Kauniaisten lukion työskentelyssä pyritään avoimen ja motivoivan opiskeluilmapiirin luomiseen välittömillä, avoimilla ja avustavilla keskinäisillä suhteilla. Opiskelijalle pyritään järjestämään mahdollisimman paljon valinnanvapautta hänen kurssivalintojensa ja lukujärjestyksensä laatimisen yhteydessä.  Opiskelijoiden harrastuneisuutta tuetaan paitsi eri oppiaineiden opiskelun yhteydessä niin myös hyödyntämällä koulun tiloja ja välineitä kerhotoimintaan vapaa-aikana. 

Koulun toiminnassa painotetaan oppimisen kannalta moderneja ja tehokkaita opiskelumenetelmiä, mitä tuetaan opettajien ja muun henkilökunnan jatkuvalla koulutuksella. Tutkimuksellisia ominaisuuksia sisältävää opiskelua suositaan. Opiskelumenetelmien käytössä pyritään vaihtelevuuteen ja monipuolisuuteen. Opiskelumenetelmillä vahvistetaan sekä opiskelijan omatoimista että ryhmissä tapahtuvaa työskentelyä. Oppiainerajat ylittävää työskentelyä soveltavilla kursseilla ja paikallisilla opintojaksoilla, erilaisissa projekteissa ja teemapäivien yms. yhteydessä tuetaan. 

Työskentelyolosuhteet luodaan miellyttäviksi, turvallisiksi ja terveellisiksi. Opetustilojen ja -välineiden riittävyydestä, ajanmukaisuudesta ja kunnosta huolehditaan hyvin.