Lontoo-rajattu

Yhteiskuntaoppi

Yhteiskuntaoppi

Yhteiskuntaopin opetus syventää opiskelijan käsitystä ympäröivästä yhteiskunnasta ja antaa hänelle valmiuksia kasvaa yhteiskunnallisista asioista kiinnostuneeksi aktiiviseksi ja osallistuvaksi kansalaiseksi. Kansalaisyhteiskuntaa, yhteiskunnan rakenteita ja keskeisiä ilmiöitä, valtaa, taloutta ja vaikuttamista tarkastellaan suomalaisesta, eurooppalaisesta ja globaalista näkökulmasta. Yhteiskuntaoppi rakentuu eri yhteiskuntatieteiden ja oikeustieteen sisällöistä.

Yhteiskuntaoppi luo opiskelijalle edellytyksiä kriittiseen ajankohtaisten ilmiöiden tutkimiseen, arviointiin sekä tulevien kehityssuuntien ja vaihtoehtojen pohdintaan. Lisäksi se vahvistaa talousosaamista, oikeudellista ymmärrystä ja kannustaa aktiiviseen yhteiskunnalliseen osallistumiseen. Lähtökohtana on elävän kiinnostuksen herättäminen yhteiskunnallisiin asioihin ja maailman tapahtumiin. Erityistä huomiota kiinnitetään yhteiskunnallisen ajattelun taitoihin, kuten monipuoliseen tiedon hankintaan, tiedon ja tilastollisten aineistojen kriittiseen tulkintaan sekä keskustelu- ja argumentointitaitoihin.

Yhteiskuntaopin opetuksen arvopohjassa korostuvat demokratian peruslähtökohdat, kuten tasa-arvo, sosiaalinen vastuu, ihmisoikeuksien kunnioittaminen, mielipiteen vapaus ja aktiivinen kansalaisuus sekä työn ja yrittäjyyden arvostaminen.

Opetuksen tavoitteet

Yhteiskuntaopin opetuksen tavoitteena on, että opiskelija

 • ymmärtää yhteiskunnan olemuksen ja muutoksen historiallisen kehityksen tuloksena,

 • tuntee yhteiskuntaa koskevan tiedon muodostumisen perusteet sekä hallitsee keskeisen yhteiskunnallisen ja taloudellisen käsitteistön,

 • hallitsee Suomen yhteiskuntajärjestelmän, oikeusjärjestelmän ja talouselämän perusteet ja toimintatavat sekä osaa suhteuttaa ne eurooppalaisiin ja kansainvälisiin yhteyksiin,

 • pystyy rakentamaan vastuuntuntoisen, demokraattisen, tasa-arvoa kunnioittavan ja erilaisuutta ymmärtävän yhteiskuntakäsityksen,

 • tuntee vaikutusmahdollisuutensa demokraattisen yhteiskunnan jäsenenä paikallisella, valtakunnallisella ja kansainvälisellä tasolla ja on motivoitunut toimimaan aktiivisena ja vastuullisena kansalaisena,

 • pystyy hankkimaan monipuolista yhteiskunnallista ja ajankohtaista aineistoa eri lähteistä myös tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen sekä tulkitsemaan ja arvioimaan kriittisesti sanallista, kuvallista ja tilastollista informaatiot,

 • osaa muodostaa perusteltuja näkemyksiä arvosidonnaisista ja kiistanalaisista yhteiskunnallisista ja taloudellisista kysymyksistä,

 • osaa eritellä moniulotteisten yhteiskunnallisten ilmiöiden välisiä yhteyksiä, vertailla yhteiskunnallisen ja taloudellisen kehityksen vaihtoehtoja sekä arvioida yhteiskunnallisten päätös- ja toimintavaihtoehtojen erilaisia motiiveja ja vaikutuksia eri väestöryhmien kannalta.

Arviointi

Oppimisen arvioinnin lähtökohtana ovat yhteiskuntaopin tiedonaloille ominaisten tietojen, taitojen ja toimintatapojen hallinta sekä oppiaineen yleisten tavoitteiden saavuttaminen. Oppimisprosessin aikana annettu arviointi ja palaute tukevat ja edistävät opiskelijan kykyä hallita keskeisiä käsitteitä ja suuria kokonaisuuksia sekä arvioida asioiden välisiä yhteyksiä, syy-seuraussuhteita ja niiden merkitystä.

Arviointi perustuu jatkuvaan ja monipuoliseen osaamisen näyttöön. Huomiota kiinnitetään opiskelijan tiedonhankintataitoihin, kykyyn ilmaista tietojaan ja argumentoida jäsentyneesti sekä taitoa arvioida ja tulkita kriittisesti yhteiskunnallisia ilmiöitä ja eri tavoin esitettyä sanallista, numeerista ja graafista informaatiota.

Pakolliset kurssit

YH1 Suomalainen yhteiskunta

Kurssi perehdyttää valtiollisiin ja yhteiskunnallisiin järjestelmiin ja niissä vaikuttamiseen. Kurssi keskittyy suomalaisen yhteiskunnan analyysiin valtio-opin, sosiaalipolitiikan ja sosiologian käsitteistöä ja teorioita hyödyntäen. Keskeisiä näkökulmia ovat demokratia, yhteiskunnan perusrakenteiden kehitys, valta ja vaikuttaminen aktiivista ja osallistuvaa kansalaisuutta korostaen.

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • ymmärtää suomalaisen yhteiskunnan perusrakenteet paikallisella ja valtiollisella tasolla,

 • tuntee kansalaisen perusoikeudet, vaikuttamiskeinot ja -mahdollisuudet sekä kiinnostuu yhteiskunnallisesta osallistumisesta,

 • pystyy tarkastelemaan yhteiskuntaa ja sen kehitystä analyyttisesti erilaisista näkökulmista,

 • tuntee hyvinvointivaltion ja oikeusvaltion perusteet ja pystyy vertailemaan erilaisia hyvinvointimalleja Pohjoismaissa, Euroopassa ja muualla maailmassa,

 • osaa arvioida kriittisesti yhteiskunnallista tietoa ja yhteiskunnallisten päätösten perusteita paikallisella ja valtiollisella tasolla sekä niiden vaikutuksia eri väestöryhmien ja yhteiskunnallisten toimijoiden kannalta.

Keskeiset sisällöt

 • Suomalaisen yhteiskunnan rakenne

 • Suomen väestön demografinen ja sosiaalinen rakenne,

 • väestörakenteen muutoksiin vaikuttavat tekijät.

 • Oikeusvaltio ja sisäinen turvallisuus

 • kansalaisen perusoikeudet ja velvollisuudet,

 • oikeuslaitos sekä tuomio- ja järjestysvalta.

 • Hyvinvointi ja tasa-arvo

 • hyvinvointivaltion tehtävät ja voimavarat,

 • pohjoismaisen hyvinvointivaltion rahoitus, edut ja haasteet,

 • yhteiskunnallinen tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus.

 • Valta, vaikuttaminen ja päätöksenteko

 • yhteiskunnallisen vallankäytön muodot,

 • demokratia ja muut poliittiset järjestelmät,

 • Suomen kunnallinen ja valtiollinen päätöksentekojärjestelmä,

 • kansalaisyhteiskunnan vaikuttamiskeinot: vaalit, puolueet, järjestötoiminta ja aktiivisen kansalaisuuden merkitys,

 • muuttuva mediakenttä.

YH2 Taloustieto

Taloustieteisiin pohjautuva kurssi johdattaa ymmärtämään talouden toimintaperiaatteita ja ajankohtaista talouspoliittista keskustelua. Se käsittelee mikro- ja makrotalouden kysymyksiä kansalaisten, yritysten ja valtioiden näkökulmista. Kurssilla perehdytään talouden ja politiikan kytköksiin sekä työnteon ja yrittämisen merkitykseen hyvinvointivaltion rahoittamisessa. Lisäksi tarkastellaan talouden ja ympäristön suhdetta kestävän kehityksen näkökulmasta.

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • osaa tehdä taloudellisia päätöksiä, hallita omaa talouttaan ja tarkastella taloudellisia kysymyksiä myös eettiseltä kannalta ymmärtäen Suomen kytkeytymisen globaaliin talouteen,

 • ymmärtää työnteon ja yrittäjyyden merkityksen taloudessa ja yhteiskunnassa,

 • tuntee kansantalouden perusteet, keskeiset käsitteet ja teoriat sekä ymmärtää talouselämän rakenteita ja toimintaperiaatteita,

 • osaa arvioida kriittisesti taloutta koskevassa keskustelussa esitettyjä argumentteja,

 • osaa tarkastella talouspoliittisten ratkaisujen erilaisia vaihtoehtoja ja analysoida niiden taustoja ja vaikutuksia.

Keskeiset sisällöt

 • Kansantalous ja yksilön talous

 • talouden peruskäsitteet ja taloutta koskevan tiedon muodostaminen,

 • oman talouden hoito,

 • työnteko, yrittäjyys ja yritykset sekä niiden rooli kansantaloudessa,

 • kansantalouden kiertokulku sekä kotitalouksien ja kansantalouden vuorovaikutus.

 • Markkinat, suhdanteet ja talouselämä

 • vapaa kilpailu ja hinnanmuodostus,

 • rahoituslaitokset, sijoittaminen ja riskien hallinta,

 • talouden suhdannevaihtelut,

 • työttömyys ja työvoimapula.

 • Talouspolitiikka

 • talouskasvun lähtökohdat, edut ja ongelmat,

 • verotuksen merkitys veronmaksajille sekä valtion ja kuntien taloudelle,

 • talouspolitiikan keinot,

 • politiikan ja markkinavoimien merkitys taloudellisessa päätöksenteossa.

 • Kansainvälinen talous ja Suomi

 • globaalitalous,

 • Suomen ulkomaankauppa ja sen merkitys,

 • talouden tulevaisuudennäkymiä.

YH3 Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma

Kurssi perehdyttää Euroopan taloudelliseen ja poliittiseen yhdentymiseen ja yksittäisen kansalaisen asemaan yhdentyvässä Euroopassa ja globalisoituvassa maailmassa. Kurssi aikana opitaan seuraamaan ajankohtaisia maailman tapahtumia. Se kannustaa osallistumaan erilaisia kansainvälisen politiikan ilmiöitä koskevaan keskusteluun. Kurssin toteuttamisessa painotetaan tutkivaa oppimista, jossa hyödynnetään mediaa ja muita monipuolisia informaatiolähteitä.

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • hahmottaa laaja-alaisesti Euroopan unionin toimintaa sekä osaa hankkia sitä koskevaa vertailevaa tietoa,

 • ymmärtää vaikuttamismahdollisuutensa ja osaa toimia globaalikansalaisena,

 • osaa eritellä Euroopan yhdentymisen tarjoamia etuja ja haittoja, mahdollisuuksia ja haasteita,

 • osaa arvioida maailman globalisoitumisen vaikutuksia oman elämänsä ja Suomen taloudellisen ja poliittisen järjestelmän kannalta,

 • osaa eritellä kansalaisten turvallisuuteen ja kansainväliseen turvallisuusympäristöön liittyviä uusia uhkia ja niiden ratkaisumahdollisuuksia.

Keskeiset sisällöt

 • Eurooppalaisuus ja eurooppalainen identiteetti

 • arvot, poliittiset kulttuurit ja kulttuurien moninaisuus,

 • perusvapaudet ja kansalaisuus,

 • Suomi ja Pohjoismaat Euroopassa.

 • Euroopan yhdentymisen tavoitteet ja toiminta

 • EU:n päätöksenteko ja yhteinen talous- ja rahapolitiikka sekä niiden haasteet,

 • Suomi osana eurojärjestelmää,

 • EU:n ja lähialueiden haasteet ja mahdollisuudet.

 • Turvallisuus ja tulevaisuuden muuttuvat haasteet

 • Suomen turvallisuusympäristö ja turvallisuuspolitiikka sekä uudet turvallisuusuhat,

 • kansainvälisen yhteisymmärryksen edistäminen ja Suomi,

 • globalisaatio, ympäristö, väestö ja kestävä tulevaisuus.

Valtakunnallinen syventävä kurssi

YH4 Kansalaisen lakitieto

Kurssilla perehdytään Suomen oikeusjärjestyksen ja oikeuden käytön perusasioihin. Tutustutaan tärkeimpiin oikeudellisiin sopimuksiin ja tiedonlähteisiin sekä paneudutaan tavanomaisten oikeusasioiden hoitamiseen.

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • hallitsee perustiedot Suomen oikeusjärjestyksestä ja sen keskeisistä periaatteista,

 • tuntee Suomen tuomioistuinlaitoksen ja kansalaisen kannalta merkittävät kansainväliset tuomioistuimet,

 • osaa arvioida oikeutensa, etunsa ja velvollisuutensa kansalaisena, työntekijänä ja kuluttajana sekä pystyy hoitamaan itse tavanomaisimmat oikeusasiansa,

 • osaa etsiä ja käyttää keskeisiä oikeudellisen tiedon lähteitä,

 • osaa toimia oikein ja lainmukaisesti sekä osaa soveltaa lakitiedossa hankittuja tietoja ja taitoja.

Keskeiset sisällöt

 • Lakitiedon perusteet

 • peruskäsitteet ja oikeudellisen tiedon hankkiminen.

 • Kansalaisen yleisimmät oikeustoimet

 • perheoikeus,

 • työoikeus,

 • kuluttajansuoja,

 • velka, vakuudet ja maksukyvyttömyys,

 • asuminen,

 • muutoksenhaku viranomaisten päätöksiin,

 • tekijänoikeudet,

 • ympäristöoikeus.

 • Rikos- ja prosessioikeus

 • rikostutkinta ja syyteharkinta,

 • oikeudenkäynti ja sen vaihtoehdot,

 • rangaistukset,

 • kansainvälinen oikeus ja siihen vetoaminen.

Soveltavat kurssit

YHS1 Yhteiskuntaopin kertauskurssi

Kurssi valmentaa ylioppilaskirjoituksiin.

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • valmistautuu ylioppilaskirjoituksiin syventäen yhteiskuntaopin tietojaan ja taitojaan.

Keskeiset sisällöt

 • Valtakunnalliset pakolliset yhteiskuntaopin kurssit.

YHS2 (BK1) Startti yrittäjyyteen

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tutustuu Lukiolaisen bisneskoulun kursseihin ja GraniWorksin toimintaan,

 • omaksuu yrittäjämäisen asenteen ja kartoittaa omia vahvuuksiaan,

 • harjoittelee vuorovaikutustaitoja, tiimityötä ja työelämätaitoja.

Keskeiset sisällöt

 • Tutkimusprojektit,

 • vierailut yritysten innovaatiokeskuksiin,

 • oman yritysidean ideointi,

 • liiketoimintasuunnitelmaan tutustuminen,

 • tuotteistaminen ja brändäys.

YHS3 (BK2) Yrityksen perustaminen

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • saa perustiedot oman yrityksen perustamiseen,

 • perustaa ryhmätyönä muiden opiskelijoiden kanssa oikean toimivan yrityksen.

Keskeiset sisällöt

 • Liikeidean mallintaminen,

 • yritysmuodot,

 • oman liikeidean esittely,

 • liikeidean testaaminen palautteen avulla,

 • erilaisten toiminnallisten start up -menetelmien hyödyntäminen liikeidean rakentamisessa,

 • kannattavuus ja laskelmat.

YHS4 (BK5) Oma yritys

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • perustaa yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa yrityksen ja pyörittää sitä yhden lukuvuoden ajan.

Vaihtoehtona on vastuullinen työskentely GraniWorksissa taloushallinnon, myynnin ja markkinoinnin tehtävissä.

Keskeiset sisällöt

 • Ryhmä vastaa itsenäisesti yrityksen toiminnasta ohjaavien opettajien ja verkostojen ohjauksessa.

YHS5 (BK9) Kansainväliset liiketoimintaympäristöt

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • perehtyy yritysten kansainväliseen toimintaan liittyviin kysymyksiin,

 • tutustuu kurssiin sisältyvällä opintomatkalla kohdemaan suomalaisiin yrityksiin, paikallisiin yhteistyökumppaneihin sekä kohdemaan liiketoimintaympäristöön.

Keskeiset sisällöt

 • Kansainvälisen liiketoiminnan keskeiset käsitteet,

 • muuttuva maailma ja globalisaation mahdollisuudet,

 • suomalainen liiketoiminta maailmalla,

 • kansainvälistymispalvelut suomalaisille yrityksille,

 • johtaminen, markkinointi ja henkilöstöhallinto kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä.

Kurssiin sisältyy vapaaehtoinen ja omakustanteinen opintomatka.

YHS6 (BK12) Yhteiskunnan ja talouden ilmiöt

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • syventää tietojaan yhteiskunnallisista asioista ja suomalaisen yhteiskunnan nykytilasta.

Keskeiset sisällöt

 • Talouden ja politiikan ajankohtaiset kysymykset,

 • ajankohtaiset ilmiöt, tilastojen ja graafisten esitysten tulkinta,

 • Suomen ja muiden EU-maiden yhteiskunnallisen ja taloudellisen tilanteen vertailu,

 • päätöksentekijöiden, vaikuttajien ja yrittäjien tapaaminen, poliittiseen ja taloudelliseen päätöksentekoon, oikeuslaitokseen sekä työelämään tutustuminen.

Kurssiin voidaan liittää osallistuminen Model European Parliament (MEP) -tapahtumaan.

YHS7 (BK16) Laskentatoimi ja rahoitus

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • perehtyy yritystalouden perusteisiin,

 • saa valmiuksia hakeutua kaupallisen alan jatko-opintoihin.

Keskeiset sisällöt

 • Yrityksen taloushallinnon keskeisimmät osa-alueet: rahoitus, yrityksen taloudellisen toiminnan suunnittelu, tunnusluvut ja käsitteet, kirjanpito ja tilinpäätös,

 • liiketoimintaympäristön analysointi,

 • GraniWorksin tilinpäätökseen tutustuminen.

YHS8 (BK14) Kansantaloustieteen perusteet

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • saa valmiuksia hakeutua jatko-opintoihin kaupalliselle alalle,

 • syventää taloustiedon perusteita.

Keskeiset sisällöt

 • Kansantaloustieteen peruskäsitteet, tutkimusmenetelmät ja teoriat,

 • mikrotaloustiede, jossa tarkastellaan talousyksikköjen toimintaa,

 • makrotaloustiede, jossa tarkastellaan kokonaistaloudellisia ilmiöitä ja näiden välisiä suhteita,

 • kansantalouden ilmiöiden mittaaminen ja mallintaminen,

 • osa tehtävistä yhteistyössä matematiikan kanssa.

Kurssille osallistuminen edellyttää Taloustieto-kurssin (YH2) suorittamista.

YHS9 (BK15) Markkinointi ja johtaminen 

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tutustuu markkinoinnin ja mainonnan keinoihin,

 • ymmärtää mainonnan merkityksen yrityksille ja tutustuu mainonnan muotokieleen sekä etiikkaan.

Keskeiset sisällöt

 • Markkinoinnin ja mainonnan periaatteet,

 • kuluttajien ja asiakkaiden tutkiminen,

 • houkuttelevien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen,

 • hinnoittelun perusteet,

 • markkinointiviestintä, mainonta ja myynnin edistäminen,

 • yritysten kansainväliseen toimintaan liittyviin kysymyksiin tutustuminen.


Rehtori 050 5995411
Toimisto 050 5392512 tai 050 3313321
kauniaistenlukio@kauniainen.fi
Kasavuorentie 1