Lontoo-rajattu

Ortodoksinen uskonto

PAKOLLISET KURSSIT


1. Ortodoksinen maailma (UO1)

TAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tuntee kirkon synnyn ja kehityksen sekä kirkon nykyisyyttä muovanneet tekijät,
 • ymmärtää oman kirkkonsa muotoutumisen historian kulussa,
 • tuntee ortodoksisia paikalliskirkkoja sekä niiden historiallista ja kulttuurista merkitystä,
 • näkee oman uskonnollisen perinteensä osana historiallista ketjua.

KESKEISET SISÄLLÖT

 • varhaiskirkko,
 • Bysantin aika – oppi ja hallinto määräytyvät,
 • idän ja lännen kirkon ero,
 • Venäjän kirkko ja muut ortodoksiset paikalliskirkot,
 • orientaaliset kirkot,
 • lännen kirkot.

2. Uskonoppi ja etiikka (UO2)

TAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tuntee ortodoksisen kirkon opin lähteet ja perusteet,
 • hahmottaa eri kirkkojen opillisia eroja ja eriävään kehitykseen johtaneita syitä,
 • tuntee ortodoksisen ihmiskuvan ja etiikan perusteet sekä ymmärtää, kuinka näiden pohjalta kirkko voi muodostaa eettisiä kannanottoja uusiin esille tuleviin kysymyksiin,
 • ymmärtää, että eri maiden ortodoksiset kirkot voivat päätyä erilaisiin eettisiin tulkintoihin.

KESKEISET SISÄLLÖT

 • ortodoksisen opin lähteet ja pyhän käsite,
 • Pyhä Kolminaisuus,
 • Jumalansynnyttäjä,
 • pyhät ihmiset ja ajan pyhittäminen,
 • ortodoksinen ihmiskuva,
 • yksilö-ja yhteisöeettisiä kysymyksiä.

3. Raamattutieto (UO3)

TAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tuntee Raamatun synnyn ja rakenteen sekä taustalla vaikuttaneen kulttuurihistorian,
 • hahmottaa jumalakuvan kehityksen historian kulussa ja Raamatun sisällä sekä messias-odotuksen syntymisen ja täyttymisen Palestiinassa,
 • tuntee Raamatun käytön ortodoksisessa kirkossa ja sen liturgisessa elämässä,
 • ymmärtää eri Raamatun kirjojen merkityksen tämän päivän kristinuskolle ja erityisesti ortodoksiselle kirkolle sekä Raamatun merkityksen etiikan muotoutumisessa,
 • osaa omatoimisen Raamatun käytön.

KESKEISET SISÄLLÖT

 • Jumala ja ihminen Pentateukissa,
 • viisauskirjallisuus,
 • profeetat ja messiasodotus,
 • evankeliumien synty ja niiden erityispiirteet,
 • Jeesuksen henkilö,
 • Apostolien tekojen kuvaus kirkon ensi vaiheista,
 • Paavali ja hänen kirjeensä.

SYVENTÄVÄT KURSSIT

Uskontojen maailmat (UO4)

TAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tuntee maailmanuskontojen ominaispiirteet,
 • ymmärtää uskontoihin liittyvän sisäisen monimuotoisuuden ja niiden vaikutuksen ajatteluun, kulttuuriin ja yhteiskuntaan,
 • ymmärtää eri uskonnoissa ilmenevien ihmiselämän peruskysymysten samankaltaisuuden ja oppii arvostamaan muiden kulttuurien uskonnollista perinnettä.

KESKEISET SISÄLLÖT

Kurssilla käsitellään hindulaisuutta, buddhalaisuutta, Kiinan ja Japanin uskontoja,juutalaisuutta ja islamia seuraavien teemojen näkökulmast:

 • uskontojen levinneisyys ja kannattajamäärät,
 • uskontojen pyhät kirjat ja oppi,
 • uskontojen eettiset ohjeet,
 • uskontojen kultit,rituaalit ja taide,
 • uskontojen suuntaukset,
 • uskonnot ja yhteiskunta.

Lisäksi tarkastellaan kristillisperäisiä uskontoja ja uususkontoja.

Ortodoksinen Suomi (UO5)


TAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on,että opiskelija

 • tuntee Suomen ortodoksisen kirkon historian ja nykypäivän,
 • ymmärtää eri kirkkojen merkityksen suomalaisessa yhteiskunnallisessa kehityksessä,
 • hahmottaa uskonnon ilmenemisen taiteessa,
 • tuntee Suomessa elävää monikansallista ortodoksista kulttuuria,
 • osaa jäsentää nykyistä uskonnollista tilannetta Suomessa.

KESKEISET SISÄLLÖT

 • suomalainen muinaisusko,
 • ortodoksit idän ja lännen välissä,
 • katolisuudesta luterilaisuuteen,
 • itsenäisen Suomen ortodoksinen kirkko,
 • maahanmuuttajien ortodoksinen perinne – ykseys ja erilaisuus,
 • uskonnollinen tilanne nykypäivän Suomessa.

Rehtori 050 5995411
Toimisto 050 5392512 tai 050 3313321
kauniaistenlukio@kauniainen.fi
Kasavuorentie 1