Lontoo-rajattu

6 Opiskelijan oppimisen arviointi

6 Opiskelijan oppimisen arviointi

6.1 Arvioinnin tavoitteet

Arvioinnin tehtävänä on edistää opiskelijan oppimista. Rakentavan arvioinnin lähtökohtana on, että opiskelija ymmärtää, mitä hänen on tarkoitus oppia ja miten oppimista arvioidaan. Arvioinnilla opiskelijaa kannustetaan omien tavoitteiden asettamiseen ja tarkoituksenmukaisten työskentelytapojen valitsemiseen. Opintojen aikainen arviointi ja palautteen antaminen ovat osa opiskelijan ja opettajan välistä vuorovaikutusta. Arvosanan antaminen kuuluu lukiokoulutuksessa yhtenä osana monipuoliseen arviointiin. Opiskelijan osaamisesta annetaan tarvittaessa tietoja huoltajalle sekä jatko-opintojen järjestäjien, työelämän ja muiden vastaavien tahojen tarpeisiin.

Arvioinnin osa-alueita

arviointi

Arviointi toteutuu siten, että

 • opiskelijalle selvitetään kurssin tavoitteet ja arviointikriteerit,

 • opiskelija asettaa itselleen tavoitteet ja arvioi omaa oppimistaan,

 • opiskelijan työmenetelmiä, oppimisprosessia, oppimistuloksia ja edistymistä arvioidaan monipuolisesti,

 • opiskelija saa ymmärrettävää ja kannustavaa palautetta,

 • opiskelijan tietojen ja taitojen omaksumista arvioidaan rakentavasti,

 • opettaja kehittää työtään itsearvioinnin ja saamansa palautteen perusteella.

6.2 Kurssisuorituksen arvosanan määräytyminen

Opiskelijan kurssisuorituksesta annetaan arvosana kurssin päätyttyä. Arvosana perustuu monipuoliseen näyttöön oppiaineen ja kurssin tavoitteiden saavuttamisesta. Erilaisten tuotosten lisäksi käytetään opiskelijan oppimisen ja työskentelyn havainnointia. Arvosanan antamisen tukena voidaan käyttää opettajan ja opiskelijan välisiä keskusteluja sekä opiskelijoiden itse- ja vertaisarviointia. Arvioinnin kohteina ovat opiskelijan tiedot ja taidot. Arviointi ei kohdistu opiskelijan arvoihin, asenteisiin, mielipiteisiin tai henkilökohtaisiin ominaisuuksiin.

Yleisten arviointiperusteiden lisäksi kunkin kurssin tavoitteet ja arviointiperusteet käydään opiskelijoiden kanssa läpi kurssin alussa. Arviointiperusteista tiedottaminen tukee opiskelijoita työskentelyn suunnittelussa ja oppimisprosessissa.

Kielelliset vaikeudet sekä muut syyt, jotka vaikeuttavat osaamisen osoittamista, otetaan huomioon arvioinnissa siten, että opiskelijalla on mahdollisuus erityisjärjestelyihin ja vaihtoehtoisiin tapoihin osoittaa osaamisensa. Kyseiset vaikeudet voidaan ottaa huomioon määrättäessä opiskelijan kurssiarvosanaa.

6.2.1 Numeroarvosanat ja suoritusmerkinnät

Numeroarvioinnissa käytetään asteikkoa 10 - 4. Arvosana 10 osoittaa erinomaisia, 9 kiitettäviä, 8 hyviä, 7 tyydyttäviä, 6 kohtalaisia ja 5 välttäviä tietoja ja taitoja. Hylätty suoritus merkitään arvosanalla 4. Kirjallisesti annettu sanallinen arviointi ja suullisesti arviointikeskustelussa annettu palaute voivat täydentää ja täsmentää arvosanaa.

Pakollisten ja opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjen valtakunnallisten syventävien kurssien arvosana annetaan numeroin lukuun ottamatta opinto-ohjauksen kursseja ja teemaopintojen kursseja, joista annetaan suoritusmerkintä (S = suoritettu, H = hylätty). Valtakunnalliset ja paikalliset soveltavat kurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä (S, H).

Suoritus kesken -merkintä (SK) annetaan kurssisuorituksesta, jota ei ole voitu arvioida. Se tarkoittaa, että opiskelijalla ei ole arviointia varten riittävästi näyttöä. Kesken jäänyttä kurssia tulee täydentää tavalla, joka sovitaan yhteisesti aineenopettajan kanssa.

Opiskelijalla on mahdollisuus hylätyn kurssiarvosanan korottamiseen. Hyväksyttyä arvosanaa on mahdollista korottaa osallistumalla kurssille uudelleen tai suorittamalla kurssin itsenäisesti, ja lopullinen arvosana määräytyy paremman suorituksen mukaan. Arviointi perustuu myös arvosanaa korotettaessa monipuoliseen näyttöön.

Opiskelija voi suorittaa kurssin myös itsenäisesti, ja siitä edellytetään hyväksytty arvosana. Jos opiskelija opiskelee kurssin kokonaan tai osittain itsenäisesti, noudatetaan soveltuvin osin edellä mainittuja arviointiperiaatteita. Tavoitteiden saavuttamista ja niiden suuntaista edistymistä on myös tällöin arvioitava riittävän laaja-alaisesti kurssin kokonaisuuden kannalta.

6.2.2 Osaamisen tunnustaminen ja opintojen hyväksilukeminen

Kun opiskelija hakee muualla suorittamiensa opintojen tai muutoin hankkimansa osaamisen tunnustamista, hänen tulee esittää selvitys opinnoistaan tai osaamisestaan. Lukio voi pyytää opiskelijaa täydentämään näyttöä suhteessa lukiokoulutuksen tavoitteisiin. Myös opintojen laajuuteen kiinnitetään huomiota. Opiskelijoille annetaan tietoa osaamisen tunnustamisen käytännöistä.

Muualla suoritettuja opintoja tai muutoin hankittua osaamista voidaan lukea hyväksi lukio-opintoihin siten, että niistä saa pakollisia, syventäviä tai soveltavia kursseja. Mikäli opinnot tai muutoin hankittu osaaminen luetaan hyväksi opetussuunnitelman perusteiden mukaan numerolla arvioitavaan kurssiin, kurssista annetaan numeroarvosana. Arvosanan määräytymisen tueksi voidaan tarvittaessa edellyttää lisänäyttöjä. Muutoin hankitun osaamisen arvioinnissa menetellään, kuten opetussuunnitelman perusteissa ja opetussuunnitelmassa kurssien ja oppimäärän arvioinnista määrätään.

Opiskelijalla voi olla päättötodistuksessaan oppiaineesta vain yhden laajuinen oppimäärä. Kun opiskelijan siirtyy oppiaineen pitkästä oppimäärästä lyhyempään, hänen suorittamansa pitkän oppimäärän opinnot luetaan hyväksi lyhyemmässä oppimäärässä siinä määrin, kuin niiden tavoitteet ja keskeiset sisällöt vastaavat toisiaan. Tällöin pitkän oppimäärän kurssien arvosanat siirtyvät suoraan lyhyiden kurssien arvosanoiksi. Muut pitkän oppimäärän mukaiset opinnot voivat olla lyhyen oppimäärän syventäviä tai soveltavia kursseja. Vastaavuuksista on tarkemmin oppiaineiden oppimäärien ja kurssikuvausten yhteydessä. Jos opiskelija pyytää, hänelle tulee järjestää mahdollisuus lisänäyttöihin osaamistason toteamiseksi.

Kun opiskelija siirtyy kesken oppimäärän lyhyemmästä pitempään oppimäärään, menetellään edellä olevien periaatteiden mukaisesti. Tällöin voidaan edellyttää lisänäyttöjä, ja tässä yhteydessä myös arvosana harkitaan uudelleen.

Jos opiskelijan äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen oppimääränä on suomi toisena kielenä ja kirjallisuus (S2), hänen kurssisuoritustaan arvioidaan tämän oppimäärän mukaan huolimatta siitä, onko hänelle järjestetty erillistä S2-oppimäärän mukaista opetusta vai ei. Näin on myös silloin, jos lukio on voinut tarjota vain osan S2-oppimäärän kursseista. Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän mukaisesti suoritetut kurssit luetaan hyväksi täysimääräisesti S2-oppimäärän kursseihin. Niistä saatu arvosana siirtyy S2-kurssin arvosanaksi. S2-kurssit korvaavat suomen kielen ja kirjallisuuden oppimäärän kurssit siinä määrin, kuin niiden tavoitteet ja keskeiset sisällöt vastaavat toisiaan. Opiskelijalla voi olla todistuksessaan arvosana vain joko suomen kielen ja kirjallisuuden oppimäärästä tai S2-oppimäärästä mutta ei molemmista.

6.3 Oppiaineen oppimäärän arviointi

Oppiaineen oppimäärä muodostuu niistä kursseista, jotka opiskelija on oman opiskelusuunnitelmansa mukaisesti suorittanut. Opiskelijan opiskelusuunnitelma tarkentuu lukio-opintojen aikana. Sen laatiminen ja seuranta ohjaavat opiskelijaa tavoitteellisiin kurssivalintoihin. Samassa oppiaineessa eri opiskelijoilla voi olla erilaajuiset oppimäärät.

Eri oppiaineiden pakolliset ja valtakunnalliset syventävät kurssit on kuvattu lukion opetussuunnitelman perusteissa. Teemaopintojen valtakunnalliset syventävät kurssit eivät muodosta oppimäärää, vaan ne ovat erillisiä kursseja. Opiskelijan opiskelemia pakollisia ja valtakunnallisia syventäviä kursseja ei voi jälkikäteen poistaa lukuun ottamatta hylättyjä teemaopintokursseja. Valtakunnallisista soveltavista ja paikallisista soveltavista kursseista luetaan oppiaineen oppimäärään vain opiskelijan hyväksytysti suorittamat kurssit.

Oppiaineen oppimäärässä opiskelijalla saa olla hylättyjä kurssiarvosanoja enintään seuraavasti:

Opiskelijan opiskelemat pakolliset ja valtakunnalliset syventävät kurssit

Hylättyjä kurssiarvosanoja enintään

1–2 kurssia

0

3–5 kurssia

1

6–8 kurssia

2

9 kurssia tai enemmän

3


Oppiaineen oppimäärän arvosana määräytyy opiskelijan opiskelemien pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien kurssiarvosanojen aritmeettisena keskiarvona.

Arvosanaa voidaan korottaa, jos opiskelija osoittaa erillisellä näytöllä suurempaa kypsyyttä ja parempaa oppiaineen hallintaa, kuin kurssien arvosanoista määräytyvä oppiaineen arvosana edellyttää.

Oppiaineen oppimäärän arvosanaa on mahdollista korottaa edellä mainitun erillisen näytön lisäksi

 • valtakunnallisten ja paikallisten soveltavien kurssien pohjalta annetulla lisänäytöllä,

 • harkinnanvaraisesti, mikäli opiskelijan arvioinnista päättävät toteavat, että opiskelijan tiedot ja taidot ovat oppiaineen päättövaiheessa kurssiarvosanojen perusteella määräytyvää arvosanaa paremmat.

6.4 Päättötodistuksessa numeroin arvioitavat oppiaineet

Pakollisten oppiaineiden ja valinnaisten vieraiden kielten oppimääristä annetaan lukioasetuksen mukainen numeroarvosana. Opinto-ohjauksesta ja teemaopintojen kursseista annetaan suoritusmerkintä (S,H). Mikäli opiskelija pyytää, hän on oikeutettu saamaan suoritusmerkinnän liikunnasta ja sellaisista oppiaineista, joissa opiskelijan suorittama oppimäärä käsittää vain yhden kurssin, sekä valinnaisista vieraista kielistä, mikäli opiskelijan suorittama oppimäärä niissä käsittää vain kaksi kurssia.

6.5 Lukion oppimäärän suorittaminen

Opiskelija on suorittanut lukion oppimäärän, kun

 • hän on suorittanut oppiaineiden oppimäärät hyväksytysti,
 • valtakunnallisten syventävien kurssien määrä on vähintään 10 ja
 • lukion vähimmäiskurssimäärä 75 kurssia täyttyy.
Valtakunnallisina syventävinä kursseina tarjottavista teemaopintojen kursseista, paikallisista syventävistä, valtakunnallisista soveltavista ja paikallisista soveltavista kursseista voidaan lukion oppimäärään sisällyttää vain opiskelijan hyväksytysti suorittamat kurssit. Jos opiskelija vapautetaan lukiolain 13 §:n mukaan jonkin oppiaineen opiskelusta, hänen tulee valita sen tilalle muita opintoja niin, että säädetty kurssien vähimmäismäärä täyttyy.

Lukiossa ovat käytössä seuraavat todistukset:

 • lukion päättötodistus,
 • todistus oppimäärän suorittamisesta,
 • todistus lukiosta eroamisesta (erotodistus)


Rehtori 050 5995411
Toimisto 050 5392512 tai 050 3313321
kauniaistenlukio@kauniainen.fi
Kasavuorentie 1