Lontoo-rajattu

Vieraat kielet

Vieraiden kielten opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja: se antaa heille kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja ja tarjoaa heille mahdollisuuden kehittää opiskeltavan kielen kielialueen tai yhteisön kulttuuria koskevaa tietoisuuttaan, ymmärtämystään ja arvostustaan. Tällöin otetaan huomioon erityisesti eurooppalainen identiteetti ja eurooppalainen monikielisyys ja -kulttuurisuus. Kielten opetus antaa opiskelijoille valmiudet kielten omaehtoiseen opiskeluun auttamalla heitä ymmärtämään, että viestintätaidon saavuttaminen edellyttää pitkäjänteistä ja monipuolista viestinnällistä harjoittelua. Vieras kieli oppiaineena on taito-, tieto- ja kulttuuriaine.

Opetuksen tavoitteet

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti:

Oppimäärä Kuullun Puhuminen Luetun Kirjoittaminen

ymmärtäminen ymmärtäminen

A Englanti B2.1 B1.2 B2.1 B2.1
A Saksa B1.1-B1.2 B1.1 B1.2 B1.1-B1.2
B2 kielet A2.2 A2.1-A2.2 A2.2-B1.1 A2.1-A2.2
B3 kielet A2.1-A2.2 A2.1 A2.1-A2.2 A1.3-A2.1

Tavoitteena on myös, että opiskelija

 • osaa viestiä kohdekielelle ja sen kulttuurille ominaisella tavalla,
 • osaa arvioida kielitaitoaan suhteessa tavoitteisiin,
 • tuntee omat vahvuutensa ja kehittymistarpeensa viestijänä ja kielen opiskelijana,
 • osaa kehittää kielitaitoaan kehittymistarpeensa ja opiskelu- ja viestintätehtävän kannalta tarkoituksenmukaisin strategioin.

Arviointi

Oppiaineen kurssien arvioinnissa otetaan huomioon kielitaidon kaikki alueet kurssikuvausten painotusten mukaisesti.

Kurssien tavoitteet

Aiheita käsitellään oman maan, opiskeltavan kielen kulttuurialueen ja kielestä ja aiheesta riippuen myös laajemmasta näkökulmasta niin, että opiskelijoille tarjoutuu mahdollisuus vertailuihin. Aiheiden käsittelyssä otetaan lisäksi huomioon aihekokonaisuuksissa esiin tuodut näkökulmat. Kullakin kurssilla voidaan käsitellä myös muita aiheita opiskelijoiden harrastuneisuuden ja toisaalta ajankohtaisuuden vaatimusten huomioon ottamiseksi.

Opiskelijoilla on jokaisella kurssilla tilaisuuksia kuunnella, lukea, puhua ja kirjoittaa erilaisia tarkoituksia varten, vaikka painotukset vaihtelevat kursseittain. Opiskeltavan kielen rakenteiden ja sanaston tuntemuksen laajentamiseen ja käytön monipuolistamiseen ja tarkkuuteen kiinnitetään huomiota kaikilla kursseilla kunkin oppimäärän tavoitteiden mukaisesti. Vaativimpia viestinnän muotoja harjoitetaan oppimäärissä, joiden opiskelu on alkanut peruskoulussa. Huomiota kiinnitetään äidinkielen ja opiskeltavan kielen viestinnän eroihin ja eroja selittäviin kulttuurisiin tekijöihin. Kaunokirjallisuus ja muu autenttinen materiaali tarjoaa tähän mahdollisuuksia. Kulttuurisen herkkyyden kehittymiseksi opiskelijoita ohjataantiedostamaan oman toiminnan ja omien arvostuksien kulttuurisidonnaisuus.

Opiskelijoiden opiskelutaitoihin kiinnitetään huomiota jokaisella kurssilla. Heitä ohjataan tunnistamaan omat vahvuutensa ja kehittymistarpeensa viestijöinä ja kielen opiskelijoina. Heitä ohjataan käyttämään strategioita, jotka ovat tarkoituksenmukaisia heidän oman kehittymistarpeensa ja kulloisenkin opiskelu- ja viestintätehtävän kannalta.

A-KIELI: ENGLANTI JA SAKSA

PAKOLLISET KURSSIT

1. Nuori ja hänen maailmansa (ENA1 ja SAA1)

 • aihepiireinä jokapäiväinen elämä ja ihmissuhteet,
 • aihekokonaisuuksista painotetaan hyvinvointia ja turvallisuutta sekä viestintä- ja mediaosaamista,
 • nivelletään perusopetuksen ja lukion kielenopetusta,
 • kerrataan ja vahvistetaan perussanastoa ja rakenteita,
 • omaksutaan lukion opiskelustrategiat,
 • painotetaan puheviestintätaitoja.

2. Viestintä ja vapaa-aika (ENA2 ja SAA2)

 • aihepiireinä nuorten vapaa-ajanvietto, harrastukset ja media,
 • aihekokonaisuuksista painotetaan hyvinvointia ja turvallisuutta sekä viestintä- ja mediaosaamista,
 • harjoitetaan puheviestintää monipuolisesti,
 • harjoitellaan kirjoittamistaitoa viestinnällisten tehtävien avulla.

3. Opiskelu ja työ (ENA3 ja SAA3)

 • aihepiireinä opiskelu ja työelämä,
 • aihekokonaisuuksista painotetaan aktiivista kansalaisuutta ja yrittäjyyttä,
 • harjoitellaan opiskeluun ja työelämään liittyvää kirjallista ja suullista viestintää mm. ansioluettelon ja työpaikkahakemuksen laatiminen sekä työhaastattelussa toimiminen,
 • vahvistetaan aihepiirien sanaston hallintaa.

4. Yhteiskunta ja ympäröivä maailma (ENA4 ja SAA4)

 • aihepiireinä yhteiskunta ja ympäröivä maailma, esim. monikulttuurisuus,
 • maailmankatsomus, yhteiskunnalliset ongelmat,
 • aihekokonaisuuksista painotetaan hyvinvointia ja turvallisuutta, aktiivista kansalaisuutta ja yrittäjyyttä sekä kulttuuri-identiteettiä ja kulttuurien tuntemusta,
 • tutustutaan Suomen ja kohdekieltä puhuvien maiden yhteiskunnallisiin ilmiöihin ja omaksutaan aihepiirin sanastoa,
 • harjoitellaan asiatekstien lukemisen strategioita,
 • kirjoitetaan erityyppisiä vaativahkoja tekstejä.

5. Kulttuuri (ENA5 ja SAA5)

 • aihepiirinä kulttuuri laaja-alaisesti,
 • aihekokonaisuuksista painotetaan kulttuuri-identiteettiä ja kulttuurien tuntemusta sekä viestintä- ja mediaosaamista,
 • ohjataan opiskelijoita tutustumaan kohdekielen kulttuuriin ja lukemaan kohdekielen kirjallisuutta,
 • valmistetaan laajahko kulttuuriaiheinen kirjallinen ja / tai suullinen tuotos.

6. Tiede, talous ja tekniikka (ENA6 ja SAA6)

 • aihepiireinä eri tieteenalat, tekniikan saavutukset, viestinnän eri muodot ja talouselämä,
 • aihekokonaisuuksista painotetaan teknologiaa ja yhteiskuntaa sekä viestintä- ja mediaosaamista,
 • luetaan vaativia asiatekstejä,
 • harjoitellaan argumentoivaa kirjallista ja suullista ilmaisua vaativalla tasolla.

SYVENTÄVÄT KURSSIT

Syventävillä kursseilla keskitytään kielitaidon monipuoliseen kehittämiseen.

7. Puhu ja ymmärrä paremmin  (ENA7 ja SAA7)

Kurssilla harjoitetaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa kullekin kielelle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Puhumisen harjoittelun aiheina ovat ajankohtaiset tapahtumat ja muiden kurssien aihepiirit. Puhumista harjoitellaan kyseisiin aiheisiin liittyvien vaativien tekstien ja puheen ymmärtämistä harjoittavien materiaalien avulla.

8. Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen (ENA8 ja SAA8)

 • aihepiireinä yleismaailmalliset kehityslinjat, ajankohtaiset tapahtumat ja erilaisiin maailmankuviin liittyvät aiheet,
 • vahvistetaan monipuolisesti kielitaidon kaikkia osa-alueita.

SOVELTAVAT KURSSIT

1. Keskustelukurssi (ENS1 ja SAS1)

 • suullisten kommunikaatiotaitojen kehittäminen ja vahvistaminen,
 • keskustelua ajankohtaisista aiheista opiskelijoiden mielenkiinnon ja harrastuneisuuden mukaan.

2. Ylioppilaskirjoituksiin valmentava kurssi (ENS2 ja SAS2)

 • kertauskurssi päättökokeeseen valmentautuville,
 • puhutun kielen ymmärtämistaitojen vahvistaminen,
 • kirjoitun tekstin ymmärtämistaitojen vankentaminen,
 • kirjallisen ilmaisutaidon monipuolinen kehittäminen,
 • rakenteiden kertaaminen.B2-KIELI: RANSKA, SAKSA JA VENÄJÄ

SYVENTÄVÄT KURSSIT

1. Vapaa-aika ja harrastukset (RAB21, SAB21 ja VEB21)

 • aihepiireinä nuorten kiinnostuksen kohteet, vapaa-ajan vietto ja harrastukset,
 • aihekokonaisuuksista painotetaan hyvinvointia ja turvallisuutta,
 • nivelletään perusopetuksen ja lukion kielenopetusta,
 • omaksutaan lukion opiskelustrategiat,
 • harjoitellaan omista mielenkiinnon kohteista kertomista ja mielipiteen ilmaisemista ja mielipiteen ilmaisemista sekä suullisesti että kirjallisesti,
 • harjoitellaan kielen perusrakenteita.

2. Meillä ja muualla (RAB22, SAB22 ja VEB22)

 • aihepiireinä oman ja kohdekielisten maiden maantuntemus, esimerkiksi maantiede, historia ja nähtävyydet,
 • aihekokonaisuuksista painotetaan viestintä- ja mediaosaamista sekä kulttuuri-identiteettiä ja kulttuurien tuntemusta,
 • valmistetaan pienimuotoinen kurssin aihepiiriin liittyvä suullinen ja / tai kirjallinen tuotos,
 • harjoitellaan tiedonhankintataitoja kohdekielisistä lähteistä.

3. Ennen ja nyt (RAB23, SAB23 ja VEB23)

 • aihepiireinä elämä ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta, esimerkiksi terveys ja hyvinvointi,
 • aihekokonaisuuksista painotetaan teknologiaa ja yhteiskuntaa sekä hyvinvointia ja turvallisuutta,
 • vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa,
 • harjoitellaan sekä suullista että kirjallista mielipiteen ilmaisua nuoria kiinnostavista yhteiskunnan ilmiöistä.

4. Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat (RAB24, SAB24 ja VEB24)

 • aihepiireinä koulu, myöhemmät opinnot, työelämä ja tulevaisuuden suunnitelmat,
 • aihekokonaisuuksista painotetaan aktiivista kansalaisuutta ja yrittäjyyttä,
 • vahvistetaan aihepiirien sanaston hallintaa,
 • harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää, esimerkiksi omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailua

5. Kulttuuri (RAB25, SAB25 ja VEB25)

 • aihepiirinä kohdekielisten maiden kulttuuri monipuolisesti,
 • aihekokonaisuuksista painotetaan kulttuuri-identiteettiä ja kulttuurien tuntemusta,
 • ohjataan opiskelijoita tutustumaan kohdekielen kulttuuriin,
 • harjoitetaan monipuolisesti kielitaidon kaikkia osa-alueita.

6. Yhteinen maapallomme (RAB26, SAB26 ja VEB26)

 • aihepiireinä maapallon nykytila ja tulevaisuuden näkymät,
 • aihekokonaisuuksista painotetaan kestävää kehitystä,
 • painotetaan kirjoitetun ja puhutun kielen ymmärtämistä,
 • kartutetaan passiivista sanavarastoa,
 • laaditaan yksinkertaisia kirjallisia ja suullisia kannanottoja kurssin aihepiireistä.

7. Tiede ja tekniikka (RAB27, SAB27 ja VEB27)

 • aihepiireinä eri tieteenaloihin, tekniikkaan ja viestinnän eri muotoihin liittyvät yleistajuiset tekstit,
 • aihekokonaisuuksista painotetaan teknologiaa ja yhteiskuntaa sekä viestintä- ja mediaosaamista,
 • painotetaan kirjoitetun ja puhutun kielen ymmärtämistaitoja,
 • vankennetaan rakenteiden hallintaa ja kirjallista tuottamista.

8. Luonto ja kestävä kehitys (RAB28, SAB28 ja VEB28)

 • aihepiireinä luonto ja sen ilmiöt ja luontoon suhtautuminen omassa ja kohdekielen kulttuurissa,
 • aihekokonaisuuksista painotetaan kestävää kehitystä,
 • painotetaan kirjoitetun ja puhutun kielen ymmärtämistaitoja,
 • vankennetaan rakenteiden hallintaa ja kirjallista tuottamista.

B3-KIELI: ESPANJA, RANSKA, SAKSA JA VENÄJÄ

SYVENTÄVÄT KURSSIT

1. Hyvää päivää, hauska tutustua (EAB31, RAB31, SAB31 ja VEB31)

 • aihepiireinä perusvuorovaikutus, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen sekä perheestä, lähipiiristä ja itsestä kertominen,
 • aihekokonaisuuksista painotetaan kulttuuri-identiteettiä ja kulttuurien tuntemusta,
 • syvennetään kiinnostusta kohdekieleen ja kulttuuriin,
 • opitaan kohdekielen opiskelulle sopivat työtavat,
 • harjoitellaan yksinkertaisia arkipäivän viestintätilanteita,
 • painotetaan puheviestintätaitoja.

 2. Näin asiat hoituvat (EAB32, RAB32, SAB32 ja VEB32)

 • aihepiireinä ihmissuhteet, arkipäivän rutiinit ja asiointitilanteet, esimerkiksi ostokset, majoittuminen, ruokailu ja liikkuminen,
 • aihekokonaisuuksista painotetaan aktiivista kansalaisuutta ja yrittäjyyttä,
 • opitaan asiointitilanteissa tarvittavaa sanastoa,
 • painotetaan puheen ymmärtämistä ja tuottamista.

3. Vapaa-aika ja harrastukset (EAB33, RAB33, SAB33 ja VEB33)

 • aihepiireinä nuorten kiinnostuksen kohteet, vapaa-ajan vietto ja harrastukset,
 • aihekokonaisuuksista painotetaan hyvinvointia ja turvallisuutta,
 • nivelletään perusopetuksen ja lukion kielenopetusta,
 • omaksutaan lukion opiskelustrategiat,
 • harjoitellaan omista mielenkiinnon kohteista kertomista ja mielipiteen ilmaisemista ja suullisesti että kirjallisesti,
 • harjoitellaan kielen perusrakenteita.

4. Meillä ja muualla (EAB34, RAB34, SAB34 ja VEB34)

 • aihepiireinä oman ja kohdekielisten maiden maantuntemus, esimerkiksi maantiede, historia ja nähtävyydet,
 • aihekokonaisuuksista painotetaan viestintä- ja mediaosaamista sekä kulttuuri-identiteettiä ja kulttuurien tuntemusta,
 • valmistetaan pienimuotoinen kurssin aihepiiriin liittyvä suullinen ja/tai kirjallinen tuotos,
 • harjoitellaan tiedonhankintataitoja kohdekielisistä lähteistä.

5. Ennen ja nyt (EAB35, RAB35, SAB35 ja VEB35)

 • aihepiireinä elämä ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta, esimerkiksi terveys ja hyvinvointi,
 • aihekokonaisuuksista painotetaan teknologiaa ja yhteiskuntaa sekä hyvinvointia ja turvallisuutta,
 • vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa,
 • harjoitellaan sekä suullista että kirjallista mielipiteen ilmaisua nuoria kiinnostavista yhteiskunnan ilmiöistä.

6. Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat (EAB36, RAB36, SAB36 ja VEB36)

 • aihepiireinä koulu, myöhemmät opinnot, työelämä ja tulevaisuuden suunnitelmat,
 • aihekokonaisuuksista painotetaan aktiivista kansalaisuutta ja yrittäjyyttä,
 • vahvistetaan aihepiirien sanaston hallintaa,
 • harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää, esimerkiksi omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailua.

7. Kulttuuri (EAB37, RAB37, SAB37 ja VEB37)

 • aihepiirinä kohdekielisten maiden kulttuuri monipuolisesti,
 • aihekokonaisuuksista painotetaan kulttuuri-identiteettiä ja kulttuurien tuntemusta,
 • ohjataan opiskelijoita tutustumaan kohdekielen kulttuuriin,
 • harjoitetaan monipuolisesti kielitaidon kaikkia osa-alueita.

8. Yhteinen maapallomme (EAB38, RAB38, SAB38 ja VEB38)

 • aihepiireinä maapallon nykytila ja tulevaisuuden näkymät,
 • aihekokonaisuuksista painotetaan kestävää kehitystä,
 • painotetaan kirjoitetun ja puhutun kielen ymmärtämistä,
 • kartutetaan passiivista sanavarastoa
 • laaditaan yksinkertaisia kirjallisia ja suullisia kannanottoja kurssin aihepiireistä.Rehtori 050 5995411
Toimisto 050 5392512 tai 050 3313321
kauniaistenlukio@kauniainen.fi
Kasavuorentie 1