Lontoo-rajattu

4 Lukiolaisen bisneskoulu -painotus

4 Lukiolaisen bisneskoulu -painotus

Bisneskoulu 1

Lukiolaisen bisneskoulu on opinto-ohjelman painotus, joka koostuu talouden ja yrittäjyyden opintokokonaisuudesta sekä lukion omasta GraniWorks-yritystoiminnasta. Opiskelija voi valita koko Lukiolaisen bisneskoulu -kokonaisuuden tai soveltuvia osia omaan opinto-ohjelmaansa. Opintokokonaisuuden sisältöihin kuuluu keskeisiä talous- ja liike-elämän tietoja ja taitoja. Kurssiohjelmaa voidaan päivittää yhteistyökumppaneiden ja ajankohtaisten ilmiöiden mukaan.  

Bisneskoulu2

Lukiolaisen bisneskoulun ytimenä toimii lukiolaisten oma kaupparekisteriin merkitty yritys GraniWorks, jonka yritysmuoto on osuuskunta (Osuuskunta Grani). Sen toimintaa organisoi opiskelijahallitus. GraniWorks tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuksia harjoitella yritystoimintaa sekä perustaa omia yrityksiä. Lisäksi GraniWorks välittää palkallisia työtilaisuuksia lukiolaisille. Toiminnassa mukana olevat opiskelijat saavat työtodistuksen ja kurssisuorituksia yrittäjyydestä.

Opiskelijat oppivat taloushallinnon, markkinoinnin ja myynnin perusteita, edustavat ja markkinoivat lukiota. Lukiolaisen bisneskoulu -kursseilla järjestetään vierailuja ja tapahtumia sekä tutustutaan lähialueen yrityksiin erilaisten opintokokonaisuuksien ja työssä oppimisen avulla.

Lukiolaisen bisneskoulu -painotuksen tavoitteena on, että opiskelija

  • perehtyy talouselämän eri osa-alueisiin ja yritystoiminnan perusteisiin sekä kansainvälisiin liiketoimintaympäristöihin,

  • oppii hahmottamaan yritystoiminnan merkityksen niin kansantaloudelle kuin koko yhteiskunnallekin,

  • syventää tietojaan ja taitojaan talouselämästä osallistumalla lukion osuuskunnan toimintaan, toimimalla omassa yrityksessään tai jossakin muussa yrityksessä,

  • ymmärtää talouden olevan väline, jonka tarkoituksena on tuottaa hyvinvointia ympäristön kestävyyden asettamissa rajoissa,

  • kehittää työ- ja yrityselämän taitoja: oma-aloitteisuutta, luovuutta, vastuullisuutta ja suunnitelmallisuutta, kieli-, digi-, media- ja kommunikaatiotaitoja,

  • omaksuu uuden oppimiseen, luovuuteen ja rohkeuteen kannustavan yrittäjämäisen asenteen,

  • saa hyvät valmiudet jatko-opintoihin,

  • kykenee motivoitumaan ja löytää omat vahvuutensa,

  • luo taloudesta kiinnostuneelle opiskelijalle elämyksellisen oppimispolun niin talouden jatko-opintoihin kuin liike-elämän moninaisiin työtehtäviinkin.

GraniWorks on merkittävä paikallinen toimija, joka työskentelee yhteistyössä Kauniaisten kaupungin, Kauniaisten yrittäjien sekä lähiseudun yritysten, yhdistysten ja oppilaitosten kanssa. Kumppanuuksia rakennetaan kotimaisten ja ulkomaisten korkeakoulujen, yritysten sekä muiden organisaatioiden kanssa. Lukiolaiset kohtaavat yrittäjiä ja asiantuntijoita, jotka tuovat työ- ja yrityselämän osaksi opiskelijoiden arkea. Opiskelijat pääsevät soveltamaan teoriatietojaan projekteissa ja hankkeissa sekä osallistuvat yrityskilpailuihin. Opiskelija saa Lukiolaisen bisneskoulun opintokokonaisuuden suoritettuaan GraniWorks-diplomin, johon voidaan sisällyttää myös työskentely osuuskunnassa tai lukiolaisen omassa yrityksessä.
Rehtori 050 5995411
Toimisto 050 5392512 tai 050 3313321
kauniaistenlukio@kauniainen.fi
Kasavuorentie 1