Lontoo-rajattu

Liikunta

Liikunta

Pakolliset kurssit

Pakollisilla kursseilla syvennetään peruskoulussa opittuja liikuntataitoja ja -tietoja sekä annetaan mahdollisuus tutustua monipuolisesti erilaisiin liikuntamuotoihin ja  lajeihin. Opetus tukee opiskelijoiden toimintakykyä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia, kasvua osallisuuteen sekä kannustaa terveyttä edistävän liikunnan harrastamiseen ja liikkuvan elämäntavan omaksumiseen.

LI1 Energiaa liikunnasta

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • ymmärtää fyysisen aktiivisuuden ja toimintakyvyn terveyden ja hyvinvoinnin perusedellytyksenä,

 • harjaantuu liikuntataidoissaan ja kehollisessa ilmaisussaan sekä saa tietoja ja kokemuksia fyysisten ominaisuuksien harjoittamisesta monipuolisesti,

 • saa kokemuksia yhdessä liikkumisesta reilun pelin hengessä,

 • vahvistaa koettua liikunnallinen pätevyyttään uuden oppimisen, liikunnan tuoman ilon ja virkistyksen myötä.

Keskeiset sisällöt

 • Liikunnallisten perustaitojen soveltaminen ja fyysisten ominaisuuksien harjoittaminen eri liikuntatehtävissä, -muodoissa ja -lajeissa opiskeluympäristön mahdollisuuksia monipuolisesti käyttäen.

LI2 Aktiivinen elämäntapa

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • oppii ja tulee kannustetuksi liikunnallisen elämäntavan omaksumiseen sekä riittävän päivittäisen fyysisen aktiivisuuden saavuttamiseen,

 • ymmärtää, että liikuntaharrastusten lisäksi toimintakykyä, terveyttä ja hyvinvointia tukeva fyysinen aktiivisuus muodostuu arjen valinnoista ja pitkäkestoisen istumisen välttämisestä.

Keskeiset sisällöt

 • Fyysisten ominaisuuksien arviointi, hengitys- ja verenkiertoelimistöä kuormittava liikunta, lihaskuntoharjoittelu ja kehonhuolto,

 • ohjaaminen havainnoimaan arkisia toimintatapojaan ja valintojaan fyysisen aktiivisuuden ja terveyden näkökulmista,

 • ohjaus ja palaute liikunnallisen elämäntavan ja fyysisesti aktiivisen arjen toteuttamiseen.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

Kurssien tavoitteet

 • Kokonaisvaltaista hyvinvointia ja terveyttä edistävän liikunnan harjoittaminen, vastuu omasta ja yhteisestä toiminnasta sekä myönteiset kokemukset omasta kehosta, koetusta liikunnallisesta pätevyydestä ja yhteisöllisyydestä.

 • Opettaja tarkentaa syventävien kurssien sisällöt yhdessä opiskelijaryhmän kanssa.

LI3 Terveyttä liikkuen

Keskeiset sisällöt

 • Erityisesti fyysiseen toimintakykyyn liittyviä taitojen ja tietojen syventäminen,

 • opiskelijan säännöllisen liikunnan sekä fyysisten ominaisuuksien edistäminen, seuraaminen ja kehittäminen,

 • liikuntaohjelman suunnittelu ja toteutus opettajan ohjauksessa,

 • liikuntasuunnitelman toteuttaminen mahdollisuuksien mukaan liikuntateknologiaa hyväksi käyttäen.

LI4 Yhdessä liikkuen

Keskeiset sisällöt

 • Erityisesti sosiaalisen toimintakyvyn osa-alueen taitojen ja tietojen syventäminen,

 • opiskelijoiden sosiaalisen yhteenkuuluvuuden edistäminen,

 • työtavoissa opiskelijaryhmän aktiivinen osallisuus, toiminnallisuus ja yhteistoiminta.

LI5 Hyvinvointia liikkuen

Keskeiset sisällöt

 • Erityisesti psyykkisen toimintakyvyn osa-alueen taitojen ja tietojen syventäminen,

 • opiskelijan jaksamista tukeminen ja opiskeluvireyttä lisääminen rentouttavien ja elämyksellisten liikuntakokemusten kautta,

 • osallisuuden, liikunnallisen pätevyyden ja kehollisen ilmaisun kokemukset monipuolisen liikunnan kautta.

Soveltavat kurssit

LIS1 Liikunnan teemakurssi

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • saa tukea liikuntaharrastukselleen.

Keskeiset sisällöt

 • Lukuvuosittain vaihtuvin teemoin toteutettava liikunnan kurssi, kuten mailapelit, kuntoliikunta, kehonhuolto,

 • vaihtoehtoisesti valmistautuminen ja osallistuminen ajankohtaiseen liikunta- tai urheilutapahtumaan.

LIS2 Vanhat tanssit

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelijat

 • oppivat yleisimmät salonki- ja vakiotanssit,

 • järjestävät tanssiesitykset huoltajilleen ja koululle.

Keskeiset sisällöt

 • Yleisimmät salonki- ja vakiotanssit.

LIS3 ja LIS4 Harrasteliikunta I ja II

Tavoitteet

Kurssien tavoitteena on, että opiskelija

 • saa tukea ja edistää omaehtoista säännöllistä liikuntaharrastusta,

 • tuntee sosiaalista yhteenkuuluvuutta,

 • vahvistaa fyysistä aktiivisuutta ja osallisuutta.

Keskeiset sisällöt

 • Kurssin voi suorittaa seuraavilla vaihtoehtoisilla tavoilla:

 • osallistumalla valtakunnalliselle syventävälle kurssille ja suorittamalla sen ilman numeroarviointia,

 • osallistumalla ohjattuun kilpavalmennukseen oman lajin valmentajan ohjauksessa,

 • osallistumalla liikunnalliseen vapaa-ajan toiminnan järjestämiseen, kuten perustamalla harrastusryhmän koulun salivuorolle ja osallistumalla aktiivisesti sen toimintaan,

 • osallistumalla lukuvuosittain vaihtuvalle teemakurssille,

 • Kaikkiin vaihtoehtoihin kuuluu seuranta harjoituspäiväkirjan avulla.

LIS5 Kuntosalikurssi

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tuntee voima- ja kuntosaliharjoittelun teoreettiset perusteet,

 • osaa toteuttaa kuntosaliharjoittelua käytännössä,

 • laatii itselleen sopivan harjoitusohjelman ja toteuttaa sitä.

Keskeiset sisällöt

 • Kuntosaliharjoitteiden oikeiden suoritustekniikoiden opettelu,

 • henkilökohtaisen harjoitusohjelman laadinta,

 • aktiivinen kuntosaliharjoittelu,

 • harjoittelun seuranta harjoituspäiväkirjan avulla.

LILD4 Liikunnan lukiodiplomi

Tavoitteet

Kurssin tavoittena on, että opiskelija

 • suorittaa opetushallituksen määrittelemän valtakunnallisen liikunnan lukiodiplomin.

Keskeiset sisällöt

 • Lukiodiplomi koostuu koostuu seuraavista OPH:n määrittelemistä osa-alueista:

 • liikuntakykyisyys (testit),

 • liikuntatiedot (tutkielma),

 • erityisosaaminen (näyttö opiskelijan valitsemassa lajissa),

 • harrastuneisuus ja yhteistyötaidot,

 • portfolio.


Rehtori 050 5995411
Toimisto 050 5392512 tai 050 3313321
kauniaistenlukio@kauniainen.fi
Kasavuorentie 1