Lontoo-rajattu

Teemaopinnot

Teemaopinnot

Valtakunnalliset syventävät kurssit

TO1 Monitieteinen ajattelu

Monitieteinen ajattelu (TO1) -kurssin tavoitteena on tarjota tilaisuuksia ajattelun taitojen kehittämiseen laaja-alaisesti ja oppiainerajat ylittävästi. Opiskelijat oppivat hahmottamaan eri tieteen- ja taiteenalojen välisiä yhteyksiä sekä niiden keskeisten periaatteiden ja käsitteiden vuorovaikutusta yhtä tiedonalaa laajemmissa kokonaisuuksissa. Kurssin aikana opiskelijat kehittävät kriittistä ja luovaa ajatteluaan itsenäisesti ja yhteistoiminnassa muiden kanssa. He analysoivat ja arvioivat erilaisia käsitejärjestelmiä ja näkökulmia sekä käyttävät niitä johtopäätösten ja ratkaisujen tekemiseen. Kurssin keskeiset sisällöt valitaan vähintään kahdesta eri oppiaineesta tai aihekokonaisuudesta.

TO11 (BK11) Maailmantalous

Oppiaineet: yhteiskuntaoppi, historia, maantiede

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • oppii hahmottamaan maailmantalouden historiaa, rakennetta ja verkostoja,

 • perehtyy globaalin talouden ja politiikan toimintaympäristöön.

Keskeiset sisällöt

 • Maailmankaupan synty ja kehittyminen,

 • markkinatalouden mekanismit ja taloushistorian syklit,

 • kaupan vapautuminen, kauppaliitot,

 • maailmantalous murroksessa

 • alueiden muuttuvat roolit,

 • logistiikan ja digitalisaation merkitys.

TO12 Vaelluskurssi

Oppiaineet: maantiede, biologia, liikunta

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • oppii retkeilyn perusteita, luonnossa liikkumista ja selviytymistä eri olosuhteissa,

 • kehittää elämysten kautta luontosuhdettaan ja luonnon havainnointia,

 • oppii Lapin tai muun retkeilykohteen biologian ja maantieteen erityispiirteitä,

 • edistää liikunnan itsenäistä harrastamista.

Kurssi voidaan toteuttaa yhteistyössä Gymnasiet Grankulla samskolan kanssa.

Keskeiset sisällöt

 • Lappiin tai muulle sopivalle retkeilyalueelle suuntautuva vaellus,

 • alueen maantieteeseen ja biologiaan tai retkeilyyn liittyvät oppimistehtävät.

TO13 Luova matematiikka - järkevä taide

Oppiaineet: matematiikka, kuvataide

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • oppii hahmottamaan matemaattisen ja taiteellisen ajattelun välisiä yhteyksiä sekä niiden keskeisten periaatteiden ja käsitteiden vuorovaikutusta,

 • kehittää kriittistä ja luovaa ajatteluaan itsenäisesti ja yhteistoiminnassa muiden kanssa.

Keskeiset sisällöt

 • Kurssilla perehdytään johonkin ilmiöön tai yhteiseen teemaan taiteen ja matematiikan näkökulmasta. Kuvataiteen välineet tarjoavat mahdollisuuksia mallintaa käytännössä matemaattisen maailman muuttujia. Matemaattiset kysymyksenasettelut voivat puolestaan toimia inspiraationa taiteellisille tai teknologisille käytännön kokeiluille:

 • kolmiulotteisen maailman muuttujat,

 • estetiikka luonnossa,

 • arkkitehtuuri,

 • mallinnusohjelmat,

 • muotoilu,

 • teknologia,

 • sekä taiteilijoita että matemaatikoita historian kuluessa kiehtoneet ilmiöt.

TO14 Sijoittaminen

Oppiaineet: yhteiskuntaoppi, matematiikka

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tutustuu erilaisiin sijoitusmahdollisuuksiin ja niihin vaikuttaviin tekijöihin,

 • oppii keskeiset asiat erilaisista sijoitusmuodoista.

Keskeiset sisällöt

 • Vierailuja ja vierailijoita sijoittamisen eri alueilta,

 • sijoitusinstrumentit ja niiden vertailu,

 • sijoitusinstrumenttien riskien ja tuoton analysointi,

 • pörssin toiminta ja osakekursseihin vaikuttavat tekijät,

 • sijoitusharjoituksia,

 • eettinen sijoittaminen.

TO15 Fasismin lumo

Oppiaineet: filosofia, uskonto, historia, yhteiskuntaoppi

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tutkii fasismia ilmiönä ja ymmärtää sen synnyn, kehityksen ja vaikutukset,

 • vertailee aiheeseen liittyviä populaarikulttuurin tuotoksia historiankirjoitukseen.

Keskeiset sisällöt

 • Fasismin ja totalitarismin nousu 1920- ja 1930-luvun Euroopassa,

 • kansallissosialismin nousu ja natsi-Saksan synty,

 • holokaustin vaiheet, propagandan rooli,

 • erilaisia teorioita holokaustin mahdollistumisesta,

 • aiheeseen liittyviä käsitteitä,

 • juutalaisuuden erityispiirteet,

 • fasismin nousu ja toimintatavat nyky-Euroopassa,

 • aiheesta kertova populaarikulttuuri ja ilmiön elävöittäminen.

TO16 Mielen ja kehon näkökulma -tutkimuskurssi

Oppiaineet: psykologia, terveystieto,matematiikka

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tutkii valitsemaansa ilmiötä terveystiedon ja psykologian perspektiivistä,

 • analysoi tuloksia tilastomatemaattisin menetelmin,

 • hahmottaa kokonaisuuden ilmiöstä ja aineistosta kolmen oppiaineen yhteistyönä.

Keskeinen sisältö

 • Tutkimusprosessin omaksuminen.

TO17 Ravintokemiaa

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • syventää ravitsemustietouttaan teoriaopintojen, käytännön töiden ja laboratoriokokeiden avulla,

 • vierailee joko elintarvikealan yrityksessä tai koulutuspaikassa tai seuraa vierailijaluentoa.

Keskeiset sisällöt

 • Ravintoaineet, saantisuositukset ja terveysvaikutukset,

 • kuluttajuus ja elintarvikelainsäädäntö soveltuvin osin,

 • molekyyligastronomia.

TO2 Tutkiva työskentely teknologialla

Tieto- ja viestintäteknologian kurssin tavoitteena on, että opiskelija suunnittelee, toteuttaa ja esittää yksin tai yhteistyössä muiden opiskelijoiden kanssa johonkin ilmiöön tai aihepiiriin liittyvän dokumentoidun projektin, tutkielman, keksinnön tai muun tuotoksen. Samalla hän kehittää osaamistaan tieto- ja viestintäteknologiassa. Lisäksi tavoitteena on, että opiskelija saa tilaisuuksia oppiainerajat ylittävään työskentelyyn ja yhteistyöhön. Kurssin keskeisillä sisällöillä on yhteys kahden tai useamman eri oppiaineen tietoihin ja taitoihin sekä aihekokonaisuuksiin.

TO21 Ympäristöteknologian kurssi

Oppiaineet: biologia, fysiikka, kemia, maantiede

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • perehtyy ilmakehään, veteen, maaperään liittyviin ympäristökysymyksiin tai energiateknologisiin ratkaisuihin,

 • suunnittelee ja toteuttaa yksin tai yhteistyössä muiden kanssa kurssin teemaan liittyvän tutkielman,

 • tutustuu aihepiirissä oleviin teknologisiin ratkaisuihin ja hyödyntää niitä soveltavin osin omassa tutkielmassaan.

Keskeiset sisällöt

 • Syventyminen ilmakehään, veteen ja maaperään liittyviin ympäristökysymyksiin ja energiateknologisiin ratkaisuihin,

 • tutustuminen Cleantechin tuotteisiin, palveluihin, prosesseihin ja teknologisiin innovaatioihin ja liiketoimintamahdollisuuksiin,

 • näytteiden hakeminen ja analysointi luonnontieteellisiä menetelmiä käyttäen,

 • teknologian hyödyntäminen kenttä- ja laboratoriotutkimuksissa sekä loppuraporttien työstämisessä,

 • toimintatavat:

 • vuosittain vaihtuva ympäristökohde,

 • tutustuminen kohteeksi valittuun ilmiöön, tutkimusmenetelmiin ja kurssilla hyödynnettävään teknologiaan,

 • vierailu ilmiöön liittyvissä kohteissa ja mahdollisia asiantuntijavierailuja,

 • luonnontieteellinen tutkiminen sopivaa teknologiaa hyödyntäen.

TO22 Kaupunki

Oppiaineet: maantiede, yhteiskuntaoppi, historia

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tutustuu kaupunkiin, sen rakenteeseen, toimintaan ja muutokseen ajassa,

 • suunnittelee, toteuttaa ja esittää yksin tai ryhmätyönä kaupunki-ilmiöihin liittyvän tutkimuksen hyödyntämällä monipuolisesti tieto- ja viestintäteknologiaa.

Keskeiset sisällöt

 • Kaupunkimaantiede ja aluesuunnittelu,

 • kaupungin hallinto ja poliittinen vallankäyttö,

 • kaupungin työpaikat ja talous,

 • kaupungin monet kasvot:

 • segregaatio,

 • uskonnot,

 • sosioekonomiset erot,

 • asuntokanta,

 • kaupunki-ilmiöt,

 • muoti,

 • taide,

 • mielikuvat.

TO23 (BK6) Ideasta innovaatioksi - tuotteesta tarinaksi

Oppiaineet: kuvataide, äidinkieli

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • kehittää omia ideoita myynnin ja markkinoinnin näkökulmasta,

 • toteuttaa myyntikelpoisen tuotepaketin ulkoasuineen ja brändeineen,

 • esittää asiakkaalle tuotteen eri ulottuvuudet markkinointiviestinnän avulla.

Keskeiset sisällöt

 • Valittujen ideoiden pohjalta kehitettyjä markkinointiviestejä,

 • tiimityöskentely työskentelytapana,

 • tuotteen ainutlaatuisuuden ja vahvuuksien ilmaisu markkinointimateriaaleissa,

 • vakuuttava viestintä,

 • visuaalisen ja kirjallisen markkinointimateriaalin valmistaminen ja idean myyminen kuvallisten, suullisten ja kirjallisten esitysten avulla,

 • mahdollisuuksien mukaan yritysvierailuja sekä asiantuntijoiden virikeluentoja tuotesuunnittelusta ja markkinoinnista.

TO3 Osaaminen arjessa

Vapaaehtoistoiminnan, työelämän, liikennekasvatuksen tai kansainvälisen toiminnan kurssilla opiskelija saa tilaisuuksia tietojensa ja taitojensa soveltamiseen käytännön työtehtävissä ja tilanteissa. Tarkoituksena on vahvistaa opiskelijoiden koulussa hankkiman osaamisen ja arkielämän välistä yhteyttä. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii ymmärtämään yhteiskunnan toimintaperiaatteita ja kehittää työelämässä tarvittavaa osaamista koulun ulkopuolisissa toimintaympäristöissä. Hän saa mahdollisuuksien mukaan tilaisuuksia osaamisensa syventämiseen myös kansainvälisessä yhteistyössä. Opiskelijalle voidaan lukea hyväksi kokonaan tai osin kurssin tavoitteiden ja sisältöjen mukainen muualla hankittu osaaminen.

TO31 Kansainvälinen opiskelijavaihto

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tutustuu toisen maan kulttuuriin ja luo yhteyksiä paikallisiin ihmisiin,

 • kasvaa kansainvälisyyteen ja suvaitsevaisuuteen,

 • työskentelee projektinomaisesti kansainvälisessä ympäristössä,

 • hahmottaa oman kulttuurinsa kansainvälisessä kentässä,

 • kehittää kielitaitoaan.

Keskeiset sisällöt

 • Kurssin aiheeseen ja kohteeseen pohjustava opiskelu,

 • tutustuminen kohteen kouluelämään ja osallistuminen isäntien järjestämään ohjelmaan,

 • asuminen perheessä ja siten tutustuminen kohdekulttuurin arkipäivään,

 • vastavierailun suunnittelu, isäntänä toimiminen ja oman kulttuurin välittäminen,

 • projektityö, joka tuotetaan yksin tai kohdemaan opiskelijoiden kanssa, tai vaihtoehtoisesti oppimispäiväkirja,

 • kurssin teema ja kohdemaa vaihtelevat.

TO32 Kansalaisen turvakurssi

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tutustuu yhteiskunnan turvallisuutta ylläpitäviin järjestelmiin ja laitoksiin,

 • lisää valmiuksiaan toimia vaara- ja katastrofitilanteessa.

Keskeiset sisällöt

 • Keskeiset väestönsuojeluun liittyvät asiat,

 • alueelliseen puolustukseen liittyvät toiminnot,

 • tutustumiskäyntejä väestön turvallisuuteen liittyviin kohteisiin, kuten poliisilaitokselle, paloasemalle ja varuskuntaan,

 • leiri- ja harjoittelujakso varuskunnassa.

TO33 Kulttuuria lounaspöydässä

Oppiaineet: äidinkieli ja kirjallisuus, vieraat kielet

Tavoitteet:

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • vahvistaa keskustelutaitojaan,

 • tutustuu erilaisiin tapakulttuureihin.

Keskeiset sisällöt

 • Käynti taidenäyttelyssä, teatterissa ja / tai muussa kulttuuritapahtumassa,

 • tutustuminen teemaan liittyviin teksteihin,

 • lounaskeskusteluita koetuista kulttuurielämyksistä.

TO34 Lukiolaisen TET

Lukiolaisen TET-kurssi mahdollistaa viikon työelämään tutustumisjakson lukio-opintojen aikana. Työelämään tutustumisen paikan opiskelija hankkii itse. Kurssin voi yhdistää Lukiolaisen bisneskoulun opintoihin.

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tutustuu työelämään,

 • kartuttaa työelämätietouttaan ja työelämävalmiuksiaan,

 • syventää käsitystään organisaatioiden työtehtävistä ja niihin soveltuvista koulutuksista.

Kurssi mahdollistaa yhteistyön Kauniaisten kaupungin ja Kauniaisten Yrittäjät ry:n ja muiden sidosryhmien kanssa.

TO35 Liikennekasvatuskurssi

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • suorittaa ajokorttia varten vaadittavan liikennekasvatuksen teoreettisen osan ja vähintään B-ajokortin.

Keskeiset sisällöt

 • Opiskelija toimittaa koululle katsastusviranomaisen tai poliisin myöntämän todistuksen kuljettajantutkinnon suorittamisesta.

TO36 Tutortoiminnan kurssi

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • oppii toimimaan uusien opiskelijoiden tukihenkilönä ja edistämään ryhmäytymistä ja lukiossa viihtymistä,

 • harjaantuu esiintymään ja olemaan koulun edustajana erilaisissa tapahtumissa.

Keskeiset sisällöt

 • Tutor-opiskelija toimii yhden lukuvuoden ajan uusien opiskelijoiden tukihenkilönä sekä koulun tapahtumissa ja markkinoinnissa opiskelijoiden edustajana.

TO37 Model European Parliament

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • oppii Euroopan parlamentin päätäntämallin ja toimintatavat käytännössä nuorisoparlamentissa, joka toimii Euroopan unionin tavoin,

 • harjaantuu vaikuttamaan politiikan keinoin,

 • rohkaistuu ilmaisemaan omia ja Suomen näkökantoja englanniksi.

Keskeiset sisällöt

 • Opiskelija edustaa Kauniaisten lukiota ja Suomea Model European Parliament -tapahtumassa.

TO38 Opiskelijakuntatoiminta

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • oppii toimimaan vastuullisessa tehtävässä opiskelijakunnan hallituksessa, jossa edustaa koko lukion opiskelijakuntaa,

 • vaikuttaa koulun organisaatiossa ja edistää opiskelijoiden viihtymistä ja oppimisympäristön kehitystä.

Keskeiset sisällöt

 • Opiskelija toimii opiskelijakunnan hallituksessa yhden lukuvuoden ajan ja osallistuu aktiivisesti hallituksen toimintaan.

TO39 Hygieniapassi

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • suorittaa virallisen hygieniapassin Eviran ohjeistuksen mukaan.

Keskeiset sisällöt

 • Kurssisuoritus annetaan hyväksyttyä hygieniapassia vastaan.

TO310 Opiskelijayrityksen hallitustoiminta

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • oppii yrityksen toimintaperiaatteet sekä yrityksen toimintaa säätelevät normit,

 • harjaantuu oman kokemuksensa kautta toimimaan yrittäjämäisesti.

Keskeiset sisällöt

 • Opiskelija osallistuu aktiivisesti vuoden ajan koulussa toimivan yrityksen opiskelijahallituksen toimintaan ja hoitaa yrityksessä vastuullisia tehtäviä.


Rehtori 050 5995411
Toimisto 050 5392512 tai 050 3313321
kauniaistenlukio@kauniainen.fi
Kasavuorentie 1