Lontoo-rajattu

Terveystieto

Terveystieto

Pakolliset kurssit

TE1 Terveyden perusteet

Pakollisella kurssilla syvennetään perusopetuksen aikana opittua terveysosaamista ja ymmärrystä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä. Lisäksi opitaan tunnistamaan ja arvioimaan terveyden edellytysten toteutumista omassa elämässä, lähiyhteisöissä ja ympäristöissä sekä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Keskeistä on myös itsehoitovalmiuksien ja arjen terveysosaamisen kehittäminen, mielenterveyden suojaaminen sekä ajankohtaisten ja opiskelijoiden esille nostamien asioiden käsittely.

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • syventää arjen terveysosaamistaan, ymmärtää fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen työ- ja toimintakykyyn vaikuttavia tekijöitä ja osaa arvioida niiden toteutumista ja merkitystä omassa elämäntavassaan ja ympäristössään,

 • osaa hankkia, käyttää ja arvioida terveyttä ja sairauksia koskevaa tietoa sekä pohtia terveyskulttuuriin, mediaan ja teknologiseen kehitykseen liittyviä ilmiöitä eettisestä ja terveysnäkökulmasta,

 • tunnistaa ja ymmärtää terveyttä ja sairauksia sekä terveystottumuksia selittäviä teorioita, malleja ja ilmiöitä tutkimus- ja kokemustiedon näkökulmasta,

 • soveltaa itsehoitoon liittyviä toimintamalleja ja toimintatapoja,

 • tietää kansantautien ja yleisimpien tartuntatautien merkityksen yksilön ja yhteiskunnan näkökulmasta ja pohtii niiden ehkäisyyn liittyviä ratkaisuja sekä terveyserojen syntyyn vaikuttavia tekijöitä yhteiskunnassa.

Keskeiset sisällöt

 • Fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toiminta-, opiskelu- ja työkyky: terveyttä edistävä liikunta ja ravinto, painonhallinta, uni ja lepo, seksuaaliterveys,

 • opiskeluhyvinvointi,

 • omasta terveydestä huolehtiminen ja muut itsehoitovalmiudet sekä hätäensiapu,

 • riippuvuuden eri muodot, tupakka, alkoholi ja huumeet, peli- ja nettiriippuvuus,

 • kansantaudit ja keskeiset tartuntataudit,

 • terveyttä, terveystottumuksia ja -ongelmia selittäviä keskeisiä biologisia, psykologisia ja kulttuurisia ilmiöitä, teorioita ja malleja.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

TE2 Ihminen, ympäristö ja terveys

Kurssilla tarkastellaan terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta voimavarana ja perehdytään sosiaaliseen kestävyyteen osana kestävän tulevaisuuden tavoitteita. Keskeistä on myös tarkastella perimän ja ympäristöön liittyvien tekijöiden yhteyksiä ja vaikutuksia terveyteen ja toimintakykyyn.

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • hahmottaa ja arvioi perimän ja ympäristöön liittyvien tekijöiden, kuten psykososiaalisen, rakennetun ja luonnonympäristön, yhteyksiä ja vaikutuksia terveyteen ja toimintakykyyn,

 • tunnistaa elämänkulkuun ja kehitykseen liittyviä tapahtumia ja osaa esitellä erilaisia toimintatapoja ja selviytymisen keinoja,

 • osaa soveltaa terveysosaamistaan terveyttä, sairautta ja turvallisuutta koskevissa kysymyksissä ja niihin liittyvien arvojen pohdinnassa,

 • osaa arvioida sosiaalisen tuen ja vuorovaikutuksen merkitystä terveydelle, esitellä mielenterveyteen vaikuttavia keskeisiä tekijöitä ja mekanismeja sekä esittää vaihtoehtoisia ratkaisuja kriisien käsittelyyn,

 • osaa tulkita ja arvioida kriittisesti terveysviestintään liittyviä ilmiöitä,

 • osaa perustella ja arvioida elämäntapaan, kulttuuriin ja ympäristöön liittyvien valintojen merkitystä terveydelle ja hyvinvoinnille,

 • osaa analysoida turvallisuuteen ja väkivallan ehkäisyyn liittyviä tekijöitä ja ymmärtää henkilökohtaisten rajojen kunnioittamisen ja suojelemisen merkityksen erilaisissa vuorovaikutustilanteissa, yhteisöissä ja ympäristöissä.

Keskeiset sisällöt

 • Perimän, luonnonympäristöjen ja rakennetun ympäristön sekä psykososiaalisen ympäristön ja yhteisöjen terveysvaikutukset,

 • terveys ja elämänkulku, kuolema osana elämänkulkua,

 • ihmissuhteet ja sosiaalinen tuki,

 • seksuaalisuus ja seksuaalioikeudet sekä seksuaali- ja lisääntymisterveys,

 • mielenterveyttä suojaavat ja kuormittavat tekijät,

 • erilaiset kriisit ja niiden kohtaaminen,

 • työhyvinvointi ja ergonomia,

 • turvallisuus ja väkivallan ehkäisy,

 • media- ja kulttuuriympäristön ja terveysviestinnän merkitys ja kriittinen tulkinta.

TE3 Terveyttä tutkimassa

Kurssilla luodaan kokonaiskuvaa terveyden edistämisen ja sairauksien ehkäisyn historiallisista kehityslinjoista ja tulevaisuuden haasteista pääpiirteissään. Kurssilla vahvistetaan opiskelijan valmiuksia hankkia ja arvioida terveyteen liittyvää tutkimus- ja arkitietoa ja soveltaa terveysosaamistaan aktiivisena kansalaisena. Kurssilla perehdytään terveyteen vaikuttavien tekijöiden kriittiseen arviointiin ja pohditaan tutkimuksen ja päätöksenteon mahdollisuuksia terveyden edistämisessä lähiyhteisöissä, yhteiskunnassa ja globaalisti.

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • osaa kuvata ja analysoida yhteiskunnallisten olosuhteiden, terveys- ja muun yhteiskuntapolitiikan, teknologian ja terveyspalvelujen muutoksia, kehitystä sekä yhteyksiä väestön terveyteen,

 • osaa arvioida terveyteen ja terveyden eriarvoisuuteen vaikuttavia tekijöitä Suomessa ja globaalisti sekä osaa kuvata terveyserojen kaventamiseen vaikuttavia tekijöitä,

 • osaa hankkia ja arvioida terveyteen liittyvää tutkimus- ja arkitietoa ja suunnitella pienimuotoisia terveystutkimuksia tai toimintakyvyn mittauksia,

 • perehtyy tieteellisen tutkimuksen mahdollisuuksiin terveyden edistämisessä sekä sairauksien ehkäisyssä ja hoidossa,

 • osaa pohtia terveyteen ja sairauteen liittyviä eettisiä kysymyksiä,

 • tunnistaa keskeisiä globaaleja terveyskysymyksiä ja niiden parissa toimivien järjestöjen roolia ja tehtäviä terveyden edistämisessä.

Keskeiset sisällöt

 • Yhteiskunnallisten olosuhteiden, terveys- ja muun yhteiskuntapolitiikan, tieteellisen tutkimuksen, terveyskäsitysten ja teknologian kehitys, muutos ja yhteydet väestön terveyteen,

 • terveys- ja sosiaalipalvelujen kehitys, muutos ja yhteydet väestön terveyteen sekä keskeiset terveys- ja sosiaalipalvelujen toimijat,

 • terveyserot ja niihin vaikuttavat tekijät Suomessa ja maailmalla, terveyserojen kaventaminen,

 • terveyden ja terveyskäyttäytymisen tutkiminen,

 • keskeiset terveyteen ja sairauteen liittyvät eettiset ja oikeudelliset kysymykset, potilaan oikeudet,

 • globaalit terveyskysymykset ja niihin vaikuttaminen.

Soveltavat kurssit

TES1 Terveystiedon kertauskurssi

Kurssi valmentaa ylioppilaskirjoituksiin.

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • syventää tietojaan valtakunnallisten kurssien sisällöistä,

 • hahmottaa yhdistäviä tekijöitä eri kurssien tietosisällöissä sekä pohtii tiedon taustalla olevia ilmiöitä,

 • kehittää vastaamisen tekniikkaa ylioppilaskoetta varten,

 • soveltaa jo opittua tietoa ajankohtaisiin asioihin.

Lisäksi tavoitteena on reagoida muuttuvien sähköisten ylioppilaskokeiden haasteisiin.

Keskeiset sisällöt

 • Pakollisen ja syventävien kurssien sisältöjen syventäminen ja tiedon jäsentäminen,

 • ajankohtaisten aiheiden seuraaminen eri medioista,

 • aiempiin ylioppilaskokeen tehtäviin tutustuminen ja harjoitustehtävien tekeminen.

TES2 Terveyttä tekemässä

Tavoitteena on syventää opiskelijoiden terveysosaamista ja laajentaa ymmärrystä terveyden edistämisen keinoista. Tärkeää on ymmärtää yksilön rooli sekä vastuu yhteisöllisten ja yhteiskunnallisten tekijöiden joukossa. Kurssi mahdollistaa yhteistyön muun muassa yhteiskuntaopin, liikunnan ja opinto-ohjauksen kanssa.

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • ymmärtää terveyden rakennusaineet ja terveyden edistämisen keinot,

 • tarkastelee ajankohtaisia terveysilmiöitä yhteiskunnassa,

 • syventää tietämystään käytännön harjoitteilla ja opintokäynneillä,

 • tutustuu terveyteen ja hyvinvointiin liittyviin ammatteihin ja koulutusaloihin.

Keskeiset sisällöt

 • Yhteiskunnallisten olosuhteiden, terveys- ja muun yhteiskuntapolitiikan, tieteellisen tutkimuksen, terveyskäsitysten ja teknologian kehitys, muutos ja yhteydet väestön terveyteen,

 • terveys- ja sosiaalipalvelujen kehitys, muutos ja yhteydet väestön terveyteen sekä keskeiset terveys- ja sosiaalipalvelujen toimijat,

 • terveyserot ja niihin vaikuttavat tekijät Suomessa ja maailmalla, terveyserojen kaventaminen,

 • terveyden ja terveyskäyttäytymisen tutkiminen,

 • keskeiset terveyteen ja sairauteen liittyvät eettiset ja oikeudelliset kysymykset sekä potilaan oikeudet,

 • globaalit terveyskysymykset ja niihin vaikuttaminen.


Rehtori 050 5995411
Toimisto 050 5392512 tai 050 3313321
kauniaistenlukio@kauniainen.fi
Kasavuorentie 1