Lontoo-rajattu

Yhteiskuntaoppi

Yhteiskuntaopin opetus syventää opiskelijoiden käsitystä ympäröivästä yhteiskunnasta.Yhteiskunnan rakennetta ja keskeisiä ilmiöitä, valtaa, taloutta ja vaikuttamista tarkastellaan suomalaisen yhteis-kunnan, Euroopan ja maailman näkökulmasta. Yhteiskuntaoppi rakentuu eri yhteiskuntatieteiden ja oikeustieteiden sisällöistä. Se luo opiskelijoille edellytyksiä aktiiviseen ja kriittiseen ajankohtaisten ilmiöiden tutkimiseen ja yhteiskunnalliseen toimintaan. Opetus perustuu keskeisiin yhteiskuntaeettisiin arvoihin, kuten oikeudenmukaisuuteen ja tasa-arvoon, sosiaaliseen vastuuseen, ihmisoikeuksien kunnioittamiseen, työn ja yrittäjyyden arvostukseen sekä aktiiviseen kansalaisuuteen.

Opetuksen tavoitteet

Yhteiskuntaopin opetuksen tavoitteena on, että opiskelija

 • ymmärtää yhteiskunnan olemuksen historiallisen kehityksen tuloksena,
 • tuntee Suomen yhteiskuntajärjestelmän ja talouselämän perusteet ja toimintatavat ja osaa suhteuttaa ne eurooppalaisiin ja kansainvälisiin yhteyksiin,
 • hallitsee keskeisen yhteiskunnallisen ja taloudellisen käsitteistön,
 • on selvillä vaikutus- ja osallistumismahdollisuuksista kansalaisyhteiskunnassa ja osaa myös käyttää niitä,
 • pystyy hankkimaan ajankohtaista tietoa eri lähteistä sekä arvioimaan kriittisesti verbaalista, kuvallista ja tilastollista informaatiota,
 • kykenee muodostamaan itselleen perustellun näkemyksen ristiriitaisista ja arvosidonnaisista yhteiskunnallisista ja taloudellisista kysymyksistä,
 • saa edellytyksiä vastuuntuntoisen, tasa-arvoa kunnioittavan ja suvaitsevan yhteiskuntakäsityksen rakentamiseen.

Arviointi

Yhteiskuntaopin oppimisen arvioinnissa huomio kiinnitetään oppimäärän asiasisällön ja

keskeisten käsitteiden hallintaan, opiskelijan valmiuteen ilmaista tietonsa jäsentyneesti sekä arvioida ja tulkita yhteiskunnallisia ilmiöitä ja eri tavoin esitettyä sanallista, numeerista ja graafista informaatiota kriittisesti. Näitä valmiuksia arvioidaan kurssien yhteydessä monipuolisten koetehtävien avulla tai käyttämällä vaihtoehtoisia arviointikeinoja.

PAKOLLISET KURSSIT

Yhteiskuntatieto (YH1)

Kurssi perehdyttää valtiolliseen ja yhteiskunnalliseen järjestelmään ja keskittyy suomalaisen yhteiskunnan analyysiin valtio-opin, sosiaalipolitiikan ja sosiologian käsitteistöä ja teorioita hyödyntäen. Keskeisiä näkökulmia ovat yhteiskunnan perusrakenteiden kehitys, valta ja vaikuttaminen.

TAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • ymmärtää suomalaisen yhteiskunnan perusrakenteet,
 • tuntee kansalaisen perusoikeudet, vaikuttamiskeinot ja –mahdollisuudet,
 • omaksuu tasapainoisen ja analyyttisen näkökulman yhteiskuntaan,
 • tuntee hyvinvointiyhteiskunnan perusteet.

KESKEISET SISÄLLÖT

Suomalaisen yhteiskunnan kehitys:

 • Suomen väestörakenne,
 • hyvinvointivaltion rakentuminen,
 • hyvinvointivaltion mahdollisuudet,

Valta:

 • valta käsitteenä ja vallankäytön muodot,
 • poliittiset järjestelmät,

Vaikuttaminen:

 • demokratia ja kansalaisyhteiskunta,
 • globaali vaikuttaminen,
 • vaikuttamisen haasteet.

Oikeusvaltio ja turvallisuusjärjestelmät:

 • perusoikeudet,
 • tuomio- ja järjestysvalta,
 • turvallisuuspolitiikka ja vaihtuvat uhkakuvat.

Sosiaalipolitiikka:

 • tarkoitus, tehtävä ja muodot.

Taloustieto (YH2)

Kurssi johdattaa ymmärtämään talouselämän toimintaperiaatteita. Se pohjautuu taloustieteisiin. Se käsittelee mikro- ja makrotalouden kysymyksiä kuluttajan, yritysten ja valtioiden näkökulmasta. Kurssilla tutustutaan talouselämään erityyppisten tilastojen ja muiden lähteiden avulla.

TAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tutustuu kansantalouden keskeisiin perusteisiin, käsitteisiin ja teorioihin,
 • tutustuu Suomen ja kansainvälisen talouselämän nykytilaan ja tulevaisuuden näkymiin,
 • saa taitoja tehdä jokapäiväisiä taloudellisia päätöksiä ja tarkastelee taloudellisia kysymyksiä myös eettiseltä kannalta,
 • tuntee työnteon ja yrittäjyyden merkityksen kansantaloudelle.

KESKEISET SISÄLLÖT

Suomalaisten elinkeinot:

 • alkutuotanto,
 • teknologia ja teollistuminen,
 • palveluyhteiskunta.

Taloudellinen toiminta ja yritykset:

 • talouden peruskäsitteet,
 • kysyntä, tarjonta ja tasapaino markkinatalouden perusteina,
 • kilpailu ja sen muodot,
 • yritystoiminta ja kuluttaja,

Talouselämän vaihtelut ja häiriöt:

 • taloudellinen kasvu,
 • keynesiläisyys ja monetarismi talouden häiriöiden vaihtoehtoisina ratkaisumalleina.

Rahapolitiikka ja rahoitusmarkkinat:

 • markkinoiden vapautuminen,
 • rahoitusmarkkinoiden rakenne,
 • rahapolitiikka ja korko,

Julkinen talous ja talouspolitiikka:

 • verotus ja finanssipolitiikka,
 • politiikka ja markkinavoimat,
 • tulopolitiikka.

Suomi kansainvälisessä kaupassa:

 • kansainvälistyvä talous ja Suomi,
 • globalisaation vaikutuksia.

Suomen talouden tulevaisuudennäkymät:

 • uhkatekijät, mahdollisuudet ja kasvun rajat.
SYVENTÄVÄT KURSSIT

Kansalaisen lakitieto (YH3)

Kurssi antaa perustiedot Suomen oikeusjärjestyksestä ja opettaa opiskelijaa valvomaan omia oikeuksiaan sekä hoitamaan yksinkertaiset oikeustoimet itse.

TAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • oppii perustiedot Suomen oikeusjärjestyksestä ja sen keskeisistä periaatteista,
 • saa perustiedot Suomen tuomioistuinlaitoksesta ja kansalaisen kannalta merkittävistä kansainvälisistä tuomioistuimista,
 • oppii hoitamaan itse tavanomaisimmat oikeusasiat,
 • tuntee oikeutensa, etunsa ja velvollisuutensa kansalaisena, työntekijänä ja kuluttajana,
 • kykenee löytämään ja oppii käyttämään keskeisiä oikeudellisen tiedon lähteitä,
 • haluaa toimia oikein ja lainmukaisesti.

KESKEISET SISÄLLÖT

Lakitiedon perusteet:

 • Suomen oikeushistoria,
 • oikeusjärjestys ja oikeusjärjestelmä,
 • peruskäsitteet,
 • oikeudellisen tiedon hankkiminen.

Kansalaisen yleisimmät oikeustoimet:

 • perheoikeus,
 • työoikeus,
 • kuluttajansuoja,
 • velka, takaus ja maksukyvyttömyys,
 • asuminen,
 • muutoksenhaku viranomaisten päätöksiin.

Rikos- ja prosessioikeus:

 • oikeudenkäynti ja sen vaihtoehdot,
 • rangaistukset,
 • kansainvälinen oikeus ja siihen vetoaminen.

Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni (YH4)

Kurssi perehdyttää opiskelijat Euroopan unionin toimintaan, yksittäisen kansalaisen asemaan yhdentyvässä Euroopassa sekä kannustaa osallistumaan ajankohtaiseen Euroopan unionista käytävään keskusteluun.

TAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • saa monipuolista ja syventävää tietoa Euroopan unionista ja sen toiminnasta,
 • oppii toimimaan Euroopan unionin kansalaisena,
 • tuntee Euroopan yhdentymisen tarjoamia etuja ja haittoja, mahdollisuuksia ja uhkia,
 • osaa hankkia Euroopan unionia ja kansalaisia koskevaa vertailevaa tietoa,
 • ymmärtää Euroopan yhdentymisen vaikutuksen oman elämänsä ja Suomen poliittisen järjestelmän kannalta..

KESKEISET SISÄLLÖT

Eurooppalainen identiteetti:

 • yhteiset eurooppalaiset arvot,
 • Euroopan unionin kansalaisuus,

Vaikuttaminen ja vallankäyttö Euroopan unionissa:

 • Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmä,
 • suomalaiset Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä,
 • rilaiset jäsenet.

SOVELTAVAT KURSSIT

Yritystalous (YHS1)

TAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • perehtyy yritystalouden perusteisiin,
 • tutustuu käytännössä yrityksen toimintaan,
 • innostuu oman yrityksen ideointiin.

KESKEISET SISÄLLÖT

 • peruskäsitteet,
 • yritystalous,
 • toiminnan kehittäminen,
 • kansainvälistyminen,
 • johtajuus,
 • sidosryhmät,
 • tutustumisvierailut.
Yhteiskunta NYT  (YHS3)

Miten suomalainen yhteiskunta toimii? Tavataan päätöksentekijöitä, vaikuttajia ja yrittäjiä, tutustutaan poliittiseen ja taloudelliseen päätöksentekoon, oikeuslaitokseen sekä työelämään.
Vierailut ja valmistelutunnit. Toteutetaan kolmen jakson aikana
Yhteiskuntaopin kirjoittajille ja yhteiskunnallisista asioista kiinnostuneille.

Rehtori 050 5995411
Toimisto 050 5392512 tai 050 3313321
kauniaistenlukio@kauniainen.fi
Kasavuorentie 1