Lontoo-rajattu

5 Opiskeluhuolto ja opiskelijan ohjaus

5 Opiskeluhuolto ja opiskelijan ohjaus

Kauniaisten lukion opiskeluhuollon tavoitteena on, että jokainen opiskelija tuntee olevansa tervetullut ja arvostettu koulussa sekä voivansa opiskella turvallisessa oppimisympäristössä. Opiskeluhuolto järjestää tarvittavat palvelut, joiden avulla jokaisella opiskelijalla ovat yhdenvertaiset opiskeluedellytykset.

Ohjaustoiminta muodostaa lukion toiminnassa kokonaisuuden, joka tukee opiskelijaa lukio-opintojen eri vaiheissa sekä kehittää hänen valmiuksiaan tehdä koulutusta ja tulevaisuutta koskevia valintoja ja ratkaisuja. Opiskelijan ohjaukseen osallistuu koko koulun henkilökunta, vaikka päävastuu onkin opinto-ohjaajilla.

5.1 Yhteisöllinen ja yksilökohtainen opiskeluhuolto

Yhteisöllisen opiskeluhuollon keskeiset tavoitteet ovat:

  • edistää oppimista, terveyttä ja hyvinvointia sekä opiskelijoiden osallisuutta ja ehkäistä ongelmien syntymistä,

  • edistää oppilaitoksen ja opiskeluympäristön hyvinvointia, terveellisyyttä ja turvallisuutta, esteettömyyttä, yhteisöllistä toimintaa sekä kodin ja oppilaitoksen välistä yhteistyötä,

  • turvata varhainen tuki sitä tarvitseville.

Kauniaisten lukiossa opiskeluhuollon toiminnasta vastaavat rehtori sekä yhteisöllinen opiskeluhuoltoryhmä (lukion OHR). OHR kokoontuu säännöllisesti.

Kauniaisten lukion yhteisölliseen opiskeluhuoltoryhmään kuuluu seuraavia jäseniä:

rehtori, opinto-ohjaaja, opettajien edustaja, koulupsykologi, koulukuraattori, terveydenhoitaja ja erityisopettaja. Tapaamisiin kutsutaan tarvittaessa muita asiantuntijoita tai koulun henkilökuntaa. Lukuvuosisuunnitelmissa määritellään OHR:n tavoitteet kullekin lukuvuodelle.Yhteisöllinen opiskeluhuoltoryhmä arvioi omaa toimintaansa sekä uudistaa tarvittaessa toimintatapojaan. Koulu tekee yhteisöllisen opiskeluhuollon kehittämiseksi yhteistyötä ulkopuolisten tahojen kanssa.

Yksilökohtaisella opiskeluhuollolla tarkoitetaan opiskelijalle annettavia kouluterveydenhuollon palveluja, opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalveluja sekä yksittäistä opiskelijaa koskevaa monialaista opiskeluhuoltoa. Koko henkilökunta ohjaa tarvittaessa opiskelijaa yksilökohtaisen opiskeluhuollon pariin. Yksilökohtaisen opiskeluhuollon tavoitteena on seurata ja edistää opiskelijan kokonaisvaltaista kehitystä, terveyttä ja hyvinvointia sekä tukea opiskelua.

5.2 Opiskelun erityinen tuki

Opetuksessa otetaan huomioon opiskelijoiden yksilölliset oppimisen edellytykset ja lisätuen tarve. Koulu varaa resursseja tukiopetuksen järjestämiseen, ja tarvittaessa opiskelija ohjataan käyttämään erityisopettajan palveluita. Arvioitavien suoritusten tekemiseen opiskelijalle voidaan antaa lisäaikaa, ja hänelle voidaan järjestää erityistila. Lisäksi voidaan toteuttaa muita oppimista edistäviä tukitoimia. Lukion ensimmäiselle vuositasolle tehdään ryhmäseulonta luki-vaikeuksien löytämiseksi ja mahdollisten tukitoimien aloittamiseksi ajoissa. Koulu panostaa proaktiivisesti ongelmien varhaiseen löytämiseen ja opiskelutaitojen kehittämiseen.

5.3 Terveyden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen

Kauniaisten lukiossa on avoimen toimintakulttuurin kehittäminen, joka perustuu kaikkien koulussa toimivien henkilöiden vuoropuheluun. Näin lisätään yhteisön hyvinvointia. Toimiva ja itseään arvioiva organisaatio osaa kuunnella myös heikkoja signaaleja sekä suunnata niiden perusteella toimintaansa.

Akuuteissa tilanteissa opiskeluhuolto palvelee tehokkaasti. Kouluterveydenhoitaja järjestää opiskelijoille säännöllisiä terveystarkastuksia, joiden yhteydessä jokainen opiskelija täyttää kattavan terveyskyselylomakkeen. Koulussa järjestetään säännöllisesti kyselyitä, joiden avulla selvitetään opiskelijoiden terveyteen sekä oppimisympäristön terveellisyyteen ja turvallisuuteen liittyviä asioita.

Koulukiinteistön turvallisuudesta ja terveellisyydestä pidetään hyvää huolta yhteistyössä kaupungin kiinteistöistä vastaavien henkilöiden kanssa. Sisäilman laatua seuraa kaupungin sisäilmatyöryhmä. Omien tarkastusten ja seurannan lisäksi viranomaiset tekevät säännöllisiä palo- ja terveystarkastuksia. Mahdollisiin terveysriskeihin reagoidaan nopeasti. Turvallisuutta ylläpidetään järjestämällä säännöllisesti koko koulun poistumisharjoituksia sekä kouluttamalla opettajia. Kauniaisten lukion luokissa on turvallisuuskansio, jossa on kriisisuunnitelma sekä tarvittavat ohjeet hätätilanteita varten.

Kauniaisten lukiossa tarjotaan terveellistä ja monipuolista ruokaa. Opiskelijoille järjestetään mahdollisuus ostaa välipalaa.

5.4Osallisuus

Osallisuus lisää hyvinvointia, joten opiskelijoita kuullaan sellaisissa asioissa, jotka vaikuttavat heihin ja koulun oppimisympäristöihin. Opiskelijat valitsevat keskuudestaan opiskelijakunnan hallituksen (OPKH), joka edustaa opiskelijoiden kantaa. Hallitusta rohkaistaan tekemään aloitteita ja vaikuttamaan. Sen jäsenet toimivat yleensä opiskelijoiden edustajina opettajain- ja tiimikokouksissa. OPKH edistää opiskelijoiden viihtyvyyttä ja kehittää oppimisympäristöjä. OPKH:n edustajat osallistuvat myös lukion kestävän kehityksen edistämiseen.

Huoltajien osallisuutta edistetään hyvällä tiedotuksella koteihin. Koulu välittää tietoa Wilman, koulun kotisivujen, sosiaalisen median ja tiedotteiden kautta. Vanhempainiltoja järjestetään jokaiselle vuositasolle. Huoltajille tarjotaan mahdollisuus palautteen antamiseen. Huoltajille ja opiskelijoille suunnataan säännöllisesti lukion laatua mittaava kysely, jonka perusteella koulua kehitetään.

5.5 Opiskelijan ohjauksen työnjako

Lukion opiskelijan ohjaus alkaa toiselle asteelle siirtymisen nivelvaiheesta. Lukio-opiskelusta ja lukio-opintoihin hakeutumisesta tiedotetaan perusopetuksen päättövaiheessa oleville oppilaille ja heidän huoltajilleen. Heillä on mahdollisuus osallistua Kauniaisten lukion esittelytilaisuuksiin.

Opiskelijan ohjauksen tarkoituksena on tukea opiskelijaa lukio-opintojen eri vaiheissa sekä kehittää hänen valmiuksiaan tehdä koulutusta ja elämänuraa koskevia valintoja ja ratkaisuja. Ohjaukseen osallistuvat koulun opettajat ja ohjaushenkilöstö. Opinto-ohjaajilla on päävastuu opinto-ohjauksen järjestämisestä sekä ohjauksen kokonaisuudesta. Opinto-ohjausta annetaan ryhmäopetuksena tai pienryhmissä opinto-ohjauksen kursseilla sekä yksilöllisenä ohjauksena.

Lukion keskeisenä kasvatustavoitteena on kehittää opiskelijan itseohjautuvuutta ja tukea hänen itsenäistymiskehitystään. Opiskelijan ohjaus on tärkeässä asemassa myös ennaltaehkäisevässä opiskelijahuollossa. Se pyrkii käsittelemään asiat ensin opiskelijan kanssa, ja huoltaja otetaan tarvittaessa mukaan keskusteluun. (S,H)

Ryhmänohjaaja on ryhmänsä opiskelijoiden lähiohjaaja ja ensisijainen yhdyshenkilö kodin ja koulun välisessä yhteistyössä. Ryhmänohjaajat pitävät viikoittain ryhmänohjaustuokion omalle ryhmälleen. Ryhmänohjaajat ja opinto-ohjaajat seuraavat opiskelijoiden kurssikertymää. Tarvittaessa myös ryhmänohjaajat ottavat yhteyttä ryhmänsä opiskelijoiden huoltajiin, koulun muuhun henkilöstöön tai OHR:ään.

Aineenopettaja ohjaa opiskelijaa oppiainekohtaisissa opiskelutaidoissa, auttaa tätä kehittämään oppimaan oppimisen taitojaan ja tukee opiskelijan jatko-opintovalmiutta ja työelämätuntemusta oman oppiaineensa osalta.

Opinto-ohjaajat ohjaavat opiskelijaa tekemään henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, joka koskee lukio-opiskelua, ylioppilastutkintoa, jatko-opintoja ja työuraa. Opinto-ohjaajat tiedottavat Espoon ja Kauniaisten toisen asteen oppilaitosten yhteisestä kurssitarjonnasta sekä jatko-opintoihin liittyvistä tapahtumista. Opinto-ohjaaja tukee nivelvaiheessa olevaa opiskelijaa siirtymään lukion jälkeisiin jatko-opintoihin.

Jatko-opintomahdollisuuksia esitellään opiskelijoille kutsumalla vierailijoiksi eri koulutusalojen opiskelijoita korkeakouluista sekä muista oppilaitoksista. Mahdollisuuksien mukaan opinto-ohjauksen kursseilla osallistutaan jatko-opintoihin liittyvin tapahtumiin ja vieraillaan oppilaitoksissa.

Opiskelijan ohjauksessa tehdään yhteistyötä lähiseudun oppilaitosten, kaupunkien nuoriso-, sosiaali- ja terveystoimien sekä muiden opiskelijahuollon toimijoiden kanssa.

5.6 Kieleen ja kulttuuriin liittyviä kysymyksiä

Kauniaisten lukiossa kunnioitetaan jokaisen oikeutta omaan kieleen ja kulttuuriin. Opiskelijoiden omaa kulttuuri-identiteettiä tuetaan ja monikulttuurisuutta arvostetaan. Kaikki oppilaitoksen toimijat ovat vastuussa yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumisesta.

Kauniaisten lukion opetuskieli on suomi. Muille kuin suomea äidinkielenään puhuville järjestetään suomi toisena kielenä -opetusta. Oman äidinkielen ja uskonnon opetusta järjestetään mahdollisuuksien mukaan.
Rehtori 050 5995411
Toimisto 050 5392512 tai 050 3313321
kauniaistenlukio@kauniainen.fi
Kasavuorentie 1