Lontoo-rajattu

Taiteiden väliset kurssit

Taiteiden väliset kurssit 

Taiteiden väliset kurssit ovat eri taiteenaloja yhdistäviä opintoja. Kurssien tehtävänä on laajentaa ja eheyttää musiikin, kuvataiteen ja opetussuunnitelmassa päätettävien mahdollisten muiden taideaineiden opetusta. Taiteiden väliset kurssit tarjoavat mahdollisuuksia laaja-alaisille ja teemallisille kokonaisuuksille perustuvalle taideoppimiselle. Opinnot vahvistavat kulttuurisen tiedon ymmärtämistä ja arvottamista omassa elämässä. Kursseilla tuotetaan ja tulkitaan kulttuuria eri taiteenaloille ominaisilla tutkimisen tavoilla. Opintojen tehtävänä on vahvistaa opiskelijoiden toimijuutta ja osallisuutta omassa elinympäristössä, yhteiskunnassa ja globaalissa maailmassa. Taiteiden väliset opinnot luovat mahdollisuuksia lukion toimintakulttuurin kehittämiselle sekä yhteistyölle lukion ulkopuolisten toimijoiden kanssa.

Opetuksen tavoitteet

Taiteiden välisten kurssien tavoitteena on, että

 • opiskelija syventää kulttuurista osaamistaan taiteenalojen välisiä yhteyksiä hyödyntämällä,

 • tutkii itselle merkityksellisiä ilmiöitä ja teemoja yksin ja yhteistyössä muiden kanssa hyödyntää ja soveltaa eri taiteen- ja tieteenaloilta hankkimaansa osaamista,

 • soveltaa eri taiteenaloille ominaisia tiedon tuottamisen tapoja ja niiden yhdistelmiä kehittää osaamistaan taiteenaloille ominaisia työtapoja, teknologioita, työskentelyprosesseja ja opiskeluympäristöjä käyttämällä,

 • työskentelee tavoitteellisesti ja yhteistoiminnallisesti ryhmän jäsenenä,

 • kehittää taitoaan ilmaista itseään kokemuksellisuutta, moniaistisuutta ja toiminnallisuutta hyödyntämällä.

Arviointi

Opiskelijoille annetaan kurssilla kannustavaa, monipuolista ja ohjaavaa palautetta. Taiteiden välisen kurssin arviointi edistää opiskelulle asetettujen tavoitteiden toteutumista kaikissa oppimisprosessin vaiheissa. Arvioinnin kokonaisuuteen kuuluu myös itsearviointia ja vertaisarviointia. Arviointi kohdistuu tavoitteellisuuteen, suunnitelmallisuuteen ja tiedon tuottamiseen sekä taitojen soveltamiseen. Kurssien arvioinnissa otetaan huomioon osaamisen kehittyminen, työtapojen ja opiskeluympäristöjen käyttö, työskentelyprosessien eteneminen sekä toteutetut teokset, produktiot ja esitykset. Opiskelijoille annetaan palautetta myös vuorovaikutus- ja yhteistyötaidoista sekä työvälineiden, materiaalien ja teknologioiden käytöstä.

Valtakunnalliset soveltavat kurssit

TA1 Monitaiteellinen musiikkiprojekti - Musikaali

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että

 • opiskelija kehittää musiikillista ja muuta taiteellista luovaa ajatteluaan sekä ilmaisutaitoaan,

 • suunnittelee ja toteuttaa ryhmätyönä opiskelijoiden vahvuuksia hyödyntäen pienoismusikaalin,

 • soveltaa aiemmin hankkimaansa kulttuurista, musiikillista ja muuta taiteellista osaamistaan projektissa.

Keskeiset sisällöt

 • Käsikirjoituksen valmistaminen,

 • musiikkinumeroiden työstäminen,

 • näyttämön lavastuksen ja valaistuksen suunnittelu,

 • puvustuksen ideointi,

 • esityksen toteuttaminen.

TA2 Nykytaiteen keinoin

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • syventää omakohtaista suhdettaan kuvataiteeseen ja muuhun visuaaliseen kulttuuriin nykytaiteelle ominaisin keinoin,

 • tutkii kulttuurisia ilmiöitä eri taiteenalojen ilmaisun keinoja käyttämällä ja soveltamalla,

 • syventyy erilaisiin käsityksiin taiteen tehtävästä.

Kurssilla hyödynnetään visuaalisuuden rinnalla myös muita tiedon tuottamisen tapoja.

Keskeiset sisällöt

 • Kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin henkilökohtaiset ja yhteiskunnalliset merkitykset,

 • taide osallistumisen ja vaikuttamisen muotona,

 • monitaiteellisten teosten, produktioiden ja esitysten toteuttaminen erilaisiin ympäristöihin.

Tutkittavat ilmiöt sekä käytettävät välineet, teknologiat ja ilmaisun keinot valitaan yhdessä opiskelijoiden kanssa.

TA3 Taidetta kaikilla aisteilla - Lyhytelokuvaprojekti

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • perehtyy elokuvan kieleen, kertomuksiin ja ilmaisuvoimaisuuteen esimerkkien ja harjoitusten avulla,

 • oppii elokuvanteon prosessinomaisuudesta, eri rooleista ja vuorovaikutteisuudesta ryhmätyötilanteissa.

 • käsikirjoittaa, kuvaa ja leikkaa lyhytelokuvan sekä toteuttaa sen äänimaailman.

Keskeiset sisällöt

 • Ryhmätyönä toteutettava lyhytelokuva, dokumentti tai animaatio omien ideoiden ja käsikirjoitusten pohjalta,

 • kuvaus, editointi, ohjaus, leikkaus, elokuvan äänimaailma ja elokuvamusiikin tuottaminen,

 • valinnan mukaan syventyminen johonkin tiettyyn elokuvanteon osa-alueeseen.


Rehtori 050 5995411
Toimisto 050 5392512 tai 050 3313321
kauniaistenlukio@kauniainen.fi
Kasavuorentie 1