Lontoo-rajattu

Lukiodiplomit

Lukiodiplomit

Lukion opetussuunnitelmassa määriteltäviin soveltaviin kursseihin voivat kuulua eri aineissa ja aineryhmissä suoritettavat lukiodiplomit. Lukiodiplomien tehtävänä on antaa opiskelijalle mahdollisuus osoittaa erityistä osaamistaan ja harrastuneisuuttaan pitkäkestoisen näytön avulla. Lukiodiplomi kuvaa monipuolisesti opiskelijan tavoitteellista työskentelyä, kehittyneitä taitoja ja syvällistä osaamista. Opiskelija tutkii ja ilmaisee kulttuurisesti moninaista todellisuutta eri oppiaineille ominaisin keinoin. Lukiodiplomi ilmentää opiskelijan ajattelun, tuottamisen, tulkinnan ja arvottamisen taitoja sekä omaehtoista harrastuneisuutta.

Opetuksen tavoitteet

Kaikkia lukiodiplomeja yhdistävinä tavoitteina on, että opiskelija

 • asettaa lukiodiplomin suorittamiselle omat lähtökohdat ja tavoitteet

 • työskentelee tavoitteellisella otteella itsenäisesti ja vuorovaikutuksessa toisten kanssa,

 • tutkii ja ilmaisee kulttuurista todellisuutta eri tiedonaloille ominaisilla tavoilla,

 • soveltaa lukioaikana karttunutta osaamista ja omaehtoista harrastuneisuutta,

 • valitsee tarkoituksenmukaisia opiskeluympäristöjä, työtapoja ja ilmaisun keinoja,

 • arvioi asetettujen tavoitteiden saavuttamista, työskentelyä, lopputulosta ja kokonaisuutta.

Arviointi

Lukiodiplomin arviointi perustuu opiskelijan tai opiskelijoiden ryhmänä itsenäisesti toteuttamaan lukioaikaisen erityisen osaamisen ja harrastuneisuuden näyttöön. Opiskelijan toteuttama lukiodiplomi arvioidaan kokonaisuutena kurssin päätyttyä. Lukiodiplomin arvioinnissa annetaan palautetta lukiodiplomille asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta. Lukiodiplomin arviointi on monipuolista ja luotettavaa, ja se vastaa opiskelijan aineessa tai aineryhmässä osoittamaa osaamisen tasoa. Lukiodiplomin suorittamiseen sisältyy opiskelijan itsearviointia.

Valtakunnalliset soveltavat kurssit

KULD2 Kuvataiteen lukiodiplomi

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija antaa erityisen näytön lukioaikaisesta osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan kuvataiteessa. Kuvataiteen lukiodiplomin tavoitteena on, että opiskelija osoittaa kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin laaja-alaista osaamistaan tuottamalla, tulkitsemalla ja arvottamalla monipuolisesti erilaisia kuvia.

Keskeiset sisällöt

Kurssin keskeiset sisällöt perustuvat opiskelijan lukiodiplomille asettamiin tavoitteisiin sekä hänen valitsemaansa tehtävään, näkökulmaan ja toteutustapaan. Kuvataiteen lukiodiplomi muodostuu teoksesta sekä työskentelyprosessia, itsearviointia ja kuvataiteen tuntemusta kuvaavasta portfoliosta. Ennen lukiodiplomin suorittamista opiskelijalla täytyy olla suoritettuna kuvataiteen lukiodiplomiohjeissa määritelty määrä lukion hyväksymiä kuvataiteen kursseja.

LILD4 Liikunnan lukiodiplomi

Tavoitteet

Kurssin tavoittena on, että opiskelija

 • suorittaa opetushallituksen määrittelemän valtakunnallisen liikunnan lukiodiplomin.

Keskeiset sisällöt

 • Lukiodiplomi koostuu koostuu seuraavista OPH:n määrittelemistä osa-alueista:

 • liikuntakykyisyys (testit),

 • liikuntatiedot (tutkielma),

 • erityisosaaminen (näyttö opiskelijan valitsemassa lajissa),

 • harrastuneisuus ja yhteistyötaidot,

 • portfolio.

MULD6 Musiikin lukiodiplomi

Lukiodiplomin tekeminen tarjoaa aktiiviselle musiikin opiskelijalle mahdollisuuden osoittaa kirjallisessa muodossa sekä mahdollisesti myös tallenteilla, nuotinnuksilla tai konserteilla omaa erityisosaamistaan erinäisillä musiikin osa-alueilla. Sen ohella diplomin tekeminen antaa opiskelijalle erinomaisen mahdollisuuden tarkastella henkilökohtaista suhdettaan musiikkiin ja sen ilmiöihin. Diplomin tekemisen edellytyksenä on vähintään neljän musiikin lukiokurssin suorittaminen.

TELD8 Teatterin lukiodiplomi

Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa teatterityöhön liittyvän tuotoksen ja laatii työprosessistaan esseen sekä ottaa vastaan palautteen. Esityksellinen ja kirjallinen osio arvioidaan, ja niiden perusteella opiskelija saa arvosanaksi yhden numeron (1 - 5).

Tavoitteet

Diplomin suorittamisen tavoitteena on, että opiskelija

 • vahvistaa taitojaan taiteellisesta oppimisprosessista,

 • vahvistaa draamallisia ja teatteri-ilmaisullisia taitojaan,

 • kartuttaa kommunikaatio- ja sosiaalisia taitojaan,

 • kehittää itsearviointiaan.

Keskeiset sisällöt

 • Diplomisuoritus ohjaajatyöstä, dramaturgiasta, näyttelijätyöstä tai em. yhdistämisestä,

 • essee ja palautekeskustelu.Rehtori 050 5995411
Toimisto 050 5392512 tai 050 3313321
kauniaistenlukio@kauniainen.fi
Kasavuorentie 1