pitkäjänteisesti aktiivisessa vuorovaikutuksessa ryhmän kanssa,
 • osaa asettaa musiikinopiskelulleen tavoitteita ja arvioida niiden toteutumista.

Arviointi

Musiikinopetus tarjoaa samanaikaisesti useita tapoja kehittää opiskelijoiden muusikkoutta ja musiikillista osaamista. Kukin opiskelija syventää musiikillisia valmiuksiaan sekä itsenäisesti että yhdessä ryhmän kanssa. Nämä musiikinopiskelun erityispiirteet edellyttävät jatkuvaa ja monipuolista arviointia, jolla suunnataan ja tarkennetaan oppimisprosessin kulkua. Arviointi tukee myönteisesti opiskelijan musiikillista edistymistä ja hänen musiikkisuhteensa syventymistä. Luottamuksellisessa ja turvallisessa ilmapiirissä tapahtuva arviointi kohdistuu koko musiikinopiskelun prosessiin ja opiskelulle asetettujen tavoitteiden toteutumiseen. Arvioinnissa otetaan huomioon opiskelijan lähtötaso sekä se, että opiskelijan osaaminen voi ilmetä millä tahansa musiikin osa-alueella. Opiskelijan itsearviointi on olennainen osa arviointia. Musiikissa arvioidaan opiskelijan musiikillista toimintaa koulussa, ei hänen musikaalisuuttaan.

PAKOLLISET KURSSIT

Musiikki ja minä (MU1)

TAVOITTEET

Kurssin keskeisenä tavoitteena on, että opiskelija

 • löytää oman tapansa toimia musiikin alueella,
 • pohtii oman musiikkisuhteensa kautta musiikin merkitystä ihmiselle ja ihmisten väliselle vuorovaikutukselle,
 • tutkii omia mahdollisuuksiaan musiikin tekijänä ja tulkitsijana, kuuntelijana sekä kulttuuripalvelujen käyttäjänä,
 • kehittää äänenkäyttöään ja soittotaitoaan musiikillisen ilmaisun välineenä,
 • oppii tarkkailemaan ääniympäristöään ja perehtyy kuulonhuoltoon

Kurssilla tutustutaan opiskelijoiden omaan ja muuhun paikalliseen musiikkitoimintaan.

KESKEISET SISÄLLÖT

 • musiikin peruskäsitteiden tuntemuksen syventäminen käytännön musisoinnin avulla,
 • ajankohtaisten musiikkitapahtumien seuraaminen.

Moniääninen Suomi (MU2)

TAVOITTEET

Kurssin keskeisenä tavoitteena on, että opiskelija -

 • oppii tuntemaan suomalaista musiikkia ja vahvistaa omaa kulttuurista identiteettiään,
 • tutkii erilaisia Suomessa esiintyviä musiikkikulttuureja ja niiden sisäisiä osakulttuureja ja oppii ymmärtämään niiden taustatekijöitä, kehitystä ja olennaisia piirteitä.

Kurssilla tarkastellaan eurooppalaisen taidemusiikin vaikutuksia suomalaiseen musiikkikulttuuriin.

KESKEISET SISÄLLÖT

 • opiskelussa käytetään monipuolisia työtapoja, erityisesti musisointia ja kuuntelua,
 • musisoitaessa kiinnitetään huomiota oman ilmaisun sekä kuuntelu- ja kommunikointivalmiuksien kehittämiseen,
 • sisältönä monipuolisesti eri musiikinlajeja: populaari-, taide- ja perinnemusiikkia.

SYVENTÄVÄT KURSSIT

Ovet auki musiikille (MU3)

TAVOITTEET

Kurssin keskeisenä tavoitteena on,että opiskelija

 • oppii tuntemaan itselleen vieraita musiikinlajeja ja musiikkikulttuureja sekä ymmärtää musiikin kulttuurisidonnaisuutta,
 • tarkastelee eri musiikkikulttuurien käytäntöjen samankaltaisuutta tai erilaisuutta ja oppii ymmärtämään, miten jokainen kulttuuri määrittelee itse oman käsityksensä musiikista.

KESKEISET SISÄLLÖT

 • kurssilla tutustutaan syvällisesti joihinkin musiikinlajeihin tai musiikkikulttuureihin,
 • opiskelija kehittää musisointi- ja tiedonhankintataitojaan.

Musiikki viestii ja vaikuttaa (MU4)

TAVOITTEET

Kurssin keskeisenä tavoitteena on, että opiskelija

 • tutustuu musiikin käyttöön ja vaikutusmahdollisuuksiin eri taidemuodoissa ja mediassa,
 • perehtyy musiikin osuuteen esimerkiksi elokuvassa, näyttämöllä, joukkoviestimissä ja Internetissä sekä tutkii musiikin yhteyttä tekstiin, kuvaan ja liikkeeseen.

KESKEISET SISÄLLÖT

 • sisältöjen tarkastelussa ja työskentelytavoissa painottuu monipuolisuus,
 • musiikin vaikuttavuutta tutkitaan analysoimalla olemassa olevaa tai itse tuotettua materiaalia.

Musiikkiprojekti (MU5)

TAVOITTEET

Kurssin keskeisenä tavoitteena on, että opiskelija

 • oppii suunnittelemaan ja toteuttamaan ryhmässä tai itsenäisesti musiikillisen kokonaisuuden, jossa hän käyttää aiemmin hankkimiaan tietoja ja taitoja.

KESKEISET SISÄLLÖT

 • kyseessä voi olla esimerkiksi pienimuotoinen konsertti, ohjelmaa koulun juhliin, äänite tai taiteidenvälinen projekti.

SOVELTAVAT KURSSIT

Lauluyhtye (MUS1)

TAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • oppii käyttämään ääntään ja hengittämään luonnollisesti,
 • oppii laulamaan sekä yksin että ryhmässä,
 • saa halutessaan esiintymiskokemuksia.

KESKEISET SISÄLLÖT

 • monipuolisia yksi- ja moniäänisiä lauluja klassisesta jazziin ja rockiin,
 • tavallisimpia ja perinteisiä juhlalauluja.

Vapaa säestys (MUS2)

TAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • oppii säestämään tyylin mukaisesti omalla soittimellaan erityylisiä lauluja,
 • tutustuu soittamalla monipuolisesti erilaisiin musiikkityyleihin.

KESKEISET SISÄLLÖT

- opiskelija valinnan mukaan säestystyylejä klassisesta jazziin ja rockiin.

Pop- ja rockmusisointi (MUS3)

TAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • pystyy soittamaan tai laulamaan yhdessä muiden kanssa monipuolisesti erilaisia musiikkityylejä.

KESKEISET SISÄLLÖT

 • pop- ja rocktyylejä laidasta laitaan.

Musiikkiesitykset 1 ja 2 (MUS4, MUS5)

Kurssi muodostuu esiintymisistä koulun eri juhlissa ja tapahtumissa. Harjoitusten laajuudesta riippuen kurssimerkinnän saa n. 4 - 6 esiintymisestä.


Rehtori 050 5995411
Toimisto 050 5392512 tai 050 3313321
kauniaistenlukio@kauniainen.fi
Kasavuorentie 1