Lontoo-rajattu

3 Oppiminen ja sen tukeminen

3 Oppiminen ja sen tukeminen

Kauniaisten lukion toiminnan keskiössä ovat opiskelija ja oppiminen. Tavoitteena on rakentaa koulusta opiskelijoiden, opettajien ja muun henkilökunnan oppiva yhteisö, joka arvioi jatkuvasti toimintaansa ja kehittää toimintakulttuuriaan oppimansa perusteella.

3.1 Oppimiskäsitys ja koulun pedagoginen toimintakulttuuri

Oppimiskäsitys perustuu ajatukseen, että oppiminen on oppijan oman toiminnan tulosta. Oppiminen on seurausta opiskelijan aktiivisesta, tavoitteellisesta ja itseohjautuvasta toiminnasta, johon vaikuttaa myös oppimisympäristö. Opetuksen päämääränä ovat oppimisprosesseistaan tietoiset opiskelijat, jotka osaavat arvioida ja kehittää opiskelu- ja ajattelutaitojaan. Opiskelijan oppimisen taidot kehittyvät lukion aikana.

Oppiminen

Oppimisen tukeminen

Seurausta opiskelijan aktiivisesta, tavoitteellisesta ja itseohjautuvasta toiminnasta.

 • Opiskelijoita ohjataan ottamaan vastuu omasta opiskelustaan.

 • Opiskelijoille annetaan riittävän haastavia tehtäviä.

Lähtökohtana opiskelijan aikaisemmat tiedot, taidot ja kokemukset.

Opettaja ottaa huomioon opiskelijan lähtökohdat ja ohjaa työskentelyä sen mukaisesti.

Tavoitteina

 • tiedot

 • taidot

 • onnistumisen kokemukset

 • opiskelutaitojen kehittyminen

 • valmiudet elinikäiseen oppimiseen

Opettajat ohjaavat opiskelijoita arvioimaan ja kehittämään

 • osaamistaan

 • ajattelutaitojaan

 • opiskelutaitojaan

Opettajat antavat opiskelijoille rakentavaa ja kannustavaa palautetta.

Sosiaalisella vuorovaikutuksella on keskeinen rooli oppimisessa.

Opiskelijoita ohjataan työskentelemään yhdessä. Heitä kannustetaan kyselemään sekä selittämään ja luomaan yhteistä tietoa.

Oppiminen muistuttaa tutkimusprosessia. Oppimisessa on tärkeää tiedon etsimisen, käsittelyn ja jäsentämisen taidot.

Opetuksessa opiskelijoita ohjataan tutkivaan oppimiseen.


Opiskelu vaatii monipuolista toiminnan tarkkailua ja säätelyä, joita voi oppia. Oppimisen taidot syntyvät vuorovaikutuksessa opiskeluympäristön kanssa. Näihin taitoihin kuuluvat tavoitteiden asettaminen, tarkkaavaisuuden suuntaaminen opittavaan asiaan ja työskentelymenetelmän toimivuuden arvioiminen. Tavoitteiden asettamista opitaan, kun opettajat ohjaavat opiskelijoita tekemään konkreettisia pitkän ja lyhyen tähtäimen tavoitteita. Opiskelijoita ohjataan kokeilemaan erilaisia opiskelutapoja ja löytämään oppimisen eri kehitysvaiheisiin sopivia opiskelustrategioita. Opiskelijan käyttämillä opiskelustrategioilla on ratkaiseva vaikutus siihen, kuinka hyvin hän asian oppii. Tarvittaessa työskentelymenetelmä vaihdetaan. Aineenopettajat ohjaavat opiskelijoita käyttämään aineelle tyypillisiä strategioita sekä arvioimaan, miten strategia opiskelussa toimii. Jokaisella oppiaineella on oma tapansa käyttää kieltä, oma käsitteistönsä ja tekstikäytäntönsä. Eri oppiaineiden käsitteistöt avaavat samaan ilmiöön eri näkökulmia, ja aineenopettajat ovat oman aineensa kielenkäytön ohjaajia.

kuvaKuva 1. Syklinen malli oppijan kokonaisvaltaisesta oppimisprosessista.

Lukion opetus- ja opiskelumenetelmien tarkoituksena on edistää opiskelijoiden aktiivista työskentelyä, yhteistyötaitojen kehittymistä ja asiakokonaisuuksien hallitsemista. Opiskelijat osallistuvat opetuksen kehittämiseen yhdessä opettajien kanssa. Monipuoliset oppimisen ja arvioinnin tavat tukevat yksilöllisiä oppimispolkuja.

Kauniaisten lukiossa tuetaan niin opiskelijoiden kuin opettajienkin luovuutta ja rohkeutta. Tavoitteena on sisäisen motivaation, ilon, innostuksen ja uteliaisuuden syttyminen. Avoimessa ja luottamuksellisessa ilmapiirissä epäonnistumisetkin nähdään oppimisen mahdollisuuksina. Tehtävät ovat riittävän haastavia, jotta opiskelijalla on mahdollisuus luovuuteen ja oman oppimisensa ohjaamiseen. Tutkimiseen, kokeilemiseen ja ongelmanratkaisuun perustuvat opiskelumenetelmät edistävät oppimaan oppimista ja kehittävät kriittistä ja luovaa ajattelua. Tarvittaessa opiskelijaa autetaan hänelle laajoissa tai haastavissa tehtävissä.  

3.2 Oppimisympäristöt

Kauniaisten kaupunki tarjoaa Kauniaisten lukiolle turvallisen ja asianmukaisen toimintaympäristön. Lukio toimii aktiivisesti rakentaakseen opiskelijoille mahdollisuuksia tutustua lähiseudun toisen asteen oppilaitoksiin, korkeakouluihin sekä työelämään. Tavoite toteutuu kehittämishankkeissa ja vierailuilla opetuksen yhteydessä. Työelämäyhteyksiä luodaan erityisesti Lukiolaisen bisneskoulun kurssien ja verkostoitumisen kautta. GraniWorks, koulussa toimiva opiskelijoiden pyörittämä yritys, välittää työtilaisuuksia koulun opiskelijoille ja työvoimaa asiakkaille.

Kauniaisten kaksikielisyys näkyy lukion toiminnassa ja yhteistyökumppaneissa. Kauniaisten lukion läheinen oppilaitoskumppani on Gymnasiet Grankulla samskola (GGs), Kauniaisten ruotsinkielinen lukio. GGs:n kanssa kehitetään lukion toimintaa ja järjestetään yhteisiä kursseja.

Opiskeluympäristöt perustuvat oppimisen ja luovuuden tukemiseen, opiskelijoiden kiinnostuksen kohteisiin sekä yksilöllisiin tarpeisiin. Fyysistä koulun oppimisympäristöä kehitetään siten, että se on viihtyisä ja kannustaa oppimiseen. Näillä periaatteilla kehitetään sekä opetuskäytössä olevia luokkahuoneita että koulun yhteisiä käytävä- ja oleskelutiloja. Opiskelijat voivat käyttää koulun tarjoamaa oppimisympäristöä myös itsenäiseen opiskeluun.

Fyysiseen oppimisympäristöön kuuluvat ajanmukaiset välineet, jotka pidetään hyvässä kunnossa. Fyysinen oppimisympäristö laajenee virtuaaliseksi tieto- ja viestintätekniikan avulla. Opiskelijat käyttävät opiskelussaan henkilökohtaisia päätelaitteita. Tieto- ja viestintätekniikka on sekä oppimisen kohde että väline, jonka avulla opiskellaan. Hyvät tieto- ja viestintätekniikan käyttötaidot ovat osa valmistautumista jatko-opintoihin ja työelämään. Tekniikka tukee sekä yksilöllistä että yhteisöllistä oppimista, ja se mahdollistaa yhteistyön, tiedon hakemisen, muokkaamisen, luomisen sekä jakamisen. Tekniikka mahdollistaa vuorovaikutuksen ja palautteen antamisen sekä tarjoaa monipuolisia tapoja osallistua keskusteluun. Tieto- ja viestintätekniikan käyttö opiskelussa vaatii systemaattista harjoittelua.

Opetuksessa käytetään runsaasti koulun ulkopuolisia oppimisympäristöjä: vieraillaan kulttuurikohteissa, työpaikoilla ja muissa oppilaitoksissa. Kansainvälinen toiminta on yksi Kauniaisten lukion painotusalueista, jota tuetaan laajalla kansainvälisten kurssien tarjonnalla. Ohjelmassa on ulkomaille suuntautuvia opintoretkiä ja opiskelijavaihtoja, joiden kohteet päätetään lukuvuosittain toimintasuunnitelmassa. Uusiin mahdollisuuksiin kansainvälisessä yhteistyössä suhtaudutaan avoimesti ja joustavasti. Opiskelijat ja opettajat voivat osallistua kansainvälisiin opetusalan tapahtumiin. Yhteistyötä tehdään myös vapaaehtoisjärjestöjen kanssa.

Kauniaisten lukiossa on monipuolinen kurssitarjonta, jonka avulla opiskelija voi painottaa haluamiaan opintoja ja valita oppimisympäristöjä. Opiskelija voi suorittaa kursseja myös itsenäisinä kursseina tai etäopiskeluna.

Sosiaalinen ympäristö muodostaa tärkeän osan lukion oppimisympäristöstä. Opettajat, opiskelijat ja henkilökunta edistävät toiminnallaan osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Opetuksessa käytetään toimintatapoja, jotka ohjaavat yhteisölliseen työskentelyyn. Opiskelijoihin luotetaan, heille annetaan vastuuta yhteisten asioiden hoitamisesta, ja heidän mielipiteitään kuunnellaan.

3.3 Oppiva yhteisö

Kauniaisten lukion työyhteisöä kehitetään oppivan yhteisön toimintaperiaatteita noudattaen. Työyhteisön toiminta perustuu jaettuun johtajuuteen, tiimitoimintaan ja osaamisen jakamiseen. Työyhteisö sekä siinä toimivat tiimit ja työryhmät asettavat toiminnalleen tavoitteita ja arvioivat tavoitteidensa toteutumista. Työyhteisö arvioi toimintaansa ja organisaatiotaan, ja lisäksi opiskelijoilta ja huoltajilta kerätään palautetta säännöllisesti. Myös ulkopuolisilla arvioinneilla saadaan tietoa lukion toiminnasta. Lukio kehittää toimintaansa saamansa palautteen perusteella.

Opiskelijoiden edustajat osallistuvat opettajainkokouksiin ja opettajien tiimien toimintaan. Opiskelijakunnalla on oma organisaationsa, jota kehitetään oppivan yhteisön ja demokratian periaatteita ja kasvatustavoitteita noudattaen. Opiskelijoille annetaan vastuuta yhteisten asioiden suunnittelusta ja toteutuksesta. Eri vuositasojen opiskelijat ohjaajineen huolehtivat oman vuositasonsa perinteistä. Opiskelijoita kannustetaan olemaan aktiivisia ja luomaan uutta kulttuuria kouluun.

Lukiossa arvostetaan kulttuurista ja kielellistä moninaisuutta. Eri kielet, uskonnot ja elämänkatsomukset toimivat rinnakkain ja vuorovaikutuksessa keskenään. Yhteisö hyödyntää suomalaista kulttuuriperintöä, kansallis- ja vähemmistökieliä sekä omaa ja ympäristönsä kulttuurista, kielellistä, uskonnollista ja katsomuksellista moninaisuutta. Yhteisössä ymmärretään, miten keskeinen merkitys kielellä on oppimisessa ja vuorovaikutuksessa, identiteettien rakentumisessa sekä sosiaalistumisessa yhteiskuntaan.

3.4 Opintojen rakenne

3.4.1 Pakolliset, syventävät ja soveltavat lukiokurssit

Kauniaisten lukio tarjoaa valtakunnalliset pakolliset ja syventävät kurssit oppiaineissa, jotka on määritelty valtioneuvoston asetuksessa lukion tuntijaosta (2014). Nuorille tarkoitetussa lukiokoulutuksessa lukion oppimäärä sisältää vähintään 75 kurssia. Opiskelijan on valittava opinto-ohjelmaansa vähintään 47 - 51 pakollista kurssia sekä kymmenen syventävää kurssia, joista osa voi olla valtakunnallisia teemaopintokursseja. Lisäksi tarjotaan koulukohtaisia ja valtakunnallisia soveltavia kursseja. Opiskelijalle suositellaan ainakin yhden kurssin suorittamista itsenäisesti. Siitä sovitaan aineenopettajan kanssa.

Tarvittaessa kurssien järjestämistä voidaan toteuttaa yhdessä lähi- tai etäopetuksena jonkin toisen oppilaitoksen kanssa. Suomi toisena kielenä -kurssien opetus toteutetaan yhteistyössä muiden oppilaitosten kanssa.

Kauniaisten lukio tarjoaa opiskelijoilleen mahdollisuutta painottaa opinnoissaan taloutta ja yrittäjyyttä, josta käytetään nimeä Lukiolaisen bisneskoulu. Painotus toteutuu erityisesti soveltavissa Lukiolaisen bisneskoulu -kursseissa. Se voidaan ottaa huomioon myös muissa kursseissa.

Kauniaisten lukion soveltavat kurssit koostuvat eri aineiden ylioppilaskirjoituksiin valmistavista kursseista, taito- ja taideaineiden lukiodiplomikursseista, oppiaineiden omista soveltavista kursseista, eri oppiaineita yhdistävistä kursseista sekä Lukiolaisen bisneskoulun kursseista. Jokaiselle ikäluokalle annetaan monipuoliset mahdollisuudet opiskella ilmiöpohjaisia opintoja. Syventävien ja soveltavien kurssien tarjonta päätetään vuosittain ja esitetään lukuvuoden toimintasuunnitelmassa.

Kurssien suoritusjärjestys pakollisissa ja syventävissä kursseissa on pääsääntöisesti kurssien numerojärjestys.

3.4.2 Kieliohjelma

Kauniaisten lukiossa tarjotaan opetusta seuraavissa kielissä:
A-kielet: englanti, ruotsi, saksa
B1-kieli: ruotsi
B2-kielet: saksa, ranska, venäjä
B3-kielet: saksa, ranska, venäjä, espanja

Kieliohjelmaa voidaan täydentää myös muiden kielten soveltavilla kursseilla.

3.4.3 Aihekokonaisuuksien toteuttaminen opinnoissa

Lukioiden valtakunnallisia yhteisiä aihekokonaisuuksia ovat

 • aktiivinen kansalaisuus, yrittäjyys ja työelämä,
 • hyvinvointi ja turvallisuus,
 • kestävä elämäntapa ja globaali vastuu,
 • kulttuurien tuntemus ja kansainvälisyys,
 • monilukutaito ja mediat,
 • teknologia ja yhteiskunta.
Aihekokonaisuudet toteutetaan siten, että kaikissa oppiaineissa opetukseen sisällytetään läpäisyperiaatteella aihekokonaisuuksien teemoja. Vuosittain lukion toimintasuunnitelmassa otetaan tavoitteeksi kaksi aihekokonaisuutta, joiden pohjalta suunnitellaan lukuvuoden toimintaa. Näin lukiolainen tutustuu kolmen opiskeluvuoden aikana kaikkiin kuuteen aihekokonaisuuteen. Aktiivinen kansalaisuus, yrittäjyys ja työelämä -aihekokonaisuus on vahvasti esillä koko ajan Lukiolaisen bisneskoulu -painotuksen kautta.


Rehtori 050 5995411
Toimisto 050 5392512 tai 050 3313321
kauniaistenlukio@kauniainen.fi
Kasavuorentie 1