Lontoo-rajattu

Toinen kotimainen kieli

Ruotsin kielen opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja. Se antaa heille ruotsin kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja sekä tarjoaa heille mahdollisuuden kehittää pohjoismaista yhteiskuntaa ja kulttuuria koskevaa tietoisuuttaan, ymmärtämystään ja arvostustaan. Se auttaa opiskelijoita syventämään tietojaan kaksikielisestä Suomesta kotipaikkakunnan kaksikielisyyttä korostaen. Ruotsin kielen opetus antaa opiskelijoille valmiudet ruotsin kielen omaehtoiseen opiskeluun auttamalla heitä ymmärtämään, että viestintätaidon saavuttaminen edellyttää pitkäjänteistä ja monipuolista viestinnällistä harjoittelua. Ruotsin kieli oppiaineena on taito-, tieto- ja kulttuuriaine.

Opetuksen tavoitteet

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti:


Tavoitteena on myös, että
- osaa viestiä ruotsin kielelle ja sen kulttuurialueelle ominaisella tavalla,
- osaa arvioida kielitaitoa suhteessa tavoitteisiin,
- tuntee omat vahvuutensa ja kehittymistarpeensa viestijänä ja kielen opiskelijana,
- osaa kehittää kielitaitoaan kehittymistarpeensa ja opiskelu- ja viestintätehtävän kannalta tarkoituksenmukaisin 
  strategioin.

Arviointi

Oppiaineen kurssien arvioinneissa otetaan huomioon kielitaidon kaikki osa-alueet kurssikuvausten painotusten mukaisesti.

Kurssien tavoitteet

Kurssien aiheita käsitellään oman kulttuurin sekä suomenruotsalaisen ja pohjoismaisen kulttuurialueen kannalta niin, että opiskelijoille tarjoutuu mahdollisuus vertailuihin. Aiheiden käsittelyssä otetaan lisäksi huomioon aihekokonaisuuksissa esiin tuodut näkökulmat. Kullakin kurssilla voidaan käsitellä myös muita aiheita opiskelijoiden harrastuneisuuden ja toisaalta ajankohtaisuuden vaatimusten huomioon ottamiseksi.

Opiskelijoilla tulee olla jokaisella kurssilla tilaisuuksia kuunnella, lukea, puhua ja kirjoittaa erilaisia tarkoituksia varten, vaikka painotukset vaihtelevat kursseittain. Rakenteiden ja sanaston tuntemuksen laajentamiseen ja käytön monipuolistamiseen ja tarkkuuteen kiinnitetään huomiota kaikilla kursseilla kummankin oppimääärän tavoitteiden mukaisesti. Huomiota kiinnitetään äidinkielisen ja ruotsinkielisen viestinnän eroihin ja eroja selittäviin kulttuurisiin tekijöihin. Kaunokirjallisuus ja muu autenttinen materiaali tarjoaa tähän mahdollisuuksia. Kulttuurisen herkkyyden kehittymiseksi opiskelijoita tulee ohjata tiedostamaan oman toiminnan ja omien arvostuksien kulttuurisidonnaisuus.

Opiskelijoiden opiskelutaitoihin kiinnitetään huomiota jokaisella kurssilla. Heitä ohjataan tunnistamaan omat vahvuutensa ja kehittymistarpeensa viestijöinä ja kielen opiskelijoina. Heitä ohjataan käyttämään strategioita, jotka ovat tarkoituksenmukaisia heidän oman kehittymistarpeensa ja kulloisenkin opiskelu- ja viestintätehtävän kannalta.

Perusopetuksen vuosiluokilla 1. – 6. alkanut oppimäärä (A)

PAKOLLISET KURSSIT

1. Arkielämään Pohjoismaissa (RUA1)

 • aihepiireinä jokapäiväinen elämä ja henkilökohtainen kanssakäyminen,
 • aihekokonaisuuksista painotetaan elinympäristöämme,
 • nivelletään perusopetuksen ja lukion kielenopetusta,
 • omaksutaan lukion opiskelustrategioita,
 • painotetaan keskeisiä puheviestinnän strategioita, keskustelua ja mielipiteen ilmaisua.

 2. Ihmiset ympärillämme (RUA2)

 • aihepiireinä ihmissuhteet, erilaisuus ja ihmisen hyvinvointiin liittyvät asiat,
 • aihekokonaisuuksista painotetaan hyvinvointia ja turvallisuutta,
 • painotetaan puheviestintää,
 • vahvistetaan ja laajennetaan rakenteita,
 • harjoitellaan kirjoittamista viestinnällisten tehtävien avulla.

3. Suomi - osa Pohjolaa (RUA3)

 • aihepiireinä Suomi, suomenruotsalaisuus, vertailu Pohjoismaihin ja Eurooppaan kotipaikkakunnan erityispiirteet huomioon ottaen,
 • aihekokonaisuuksista painotetaan kulttuuri-identiteettiä ja kulttuurien tuntemusta,
 • painotetaan kirjallista tuottamista.

4. Elinympäristömme (RUA4)

 • aihepiireinä luonto, ympäristö, tekniikka ja viestintä,
 • aihekokonaisuuksista painotetaan kestävää kehitystä ja viestintää, mediaosaamista, teknologiaa ja yhteiskuntaa,
 • lisätään ymmärtämisvalmiuksia vaativahkon tekstiaineksen avulla,
 • harjoitellaan ymmärtävän lukemisen strategioita.

5. Opiskelu ja työ (RUA5)

 • aihepiireinä työ, elinkeino, opiskelu ja palvelutilanteet,
 • aihekokonaisuuksista painotetaan aktiivista kansalaisuutta ja yrittäjyyttä,
 • vahvistetaan suullista ja kirjallista viestintää,
 • harjoitellaan muodollisten tilanteiden vaatiman kielen ymmärtämistä ja käyttämistä.

6. Kulttuuri ja sen tekijöitä (RUA6)

 • aihepiireinä kulttuurin eri osa-alueet,
 • aihekokonaisuuksista painotetaan kulttuuri-identiteettiä, kulttuurien tuntemusta ja viestintä- ja mediaosaamista,
 • opiskelijat valmistelevat laajahkon kirjallisen ja / tai suullisen tuotoksen.

SYVENTÄVÄT KURSSIT

Syventävillä kurssilla kielitaitoa kehitetään monipuolisesti.

7. Puhu ja ymmärrä paremmin (RUA7) 

Kurssilla harjoitetaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa oppimäärälle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Puhumisen harjoittelun aiheina ovat ajankohtaiset tapahtumat ja muiden kurssien aihepiirit. Puhumista harjoitellaan kyseisiin aiheisiin liittyvien vaativien tekstien ja puheen ymmärtämistä harjoittavien materiaalien avulla.

  8. Tiede, talous ja tekniikka (RUA8)

  • aihepiireinä teknologia ja yhteiskunta,
  • aihekokonaisuuksista painotetaan eri tieteenaloja, tekniikan saavutuksia ja yrityselämää,
  • painotetaan ymmärtämisvalmiuksien lisäämistä vaativan kieliaineksen avulla,
  • jatketaan kaikkien kielitaidon osa-alueiden vahvistamista.

  Perusopetuksen vuosiluokilla 7. – 9. alkanut oppimäärä (B1)

  PAKOLLISET KURSSIT

  1. Koulu ja vapaa-aika (RUB1)

  • aihepiireinä opiskelu, nuorten harrastukset ja vapaa-aika,
  • aihekokonaisuuksista painotetaan elinympäristöämme,
  • nivelletään perusopetuksen ja lukion opetusta,
  • omaksutaan lukion opiskelustrategiat,
  • painotetaan keskeisiä puheviestinnän strategioita, keskustelua ja mielipiteen ilmaisua.

  2. Arkielämää Pohjoimaissa (RUB2)

  • aihepiireinä nuorten elämä, opiskelu, työ, harrastukset ja vapaa-aika,
  • aihekokonaisuuksista painotetaan hyvinvointia ja turvallisuutta sekä viestintää ja mediaosaamista,
  • painotetaan vankempaa suullista viestintää ja ilmaisuvarmuutta,
  • vahvistetaan sanastoa ja rakenteita,
  • harjoitellaan lyhyitä viestinnällisiä kirjoitustehtäviä.

  3. Suomi, Pohjoismaat ja Eurooppa (RUB3)

  • aihepiireinä kotimaa, suomenruotsalaisuus ja muut Pohjoismaat kotipaikkakunnan erityispiirteet huomioon ottaen,
  • aihekokonaisuuksista painotetaan kulttuuri-identiteettiä ja kulttuurien tuntemusta,
  • syvennetään kirjoittamistaitoja,
  • kehitetään tekstinymmärtämisvalmiuksia.

  4. Elämää yhdessä ja erikseen (RUB4)

  • aihepiireinä elämänarvot, ihmissuhteet, sukupuolten ja ikäryhmien kohtaaminen,
  • aihekokonaisuuksista painotetaan hyvinvointia ja turvallisuutta sekä aktiivista kansalaisuutta ja yrittäjyyttä,
  • painotetaan suullista harjoittelua ja kuullunymmärtämistä.

  5. Elinympäristömme (RUB5)

  • aihepiireinä luonto, muuttuva elin- ja työympäristö ja media,
  • aihekokonaisuuksista painotetaan kestävää kehitystä, teknologiaa ja yhteiskuntaa sekä viestintää ja mediaosaamista,
  • harjoitellaan ymmärtävän lukemisen strategioita,
  • vankennetaan kirjallista ilmaisua.

  SYVENTÄVÄT KURSSIT

  Syventävillä kursseilla kielitaitoa kehitetään monipuolisesti.

  6. Puhu ja ymmärrä paremmin  (RUB6)

  Kurssilla harjoitetaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa oppimäärälle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Puhumisen harjoittelun aiheina ovat ajankohtaiset tapahtumat ja muiden kurssien aihepiirit. Puhumista harjoitellaan kyseisiin aiheisiin liittyvien vaativien tekstien ja puheen ymmärtämistä harjoittavien materiaalien avulla.     

  7. Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen (RUB7)

  • aihepiireinä yhteiskunnalliset asiat, päätöksenteko, kansainvälinen vaikuttaminen ja vastuu,
  • aihekokonaisuuksista painotetaan aktiivista kansalaisuutta ja yrittäjyyttä, maailmanlaajuisia ilmiöitä ja kansainvälistä vaikuttamista,
  • syvennetään kaikkia kielitaidon osa-alueita monipuolisesti.

  SOVELTAVAT KURSSIT

  1. Keskustelukurssi (RUS1)

  • suullisten kommunikaatiotaitojen kehittäminen ja vahvistaminen,
  • keskustelua ajankohtaisista aiheista opiskelijoiden mielenkiinnon ja harrastuneisuuden mukaan.
  2. Inför studenexamen (RUS2)
  • kertauskurssi päättökokeeseen valmentautuville,
  • puhutun kielen ymmärtämistaitojen vahvistaminen,
  • kirjoitetun tekstin ymmärtämistaitojen vankentaminen,
  • kirjallisen ilmaisutaidon monipuolinen kehittäminen,
  • rakenteiden kertaaminen.

  Rehtori 050 5995411
  Toimisto 050 5392512 tai 050 3313321
  kauniaistenlukio@kauniainen.fi
  Kasavuorentie 1