Lontoo-rajattu

2 Kauniaisten lukion arvot

2 Kauniaisten lukion arvot

Kauniaisten lukion toiminnassa arvoista painottuvat rohkeus, luovuus ja ekososiaalinen sivistys. Toiminnan taustalla on käsitys laajasta tiedollisesta, taidollisesta ja sosiaalisesta sivistyksestä. Lukio antaa opiskelijalle monipuoliset valmiudet jatko-opintoihin.

Rohkeus

 • Koulussa luodaan luottamuksellinen ja yhteisöllinen ilmapiiri, jossa kannustetaan yrittämiseen ja rohkeisiiin ideoihin ja sallitaan erehtyminen.

 • Opiskelijaa kannustetaan yksilöllisyyteen yhteisössä. Häntä rohkaistaan itsenäisten valintojen tekemiseen omilla opintopoluillaan.

 • Opiskelija uskaltaa vaikuttaa ja tarttua haasteisiin. Hän rakentaa myönteisellä tavalla kouluyhteisöä ja sen yhteisiä tapahtumia sekä hoitaa hänelle annettuja vastuita.

 • Koulu kannustaa uudenlaisiin työtapoihin. Kursseilla ylitetään ainerajoja ja hyödynnetään monenlaisia oppimisympäristöjä. Yhteistyössä kannustetaan ennakkoluulottomuuteen.

 • Koulu luo uutta ja arvostaa myös perinteitä.

 • Edelläkävijyys näkyy koulun pedagogisessa kehitystyössä sekä lukion talous- ja työelämäpainotuksessa.

Luovuus

 • Luova työyhteisö tukee hyvinvointia. Se rohkaisee opiskelijaa ja opettajaa toteuttamaan itseään monin tavoin, ja siten he kokevat olevansa osa työyhteisöä.

 • Opiskelijan luovuutta tuetaan suomalla siihen mahdollisuuksia koulun toiminnassa niin taide- kuin muissakin oppiaineissa.

 • Opiskelussa hyödynnetään luovaa ongelmanratkaisua, ja koulussa kehitetään opiskelijan kykyä sopeutua uusiin tilanteisiin.

 • Koulussa kannustetaan opiskelijaa valitsemaan itselleen sopivia työtapoja ja opiskelumenetelmiä.

 • Luova organisaatio kehittää uutta ja kannustaa pedagogisiin kokeiluihin.


Ekososiaalinen sivistys

 • Koulu ohjaa ymmärtämään globaalia riippuvuutta luonnosta ja toisista ihmisistä.

 • Vastuullinen suhde maailmaan nähdään mielekkään tulevaisuuden edellytykseksi.

 • Kouluyhteisö vaalii tasa-arvoa. Hyvinvoiva ja suvaitsevainen yksilö on tasavertaisessa vuorovaikutuksessa toisten kanssa ja lisää toiminnallaan yhteisön hyvinvointia.

 • Koulun toimintaa ja opiskeluympäristöä kehitetään ekososiaalisen sivistyksen hengessä.

 • Koulun kaikessa toiminnassa otetaan huomioon ekologinen ulottuvuus ja edistetään kestävän kehityksen tavoitteita. Opiskelijat kasvavat ennakoimaan toimintansa seurauksia ja ottamaan huomioon ympäristönsä sekä paikallisesti että globaalisti.
Rehtori 050 5995411
Toimisto 050 5392512 tai 050 3313321
kauniaistenlukio@kauniainen.fi
Kasavuorentie 1