Lontoo-rajattu

Musiikki

Musiikki

Lukion musiikinopetus perustuu ajatukselle, että musiikki on olennainen osa kulttuuria ja inhimillistä toimintaa. Musiikinopetus tähtää siihen, että opiskelija tiedostaa musiikkisuhteensa ja syventää sitä. Omakohtainen musiikkisuhde vahvistaa itsetuntemusta ja kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä tukee itsetuntoa. Opiskelija oppii ymmärtämään ja arvostamaan musiikin monenlaisia ilmenemismuotoja ja merkityksiä. Musiikin opiskelu tarjoaa elämyksiä, kokemuksia, taitoja ja tietoja sekä tilaisuuksia mielikuvituksen käyttöön. Ne kaikki lisäävät opiskelijan musiikillista sivistystä sekä rohkaisevat häntä luovaan taiteelliseen ajatteluun ja elinikäiseen musiikin harrastamiseen.

Olennaista musiikin opetuksessa ja oppimisessa on ilmaiseminen, yhdessä tekeminen ja myönteiset kokemukset. Musiikillinen osaaminen sekä luovan ja kriittisen ajattelun taidot kehittyvät vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Yhdessä musisoiminen on ainutlaatuista ryhmätoimintaa, joka vahvistaa sosiaalisia ja kommunikaatiotaitoja. Laulaminen, soittaminen, kuunteleminen ja luova tuottaminen ovat sekä työtapoja että opetuksen keskeisiä sisältöjä, joita musiikin yhdistäminen muuhun taiteelliseen ilmaisuun rikastaa. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon opiskelijoiden erilaiset valmiudet ja kiinnostuksen kohteet siten, että musiikin kursseilla pyritään tarjoamaan jokaiselle opiskelijalle mielekkäitä musiikillisia tehtäviä.

Taideaineena musiikki luo koulun kulttuuritoimintaa ja vahvistaa yhteisöllisyyttä. Se on merkittävä osa lukion juhlia ja muita tapahtumia. Musiikinopiskelu syventää oman ja muiden kulttuurien tuntemusta. Se auttaa arvostamaan kulttuurien monimuotoisuutta ja ymmärtämään kulttuurien- ja taiteiden välistä vuorovaikutusta. Opiskelija kehittää valmiuksiaan taiteelliseen työskentelyyn, aktiiviseen kulttuurivaikuttamiseen, teknologian hyödyntämiseen musiikillisessa ilmaisussa sekä median tarjonnan kriittiseen tarkasteluun.

Opetuksen tavoitteet

Musiikinopetuksen tavoitteena on, että opiskelija

 • Musiikin merkitys ja hyvinvointi

 • opiskelija tiedostaa oman suhteensa musiikkiin ja oppii käyttämään musiikkia hyvinvointinsa edistämiseen,

 • oppii arvostamaan erilaisia käsityksiä musiikista.

 • Musiikillinen osaaminen

 • opiskelija oppii ilmaisemaan itseään musiikillisesti, laulaen ja soittaen sekä säveltäen,

 • kehittää taitoaan kuunnella musiikkia ja tulkita kuulemaansa myös musisoidessaan,

 • syventää musiikin eri tyyleihin, lajeihin ja historiaan liittyvää osaamistaan.

 • Kulttuurinen osaaminen ja monilukutaito

 • tunnistaa oman kulttuuri-identiteettinsä sekä oppii ymmärtämään musiikkikulttuurien monimuotoisuutta sekä toimimaan kulttuurien välisessä vuorovaikutuksessa myös kansainvälisissä yhteyksissä,

 • oppii tiedostamaan äänen ja musiikin vaikutuksia arjen toimintaympäristöissä,

 • oppii tulkitsemaan äänen ja musiikin käyttöä mediassa.

 • Oppimaan oppiminen

 • osaa toimia vastuullisesti ja pitkäjänteisesti aktiivisessa vuorovaikutuksessa ryhmän kanssa,

 • osaa asettaa musiikin opiskelulleen tavoitteita sekä ohjata ja arvioida työskentelyään niiden suuntaisesti.

Arviointi

Musiikin opetuksessa arviointi tukee myönteisesti jokaisen opiskelijan musiikillisen osaamisen kehittymistä ja musiikkisuhteen syventymistä. Oppimisprosessin aikana opiskelijat saavat ja antavat monipuolista palautetta, mikä ohjaa opiskelijaa arvioimaan ja edistämään omaa oppimistaan.

Luottamuksellisessa ja turvallisessa ilmapiirissä tapahtuva arviointi kohdistuu koko musiikinopiskelun prosessiin ja opiskelulle asetettujen tavoitteiden toteutumiseen. Arvioinnissa otetaan huomioon opiskelijan lähtötaso sekä se, että opiskelijan osaaminen voi ilmetä millä tahansa musiikin osa-alueella. Musiikissa arvioidaan opiskelijan musiikillista toimintaa koulussa, ei hänen musikaalisuuttaan.

Pakolliset kurssit

MU1 Musiikki ja minä

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • löytää omat tapansa toimia musiikin alueella,

 • osallistumalla musiikilliseen toimintaan saa kokemuksia musisoinnista, syventää omaa osaamistaan ja pohtii asemaansa musiikin kuuntelijana, tulkitsijana, tekijänä ja kulttuuripalvelujen käyttäjänä,

 • omakohtaisen musiikkisuhteen kautta ymmärtää musiikin merkityksiä elämässä ja ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa.

Kurssilla tutustutaan opiskelijoiden omaan ja muuhun paikalliseen musiikkitoimintaan.

Keskeiset sisällöt

 • Äänenkäyttöään ja soittotaidontoaan kehittäminen musiikillisen ajattelun ja ilmaisun välineenä,

 • musiikin ja musiikkikäsitteiden tuntemuksen syventäminen käytännön musisoinnin avulla,

 • ääniympäristön tarkkaileminen ja kuulonhuolto.

MU2 Moniääninen Suomi

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • oppii tuntemaan suomalaista musiikkia ja vahvistaa omaa kulttuurista identiteettiään,

 • tutkii erilaisia Suomessa esiintyviä musiikkikulttuureja ja niiden sisäisiä osakulttuureja sekä oppii ymmärtämään niiden taustatekijöitä, kehitystä ja olennaisia piirteitä,

Kurssin toteuttamisessa otetaan huomioon, että suomalaiset musiikkikulttuurit ovat osa eurooppalaista ja globaalia musiikkimaailmaa.

Keskeiset sisällöt

 • Monipuolisia työtapoja, erityisesti musisointia ja kuuntelua,

 • oma taiteellinen ilmaisu musisoitaessa sekä kuuntelu- ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen,

 • eri musiikinlajeja populaari- ja taidemusiikista perinnemusiikkiin.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

MU3 Ovet auki musiikille

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • oppii tuntemaan itselleen uusia musiikinlajeja, musiikkityylejä ja -kulttuureja sekä ymmärtää musiikin kulttuurisidonnaisuutta,

 • tarkastelee eri musiikkikulttuurien käytäntöjen samankaltaisuutta tai erilaisuutta ja oppii ymmärtämään, miten jokainen kulttuuri määrittelee itse oman käsityksensä musiikista.

Keskeiset sisällöt

 • Joihinkin musiikinlajeihin tai musiikkikulttuureihin tutustuminen,

 • musisointitaitojen kehittäminen sekä tiedon hankkiminen ja käsittely.

Kurssin voi suorittaa myös projektina.

MU4 Musiikki viestii ja vaikuttaa

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tutustuu musiikin käyttöön ja vaikutusmahdollisuuksiin eri taidemuodoissa, monimediaisissa tieto- ja viestintäympäristöissä sekä yhteiskunnassa,

 • tutkii musiikin yhteyttä tekstiin, kuvaan ja liikkeeseen ja perehtyy tarkemmin musiikin käyttötapoihin esimerkiksi elokuvassa, näyttämöllä, joukkoviestimissä tai verkkoympäristöissä muutaman rajatun näytteen avulla.

Keskeiset sisällöt

 • Kokonaisuuksien ymmärtäminen,

 • musiikin vaikuttavuuden analysointia ja tutkimista valmiista ja itse tuotetuista materiaaleista.

Kurssin voi suorittaa myös taiteidenvälisenä tai monialaisena projektina.

Soveltavat kurssit

MUS1 Sävellyspaja

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • oppii säveltämisen perusteita muun muassa sävellajin käsitteen avulla,

 • tutustuu laululyriikan kirjoittamisen tekniikoihin.

Keskeiset sisällöt

 • Kurssin lopputyönä on joko oma tai ryhmätyönä toteutettava kappaleen säveltäminen.

MUS2 Vapaa säestys

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • kehittää omia instrumentaalisia valmiuksiaan vapaassa säestyksessä.

Keskeiset sisällöt

 • Opiskelu koostuu pääosin henkilökohtaisista soittotunneista, joilla opiskellaan sointumerkkipitoisen nuottikuvan toteuttamista joko kosketinsoittimella tai kitaralla.

 • Samalla kurssilla on mahdollisuus keskittyä molempiin instrumentteihin.

MUS3 Instrumenttina oma ääni

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • kehittää omaa äänenkäyttöään laulamisen näkökulmasta.

Keskeiset sisällöt

 • Henkilökohtaiset laulutunnit, joilla opiskellaan niin klassisen kuin pop-laulunkin äänenmuodostusta ja laulutekniikkaa,

 • äänenhuollon perusteita.

 • lopputyönä muutaman kappaleen ohjelmisto.

MUS4 ja MUS5 Musiikkiesitykset I ja II

Tavoitteet

Kurssien tavoitteena on, että opiskelija

 • saa esiintymiskokemusta ja valmiuksia esiintymistilanteisiin.

Keskeiset sisällöt

 • Osallistuminen joko laulajana tai soittajana 2 - 3 musiikkiesitykseen lukion tilaisuuksissa ja juhlissa.

MUS6 Pop- ja rock-musisointi

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • syventää pop- ja rock-musiikin tuntemustaan,

 • kehittää soitannollisia valmiuksiaan rytmimusiikkisektion keskeisissä instrumenteissa.

Keskeiset sisällöt

 • Kevyen musiikin klassikkokappaleiden soittaminen,

 • perinteisten bändisoitinten perustekniikoiden harjoittaminen.
Rehtori 050 5995411
Toimisto 050 5392512 tai 050 3313321
kauniaistenlukio@kauniainen.fi
Kasavuorentie 1