Lontoo-rajattu

Psykologia

Ihmisen toimintaa tutkivana tieteenä psykologia antaa opiskelijalle valmiuksia havainnoida ja ymmärtää monipuolisesti ihmistä ja hänen toimintaansa vaikuttavia tekijöitä. Psykologisen tiedon ja käsitteiden avulla opiskelija voi omakohtaisesti tunnistaa, tiedostaa ja käsitellä psyykkisiä ilmiöitä. Psykologian tiedot ja taidot tukevat itsetuntemusta, itsensä kehittämistä ja psyykkisen hyvinvoinnin ylläpitämistä. Psykologian yhtäältä empiirinen ja toisaalta pohdiskeleva ote luo opiskelijalle mahdollisuuden kehittää omaa kriittistä ajatteluaan. Opetuksessa luodaan edellytykset psykologisen tiedon ymmärtämiseen ja omakohtaiseen soveltamiseen. Opiskelijaa autetaan oivaltamaan psykologisen tiedon yhteys sosiaalisiin, kulttuurisiin ja ajankohtaisiin kysymyksiin sekä ymmärtämään psyykkisten, biologisten ja sosiaalisten tekijöiden välistä vuorovaikutusta ja vastavuoroista riippuvuutta. Opetuksessa käsitellään psykologisen tiedon luonnetta ja tiedon muodostumista painottaen ajankohtaisen tutkimuksen ja tutkimusperinteen keskeisiä sisältöjä.

Opetuksen tavoitteet

Psykologian opetuksen tavoitteena on, että opiskelija

 • hahmottaa tutkimustiedon pohjalta ihmisen toiminnan kokonaisuutena, joka perustuu psyykkisten, biologisten ja sosiaalisten tekijöiden vuorovaikutukseen,
 • hallitsee psykologian keskeisiä käsitteitä, kysymyksenasetteluja ja tiedonhankintakeinoja sekä tietää psykologian tutkimustuloksia ja pystyy niiden pohjalta arvioimaan tieteellisen tiedon mahdollisuuksia ja rajoituksia,
 • ymmärtää psykologista tietoa siten, että pystyy soveltamaan tietojaan elämäntilanteidensa ja mahdollisuuksiensa tunnistamiseen, oman psyykkisen kasvunsa ja hyvinvointinsa edistämiseen, opiskeluunsa sekä ajattelunsa, ihmissuhteidensa ja vuorovaikutustaitojensa kehittämiseen,
 • osaa hankkia psykologista tietoa eri tietolähteistä ja kykenee arvioimaan tiedon luotettavuutta,
 • kehittää valmiuksiaan sosiaaliseen ja yhteiskunnalliseen toimintaan, yhteiskunnallisten ja kulttuurillisten muutosten - kuten teknologisen kehityksen - tunnistamiseen ja kohtaamiseen sekä erilaisista kulttuuritaustoista ja yhteiskunnallisista oloista tulevien ihmisten toiminnan ymmärtämiseen.

Arviointi

Arvioinnissa kiinnitetään huomiota opiskelijoiden kognitiivisesti korkeatasoiseen ymmärrykseen tähtäävään osaamiseen. Arvioinnissa painotetaan tiedon muokkaamista ja kokonaisuuksien hallintaa yksittäisten tietojen toistamisen sijasta. Opiskelijan tulee osoittaa, että hän on ymmärtänyt opiskelemansa asiat ja että hän pystyy soveltamaan oppimaansa tietoa.

PAKOLLINEN KURSSI

Psyykkinen toiminta, oppiminen ja vuorovaikutus (PS1)

TAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tutustuu psykologiaan tieteenä ja psykologian soveltamiseen yhteiskunnan eri alueilla,
 • ymmärtää erilaisia tapoja tutkia ja selittää ihmisen toimintaa,
 • tietää psykologian keskeisiä aihepiirejä, kuten emootio, motivaatio ja kognitiiviset toiminnot, sekä osaa havainnoida ja pohtia ihmisen toimintaa näitä kuvaavien käsitteiden avulla,
 • ymmärtää oppimista psykologiseen tietoon tukeutuen ja osaa pohtia psykologisen tiedon avulla omaa opiskeluaan,
 • osaa soveltaa sosiaalipsykologista tietoa sosiaalisen vuorovaikutuksen tarkastelussa ja ymmärtää itseään ryhmän jäsenenä.

KESKEISET SISÄLLÖT

 • psykologia tieteenä: psykologian tutkimuskohteet ja sovellusalueet, psykologisen tiedon muodostuminen, keskeisiä lähestymistapoja psykologisten ilmiöiden selittämiseen,
 • psyykkisen toiminnan luonne: psykologian peruskäsitteitä, toimintaa ohjaavia psyykkisiä, biologisia ja sosiaalisia tekijöitä,
 • oppimisen psykologian perusteet ja sovelluksia,
 • sosiaalipsykologian perusteita, kuten ryhmädynamiikka, roolit ja normit.

SYVENTÄVÄT KURSSIT

Ihmisen psyykkinen kehitys (PS2)

TAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • ymmärtää yksilön psyykkisen kehityksen perustana olevia psykologisia, biologisia ja sosiaalisia tekijöitä ja näiden keskinäistä riippuvuutta,
 • tietää keskeisiä kehityspsykologisia teorioita ja osaa soveltaa kehityspsykologista tietoa omaan elämäänsä,
 • ymmärtää yksilön psyykkisen kehityksen jatkuvan monimuotoisena koko elämän ajan,
 • ymmärtää yksilön kehitykseen liittyviä mahdollisia ongelmia ja ymmärtää, että kehitykseen voidaan vaikuttaa,
 • ymmärtää, miten psyykkistä kehitystä tutkitaan.

KESKEISET SISÄLLÖT

 • yksilön psyykkinen kehitys elämän eri vaiheissa,
 • psyykkisen kehityksen osa-alueet kehityspsykologisten teorioiden valossa,
 • psyykkisen kehityksen yhteydet biologisiin tekijöihin, esimerkiksi perintötekijöihin ja hermoston kehitykseen,
 • sosiaalisen vuorovaikutuksen ja kulttuurin merkitys ihmisen psyykkisessä kehityksessä,
 • psyykkisen kehityksen ongelmia ja niihin vaikuttaminen,
 • psyykkisen kehityksen tutkiminen.

Ihmisen tiedonkäsittelyn perusteet (PS3)

TAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • ymmärtää kognitiivisten perusprosessien, kuten tarkkaavaisuuden, havaitsemisen ja muistin toiminnan periaatteita,
 • ymmärtää vireystilan säätelyä ja sen merkitystä ihmisen hyvinvoinnin kannalta,
 • ymmärtää hermoston perusrakenteen ja toiminnan periaatteita sekä niiden yhteyden kognitiivisiin perustoimintoihin,
 • tietää, miten kognitiivisia perusprosesseja ja hermoston toimintaa tutkitaan.

KESKEISET SISÄLLÖT

 • kognitiiviset perusprosessit,
 • vireystilan säätely, nukkuminen ja uni,
 • hermoston rakenne, hermosolun ja hermoverkkojen toiminta ja niiden yhteys psyykkisiin toimintoihin,
 • kognitiivisen toiminnan häiriöt ja aivovauriot sekä niiden kuntoutus,
 • kognitiivisen psykologian ja neuropsykologian tutkimus ja sovelluksia.

Motivaatio, tunteet ja älykäs toiminta (PS4)

TAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • ymmärtää ihmisen toiminnan olevan sekä tietoisen ohjauksen että tiedostamattomien tekijöiden vaikutuksen alaista,
 • tutustuu motivaation ja emootioiden perusteorioihin ja tietää, miten ihmisen motivaatiota ja emootioita koskeva tutkimustieto syntyy niiden pohjalta,
 • ymmärtää, miten motivaatio, emootiot ja kognitiiviset toiminnot muodostavat dynaamisen toimintaa ohjaavan kokonaisuuden,
 • ymmärtää, miten motivaatio ja emootiot ovat yhteydessä yksilön ja yhteisön hyvinvointiin,
 • ymmärtää tietoisuuden, ajattelun ja kielen merkityksen ihmisen toiminnassa,
 • ymmärtää taitavan ajattelun, älykkyyden, asiantuntijuuden ja luovuuden edellytyksiä ja kehittämismahdollisuuksia yksilön ja yhteisön näkökulmasta.

KESKEISET SISÄLLÖT

 • eritasoiset motiivit sekä motivaation kehittäminen ja ylläpitäminen,
 • tunteet moniulotteisina prosesseina sekä niiden muodostuminen, ilmeneminen ja merkitys,
 • motivaation ja emootioiden perusteoriat ja tutkimus,
 • motivaation, emootioiden ja kognitiivisten toimintojen keskinäiset vaikutukset ihmisen toiminnassa.
 • motivaation, emootioiden ja niiden säätelyn yhteys hyvinvointiin yksilö- ja yhteisötasolla,
 • motivaation ja tunteiden yhteydet sosiaalisiin ja kulttuurisiin tekijöihin sekä motivaation ja tunteiden biopsykologinen perusta,
 • korkeatasoinen kognitiivinen toiminta, kuten ajattelu, ongelmanratkaisu ja päätöksenteko.

Persoonallisuus ja mielenterveys (PS5)

TAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • ymmärtää persoonallisuuskäsitteen laaja-alaisuuden ja tietää, millaisin tutkimusmenetelmin persoonallisuutta koskeva tieto on syntynyt,
 • ymmärtää erilaisia lähestymistapoja persoonallisuuden kuvaamiseen,
 • ymmärtää mielenterveyden määrittelyn vaikeuden sekä sen, miten psyykkiset, biologiset, sosiaaliset ja kulttuuriset tekijät ovat yhteydessä mielenterveyteen,
 • tietää keskeisiä mielenterveyden häiriöitä ja niiden erilaisia hoitomuotoja,
 • tietää psyykkisen hyvinvoinnin ylläpitämisen keinoja.

KESKEISET SISÄLLÖT

 • persoonallisuuspsykologian keskeisiä käsitteitä, esimerkiksi minuus ja identiteetti,
 • persoonallisuuden määrittely ja selittäminen psykologian eri näkökulmista,
 • persoonallisuuden tutkiminen,
 • mielenterveyteen vaikuttavat tekijät ja mielenterveyden häiriöt,
 • psykoterapia ja lääkehoito mielenterveyden ongelmien hoidossa,
 • psyykkisen hyvinvoinnin ylläpitäminen.

SOVELTAVAT KURSSIT

Minä ja muut (PSS1)

TAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tutustuu sosiaalipsykologiaan tieteenä,
 • ymmärtää ryhmien toimintaperiaatteita ja ryhmädynamiikkaa,
 • osaa analysoida yksilön asemaa ryhmässä useista eri näkökulmista.

KESKEISET SISÄLLÖT

 • sosiaalipsykologian määritteleminen,
 • ryhmä,
 • roolit ja johtajuus,
 • ryhmän sisäiset suhteet,
 • viestintä ja vaikuttaminen,
 • sosiaalinen havaitseminen,
 • asenteet

Soveltava psykologia (PSS2)

TAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • perehtyy psykologian käytännönsovelluksiin mahdollisimman laaja-alaisesti ja monipuolisesti.

KESKEISET SISÄLLÖT

 • mainonta ja markkinointi,
 • mediapsykologia,
 • vierailut ja vieraat mahdollisuuksien mukaan.

Kurssin sisältöä muokataan ajankohtaisten teemojen ja opiskelijoiden toiveiden pohjalta.

Edeltäviksi opinnoiksi edellytetään vähintään kolmen psykologian kurssin suorittamista.

Psykapsyykkaus (PSS3)

TAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • muodostaa kokonaiskuvan psykologian kursseista ja kurssien yhtymäkohdista,
 • tunnistaa erilaiset psykologian ylioppilaskokeen tehtävätyypit,
 • terävöittää vastaustekniikkaansa.

KESKEISET SISÄLLÖT

 • kurssien pääsisältöjen kertaus,
 • kurssien yhtymäkohdat,
 • ylioppilaskokeen tehtävätyypit,
 • ylioppilaskokeen tehtävien harjoittelu ja vastaustekniikka
 • henkinen valmennus.

Rehtori 050 5995411
Toimisto 050 5392512 tai 050 3313321
kauniaistenlukio@kauniainen.fi
Kasavuorentie 1