Lontoo-rajattu

Tietotekniikka

Tietotekniikka

Tietotekniikalla on lukiossa kaksijakoinen rooli. Toisaalta se on oma oppiaineensa, josta pyritään myös jatko-opiskeluihin, ja toisaalta kyseessä on muiden oppiaineiden apuvälineaine. Opetuksen tulee palvella molempia rooleja, mutta lukiotasolla korostuu apuvälinerooli. Lisäksi opiskelijalle pitää muodostua kuva siitä, mitä mahdollisuuksia tieto- ja viestintätekniikalla on lähitulevaisuuden yhteiskunnassa ja yritysmaailmassa, mutta myös siitä, minkälaisten moraalis-eettisten valintojen edessä on käyttäessään tieto- ja viestintäteknologiaa..

Opiskelijat käyttävät tieto- ja viestintäteknologiaa opinnoissaan päivittäin. Sen tehokas hyötykäyttö edellyttää vahvaa perusosaamista sekä tiedonhaun ja käsittelyn taitoja, joita tietotekniikka aineena palvelee.

Soveltavat kurssit

Kurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä. Opiskelija voi erillisestä pyynnöstä saada suorituksestaan numeroarvioinnin.

ATS1 Sähköiset oppimisympäristöt

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • osaa hyödyntää omaa tietokonettaan opiskelun tukena,

 • osaa käyttää koulun sähköisiä oppimisympäristöjä,

 • on tutustunut sähköisen ylioppilaskokeen ympäristöön.

Keskeiset sisällöt

 • Verkko-oppimisympäristöjen käyttö,

 • tekstinkäsittelyn, taulukkolaskennan sekä graafisen kuvankäsittelyn alkeet,

 • sähköisen ylioppilaskokeen laitevaateet.

ATS2 Yrittäjän tietotekniikkataidot

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • osaa käyttää sujuvasti tekstinkäsittelyä, esitysgrafiikkaa ja taulukkolaskentaohjelmia tai -palveluja,

 • tuntee verkkomarkkinoinnin sekä -viestinnän käyttömahdollisuudet,

 • hallitsee oman verkkosivuston pystyttämisen alkeet,

 • osaa viestinnän perusteet.

Keskeiset sisällöt

 • Toimisto-ohjelmistojen tai -palvelujen vaihtoehdot ja käyttö,

 • sosiaalinen media markkinointikanavana,

 • verkkosivuston käytännön perustaminen ja verkkomarkkinointi.

ATS3 Ohjelmointi I - Java-ohjelmointi

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • ymmärtää tietokoneohjelmoinnin perusteet,

 • oppii proseduraalisen ohjelmoinnin perusrakenteet sekä alkeet olio-ohjelmoinnin viiterakenteista,

 • ymmärtää, mihin tietokoneohjelmointia voidaan käyttää ja minkälaisissa tilanteissa siitä on hyötyä.

Keskeiset sisällöt

 • Olio-ohjelmointikielen, kuten Javan, perusrakenteet,

 • peruskäsitteet: muuttuja, tietotyyppi, funktiokutsu,

 • ohjelmistokehitysympäristöt.

ATS4 Ohjelmointi II

Kurssin vaatimuksena on proseduraalisen tai olio-ohjelmoinnin rakenteiden alkeellinen hallinta.

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • syventää ohjelmoinnin osaamistaan tietyllä osa-alueella, kuten uuden olio-ohjelmointikielen alkeellisella hallinnalla tai www-palvelinohjelmoinnilla,

 • tutustuu johonkin ohjelmointisuunnittelumalliin valmiin esimerkin pohjalta.

Keskeiset sisällöt

 • Oman ohjelmointiprojektin toteuttaminen.

ATS5 ATK-ajokorttikurssi

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • perehtyy työelämässä käytettävien ohjelmistojen ja järjestelmien käyttöön,

 • suorittaa Tietotekniikan edistämiskeskus TIEKEn Tietokoneen A-ajokortin tai opettajan harkinnan mukaan @-ajokortin.

Keskeiset sisällöt

 • TIEKEn Tietotekniikan A-ajokorttikurssin sisällöt.

ATS6 WWW- ja mobiilijulkaisu

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • ymmärtää www-sivujen perusteet,

 • ymmärtää verkkokoodauskielten perusteet,

 • osaa käyttää julkaisujärjestelmien toimintoja,

 • osaa luoda staattisen verkkosivun tai vaihtoehtoisesti alkeellisen mobiilisovelman,

 • osaa luoda ja muokata julkaisua varten kuvia ja videomuodossa olevaa sisältöä.

Keskeiset sisällöt

 • HTML-, CSS-alkeet,

 • verkkojulkaisujärjestelmät,

 • julkaisu mobiilijärjestelmille,

 • kuvan- ja videokäsittelyn perusteet.

ATS7 TVT-projektikurssi

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • osaa itsenäisesti määritellä syventävän näytön ja suorittaa sen.

Keskeiset sisällöt

 • Itsenäisesti suoritettava projekti, joka määritellään yhteistyössä opettajan kanssa,

 • projektin raportointi.

ATS8 (BK13) Robotiikka ja koodaus

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • ymmärtää digitalisaation, tekoälyn ja robotiikan mahdollisuuksia, rajoitteita ja yhteiskunnallisia vaikutuksia,

 • osaa nähdä automaation, digitalisaation sekä koneoppimisen taloudellisen näkökulman,

 • osaa tehdä omatoimisilla roboteilla tai 3d-tulostetuilla materiaaleilla yksinkertaisen laitteen.

Keskeiset sisällöt

 • Ohjelmoinnin perusteet,

 • 3d-tulostus,

 • koneoppiminen,

 • tutustuminen robotiikkaan ohjelmoitavien pienrobottien avulla,

 • projekti, joka toteutetaan itse rakennettujen ja ohjelmoitavien robottien tai itse tuotettujen osien avulla.

ATS9 Tietokone ja verkko ilmaisuvälineenä

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tutustuu tietokoneiden, mobiililaitteiden ja verkon mahdollisuuksiin sekä rajoituksiin itseilmaisun välineinä.

Keskeiset sisällöt

 • Kuvan, musiikin, videon ja animaation käsitteleminen,

 • tietokoneilmaisun historia,

 • esityksen luominen käyttäen mahdollisimman monipuolisesti sähköistä ilmaisua.


Rehtori 050 5995411
Toimisto 050 5392512 tai 050 3313321
kauniaistenlukio@kauniainen.fi
Kasavuorentie 1