Lontoo-rajattu

Kuvataide

Kuvataide

Kuvataideopetuksen lähtökohtana on kulttuurisesti monimuotoinen todellisuus, jota tutkitaan kuvia tuottamalla ja tulkitsemalla. Opiskelijoiden kokemukset, mielikuvitus, luova ajattelu ja tavoitteellinen työskentely luovat perustan moniaistiselle taideoppimiselle. Opetuksen keskeisenä tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin ilmiöitä omassa elämässään ja yhteiskunnassa. Kulttuuriperinnön tuntemusta vahvistetaan oppimalla vastaanottamaan, ymmärtämään ja uudistamaan traditioita. Opiskelijat tarkastelevat taiteessa ja muussa visuaalisessa kulttuurissa ilmeneviä esteettisiä, ekologisia ja eettisiä arvoja. Opetus luo edellytyksiä kriittisen ajattelun kehittämiselle, elinympäristöön vaikuttamiselle ja kestävän elämäntavan edistämiselle.

Kuvataideopetuksessa havainnoidaan, tuotetaan, tulkitaan ja arvotetaan kuvia visuaalisuutta ja muita tiedon tuottamisen tapoja hyödyntämällä. Opetuksessa syvennetään opiskelijan monilukutaitoa. Opiskelijat tutkivat kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin henkilökohtaisia, yhteiskunnallisia ja globaaleja merkityksiä. Opetuksessa perehdytään erilaisiin taidekäsityksiin. Keskeisiä sisältöjä ovat opiskelijoiden omat kuvakulttuurit, ympäristön kuvakulttuurit ja taiteen maailmat, joita tutkitaan rakentamalla yhteyksiä niiden välille. Sisältöjä valitaan opiskelijoille merkityksellisistä ja vieraista kuvakulttuureista. Opiskelijat osallistuvat sisältöjen ja ilmaisun keinojen valintaan. Opetuksessa perehdytään ajankohtaisiin visuaalisen kulttuurin ilmiöihin, toimintatapoihin ja osallistumisen muotoihin.

Opetuksessa luodaan edellytyksiä työtapojen ja opiskeluympäristöjen monipuoliselle käytölle. Opiskelijoita kannustetaan välineiden, materiaalien ja ilmaisun keinojen kokeilemiseen sekä niiden luovaan soveltamiseen. Uudet teknologiat ja mediaympäristöt ovat sekä tutkittavia ilmiöitä että kuvallisen tuottamisen välineitä. Opiskelijoiden kulttuurista osaamista syvennetään yhdessä museoiden ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa. Kuvataideopetus tarjoaa mahdollisuuksia lukion toimintakulttuurin kehittämiselle sekä luo valmiuksia opiskelijan lukion jälkeisille opinnoille.

Opetuksen tavoitteet

Kuvataiteen opetuksen tavoitteena on, että opiskelija

 • ymmärtää taiteen, ympäristön ja muun visuaalisen kulttuurin merkityksen omassa elämässään, yhteiskunnassa ja globaalissa maailmassa,

 • rakentaa kulttuuri-identiteettiään erilaisia kuvia tuottamalla ja tulkitsemalla,

 • syventää monilukutaitoaan ja kulttuurista osaamistaan kuvanlukutaitoa, medialukutaitoa ja ympäristönlukutaitoa kehittämällä,

 • ilmaisee havaintojaan, mielikuviaan ja ajatuksiaan kuvallisesti ja muita tiedon tuottamisen tapoja käyttäen,

 • syventää kuvallisen tuottamisen taitojaan materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisun keinoja tarkoituksenmukaisesti käyttäen,

 • harjaantuu tavoitteelliseen, teemalliseen ja prosessinomaiseen työskentelyyn, itsearviointiin ja yhteistyöhön,

 • ymmärtää työskentelyyn sisältyvien aistinautintojen, tunteiden, kauneuden elämyksien ja luovan ajattelun merkityksen omalle oppimiselle,

 • käyttää tutkivaa lähestymistapaa itsenäisessä ja yhteistoiminnallisessa kuvallisessa työskentelyssä,

 • soveltaa kuvallisen viestinnän keinoja osallistuessaan ja vaikuttaessaan kuvien avulla,

 • tulkitsee kuvataidetta ja muuta visuaalista kulttuuria erilaisia kuvatulkinnan menetelmiä ja käsitteistöjä käyttäen,

 • tarkastelee taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin merkitystä yksilölle, yhteisölle ja yhteiskunnalle eri aikoina ja eri kulttuureissa,

 • tutkii kuvailmaisussaan nykyisyyttä ja tulevaisuutta kulttuurisen moninaisuuden ja kestävän kehityksen näkökulmista.

Arviointi

Kuvataiteen arviointi on kannustavaa, pitkäkestoista, vuorovaikutteista ja opiskelijan kuvataiteellista osaamista kehittävää. Arviointi tukee opiskelijan omakohtaista suhdetta kuvataiteeseen ja muuhun visuaaliseen kulttuuriin. Monipuolinen arviointi edistää opiskelulle asetettujen tavoitteiden toteutumista kaikissa oppimisprosessin vaiheissa. Näin arvioinnilla tuetaan opiskelijan oppimaan oppimisen taitojen syventämistä. Arvioinnin kokonaisuuteen kuuluu myös itsearviointia ja vertaisarviointia. Arviointi kohdistuu visuaaliseen havaitsemiseen ja ajatteluun, kuvalliseen tuottamiseen, visuaalisen kulttuurin tulkintaan sekä esteettiseen, ekologiseen ja eettiseen arvottamiseen. Kurssien arvioinnissa otetaan huomioon opiskelijan kuvataiteellisen osaamisen kehittyminen, erilaiset työskentelyprosessit ja työskentelyn tulokset. Arvioinnilla ohjataan työtapojen ja opiskeluympäristöjen tarkoituksenmukaiseen käyttöön yksin ja ryhmässä.

Pakolliset kurssit

KU1 Kuvat ja kulttuurit

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tutkii kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin sisältöjä, ilmiöitä, prosesseja ja toimintatapoja,

 • käyttää kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin keinoja kuvailmaisussaan ja tekee omakohtaisia ratkaisuja,

 • tarkastelee omia ja muiden kuvakulttuureja sekä taiteen, median ja muun visuaalisen kulttuurin ajankohtaisia ilmiöitä,

 • tutkii kuvataidetta ja muuta visuaalista kulttuuria yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmista itsenäisesti ja ryhmän jäsenenä,

 • tarkastelee erilaisia kuvia teoksen, tekijän ja katsojan näkökulmista kuvatulkinnan menetelmiä käyttäen,

 • ymmärtää kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin merkityksen omassa elämässään, yhteiskunnassa ja globaalissa maailmassa.

Keskeiset sisällöt

 • Omat kuvat identiteettien rakentajina, kulttuurisen moninaisuuden ilmentäjinä ja kulttuuriperinnön uudistajina,

 • vaikuttaminen omissa ja muiden kuvissa, taiteessa, mediassa ja muissa ympäristöissä,

 • erilaiset käsitykset taiteesta ja muusta visuaalisesta kulttuurista,

 • kuvataiteen käsitteistö, kuvatyypit ja kuvastot,

 • kuvalliset, sanalliset ja muut kuvatulkinnan keinot,

 • taiteen, median ja muun visuaalisen kulttuurin ajankohtaiset ilmiöt.

KU2 Muotoillut ja rakennetut ympäristöt

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tutkii ympäristön kuvakulttuurien yhteyksiä omiin kuviin, taiteeseen ja kulttuuriperintöön kuvailmaisun taitojaan syventäen,

 • tarkastelee rakennettuja ja luonnon ympäristöjä kulttuurisen moninaisuuden ja kestävän kehityksen kannalta,

 • käyttää arkkitehtuurin, muotoilun ja tuotteistamisen sisältöjä, prosesseja ja toimintatapoja kuvallisen tuottamisen lähtökohtana,

 • osallistuu ja vaikuttaa erilaisiin ympäristöihin visuaalisuutta ja muita tiedon tuottamisen tapoja käyttäen,

 • tarkastelee luonnon, arkkitehtuurin ja muotoilun henkilökohtaisia, yhteisöllisiä, yhteiskunnallisia ja globaaleja merkityksiä,

 • ymmärtää taiteen merkityksen erilaisissa ympäristöissä ja niiden suunnittelussa sekä ajankohtaisissa yhteiskunnallisissa kysymyksissä.

Keskeiset sisällöt

 • Ympäristön kuvakulttuurit identiteettien rakentajina ja kulttuuriperinnön uudistajina,

 • luonto, rakennettu ympäristö, muotoilu, tuotteistaminen, palvelut, mediaympäristöt ja virtuaalimaailmat kuvallisen tuottamisen lähtökohtana,

 • ympäristön suunnittelun ja muotoilun käsitteistö ja kuvastot,

 • ympäristön kuvakulttuurien tulkinnan keinot,

 • luonnon, arkkitehtuurin ja muotoilun ajankohtaiset ilmiöt.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

KU3 Osallisena mediassa

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tutkii median yhteyksiä muihin ympäristöihin, omiin kuviin, taiteeseen ja kulttuuriperintöön kuvallisen viestinnän sekä tieto- ja viestintäteknologian osaamistaan syventäen,

 • tarkastelee mediakulttuureja kulttuurisen moninaisuuden ja kestävän kehityksen kannalta,

 • käyttää median sisältöjä, ilmiöitä, suunnitteluprosesseja ja toimintatapoja kuvallisen tuottamisen lähtökohtana,

 • osallistuu ja vaikuttaa mediaympäristöihin visuaalisuutta ja muita tiedon tuottamisen tapoja käyttäen,

 • tarkastelee mediakulttuurien henkilökohtaisia, yhteisöllisiä, yhteiskunnallisia ja globaaleja merkityksiä,

 • ymmärtää visuaalisuuden merkityksen mediaviestinnässä, mediaympäristöissä ja mediaesityksissä sekä niiden suunnittelussa ja tuottamisessa.

Keskeiset sisällöt

 • Mediakulttuurit identiteettien rakentajina ja kulttuuriperinnön uudistajina,

 • median sisällöt, tuotteet, palvelut, ilmiöt ja ympäristöt kuvallisen tuottamisen lähtökohtana,

 • median käsitteistö, kuvatyypit ja kuvastot,

 • mediaesitysten tulkinnan keinot,

 • median ajankohtaiset ilmiöt ja kysymykset.

KU4 Taiteen monet maailmat

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tutkii taiteen sisältöjen, ilmiöiden ja toimintatapojen yhteyksiä omiin kuviin, ympäristöön ja kulttuuriperintöön ilmiökeskeistä lähestymistapaa hyödyntäen,

 • tarkastelee eri aikoina ja eri ympäristöissä tuotettua kuvataidetta kulttuurisen moninaisuuden ja kestävän kehityksen kannalta,

 • soveltaa erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisun keinoja itsenäisessä ja yhteistoiminnallisessa kuvallisessa työskentelyssä,

 • tarkastelee kuvataiteen merkityksiä yksilölle, yhteisölle ja yhteiskunnalle soveltamalla kuvatulkinnan menetelmiä,

 • tutkii omaan elinympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ilmiöitä kuvallisesti ja muita tiedon tuottamisen tapoja käyttäen,

 • ymmärtää taiteen merkityksen rakennetuissa ja luonnon ympäristöissä, omissa kuvissa sekä vaikuttamisessa ja osallistumisessa.

Keskeiset sisällöt

 • Taiteen maailmat identiteettien rakentajina, kulttuurisen moninaisuuden ilmentäjinä ja kulttuuriperinnön uudistajina,

 • eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa tuotettu kuvataide,

 • kuvataiteen käsitteistö, kuvatyypit ja kuvastot,

 • kuvalliset, sanalliset ja muut taiteen tulkinnan keinot,

 • taiteen ajankohtaiset ilmiöt ja kysymykset.

Soveltavat kurssit

KUS1 Piirustus ja maalaus

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • oppii kuvallista ilmaisua piirtäen ja maalaten,

 • saa mahdollisuuden kokeilla erilaisia piirtämisen ja maalaamisen materiaaleja ja tekniikoita ja kehittää omaa ilmaisua myös maalauksen ja piirustuksen perinteisiä rajoja rikkomalla,

 • kehittää taitojaan prosessinomaisessa työskentelyssä.

Keskeiset sisällöt

 • Piirustus- ja maalausharjoituksia eri välineillä,

 • kuvasommittelun ja väriopin keinojen hyödyntämistä kuvien tekemisessä,

 • oman kuvailmaisun etsimistä ja kehittämistä monipuolisten kokeilujen avulla,

 • tutustuminen ajankohtaiseen taidenäyttelyyn.

KUS2 Valokuvaus ja digitaalinen kuvailmaisu

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • harjaantuu ottamaan valokuvia digijärjestelmäkameralla,

 • tutustuu valokuvan historiaan,

 • oppii analysoimaan valokuvan vaikutuskeinoja eri medioissa.

Keskeiset sisällöt

 • Valokuvaus digijärjestelmäkameralla,

 • kuvankäsittelyohjelman käyttö,

 • kuvajournalismi, studiovalokuvaus ja valaisu, taidevalokuvaus, perinteinen mustavalkopimiö,

Kurssiin kuuluvat kuvausretket ja näyttelykäynti opiskelijoiden valitsemiin kohteisiin.

KUS3 Graafinen suunnittelu

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • saa perustiedot graafisen suunnittelun ilmaisukeinoista,

 • oppii ideoimaan, suunnittelemaan ja toteuttamaan julkaisuja, joista välittyy toivottu viesti oikealle kohderyhmälle,

 • harjaantuu arvioimaan erilaisten toteutustapojen soveltumista eri viestimiin.

Keskeiset sisällöt

 • Kuvailmaisun, sommittelun, värinkäytön ja typografian periaatteet suunnittelutyössä,

 • erilaisten julkaisujen ja visuaalisten viestien analyysi,

 • kuvittaminen osana graafista julkaisua.

Kurssilla työskennellään sekä käsin piirtäen että digitaalisia välineitä hyödyntäen. Kurssi sopii Lukiolaisen bisneskoulun kursseja suorittaville.

KUS4 / ÄIS2 Meidän koulu -kurssi

Kurssilla ideoidaan ja kootaan Kauniaisten suomenkielisten koulujen Meidän koulu-vuosikirjaa ja lukion verkkolehteä yhteiskurssina äidinkielen ja kirjallisuuden kanssa.

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • hahmottaa kirjan ja verkkojulkaisun tekoon liittyvät työvaiheet ideoinnista viimeistelyyn,

 • sitoutuu ja harjaantuu toimimaan työryhmässä,

 • oppii työskentelemään pitkäkestoisessa prosessissa,

 • oppii erilaisia viestintätaitoja.

Keskeiset sisällöt

 • Artikkelien laatiminen,

 • kouluvuoden tapahtumien valo- ja videokuvaaminen,

 • taitto-ohjelmaan perehtyminen ja sivutaiton perusteet,

 • visuaalisen ilmeen suunnittelu ja toteutus.

 • mahdollisuuksien mukaan toiminta yhteistyössä paikallisten medioiden kanssa.

KUS5 (BK3) Tuotesuunnittelu

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • perehtyy ideoinnin työkaluihin tuotesuunnittelussa,

 • kehittää oman tuotteen tai palvelun prototyypin,

 • tutustuu käyttäjälähtöiseen tuotekehitykseen,

 • oppii arvioimaan tuotteiden ja palveluiden markkinapotentiaalia.

Keskeiset sisällöt

 • Ideointi tuotesuunnittelussa,

 • perehtyminen nopeisiin prototypiointimateriaaleihin,

 • prototyyppien kehittäminen vuorovaikutuksessa käyttäjien kanssa,

 • pienoismallien ja havainnekuvien valmistaminen,

 • mahdollisuuksien mukaan tuotesuunnittelun asiantuntijan virikeluento.


Rehtori 050 5995411
Toimisto 050 5392512 tai 050 3313321
kauniaistenlukio@kauniainen.fi
Kasavuorentie 1